Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Národný program zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami do roku 2030

13. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vláda SR dňa 12.05.2021 schválila Národný program zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami do roku 2030 s akčným plánom na roky 2021 – 2022. 

Výška príspevku pre zariadenia sociálnych služieb 2022

10. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 06.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia v návrhu nariadenia Vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2022 (ďalej ako „nariadenie“).

Pripravované zmeny k dôchodkovému systému v SR

6. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 04.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej ako „Návrh zákona“), týkajúci sa viacerých koncepčných zmien dôchodkového systému v SR.

Kvalitnejšia psychiatrická starostlivosť

29. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.04.2021 bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnené opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva SR č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno- technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (ďalej ako „Opatrenie“).