Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Novelizácia v oblasti zdravotníctva s dopadom na ošetrovateľskú činnosť

2.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 27.07.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhovaná právna úprava rieši viaceré oblasti týkajúce sa systému verejného zdravotného poistenia, zdravotných poisťovní a výkonu dohľadu nad  zdravotnou starostlivosťou.

Zmeny v systéme pomoci v hmotnej núdzi

2.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 29.07.2022 bol v MPK návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, ktorého cieľom je upraviť podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi tak, aby bola pomoc v hmotnej núdzi adresnejšia, efektívnejšia, a aby mala motivačný efekt voči jej príjemcom vymaniť sa z hmotnej núdze.

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti

26.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 29.07.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorej cieľom je zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v domácom alebo v inom prirodzenom prostredí, v ktorom sú tieto osoby umiestnené.

Sociálne práva ako ľudské práva? – úvod do problematiky

21.7.2022

Mgr. Helena Laposová

*Článok zo Série: Problematika ochrany a vymáhania sociálnych práv, časť 1*

Prinášame odborný článok, ktorý sa venuje problematike ochrany a vymáhania sociálnych práv. Na začiatok prinášame základné informácie o sociálnych právach, pričom v ďalšej časti Série priblížime aj praktické postrehy.
Ľudské práva ako také prislúchajú každému jednotlivcovi bez ohľadu na vek, pohlavie, farbu pleti, štátnu príslušnosť. Sú nezrušiteľné a neodňateľné.