Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Daňové priznania športových odborníkov

17.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 15.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.   595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Cieľom návrhu zákona je zjednodušiť administratívu a podávanie daňových priznaní športových odborníkov, ......
ak majú príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov ) a sú podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov (tzv. aktívne príjmy) a teda navrhuje sa, aby sa zdaňovali daňou vyberanou zrážkou (§ 43 ods. 3 písm. u) zákona o dani z príjmov), ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona (daňovník sa môže vopred písomne dohodnúť s platiteľom dane o tom, že platiteľ dane z uvedených príjmov nezrazí daň vyberanú zrážkou). Obdobný systém platí aj pre zdaňovanie príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu.

Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2022

15.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 08.03.2023 vláda SR vzala na vedomie materiál Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2022. Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2022 obsahuje úvodné informácie o úlohách, cieľoch, poslaní, materiálno-technickom a organizačnom zabezpečení hlavného kontrolóra športu ako funkcie, ktorá bola zriadená zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe.

Nový zákon o športe

17.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 14.02.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona o športe. Ide o nový návrh zákona, ktorému predchádzalo vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania k novele zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, kde sa pristúpilo k zmene filozofie a pôvodný zámer o novelizáciu zákona o športe sa nahradil požiadavkou a potrebou komplexne nového zákona o športe, upraveného na základe výsledkov pripomienkového konania.

Organizovanie športových výcvikov na základnej škole

16.2.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

V prípade, že základná škola ide organizovať športový výcvik, je potrebné, aby dodržala viaceré povinnosti v súlade so Školským zákonom, Vyhláškou o ZŠ ako aj Zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Povinnosti športového klubu pri poskytovaní osobných údajov do informačného systému športu

1.2.2023

JUDr. Monika Ivanová

Aké má povinnosti športový klub, ktorý spracúva osobné údaje detí a poskytuje ich do informačného systému športu na účely dotácie?