Legislatívne správy

Využitie odborného garanta vo verejnom obstarávaní

27.9.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 26.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zákonom č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, bola do zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31. marca 2024 prijatá úprava regulujúca profesionalizáciu vo verejnom obstarávaní, ktorá zaviedla povinnosť vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie.

Rozšírenie použitia finančných prostriedkov Fondu na podporu športu

26.9.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 20.09.2023 vláda SR schválila zmenu a rozšírenie účelu použitia časti finančných prostriedkov v sume 10 mil. eur poskytnutých Fondu na podporu športu v roku 2021 v rámci projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu, schváleného uznesením vlády SR č. 625 z 18. decembra 2019 v znení jeho zmien uznesením vlády SR č. 103 zo dňa 24. februára 2021 a uznesením vlády SR č. 751 zo dňa 8. decembra 2021, na účel financovania modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry podľa zákona č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Podmienky a formy vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku

26.9.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 21.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Cezhraničné uznávanie odborných kvalifikácií sestier v Rumunsku

22.9.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 20.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a opravuje smernica 2005/36/ES, pokiaľ ide o uznávanie odborných kvalifikácií sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, ktoré absolvovali odbornú prípravu v Rumunsku.

 

Spresnenie účtovania jednotiek nezaložených na účely podnikania

22.9.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 20.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2023 č. MF/013340/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Dňa 20.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011687/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.