Legislatívne správy

Posilnenie oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v CMP

9.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 03.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, ktorého cieľom je zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím formou posilnenia procesných oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v najdôležitejších druhoch súdneho konania, ktoré sa dotýkajú základných ľudských práv (t. j. konanie o spôsobilosti na právne úkony, o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení a o ustanovení opatrovníka).

Zelené verejné obstarávanie

8.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 05.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh na uloženie povinnosti aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb.

Veľká novela zákona o službách zamestnanosti

8.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 04.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorého cieľom je upraviť právny rámec poskytovania finančných príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce (AOTP) a zabezpečiť zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe najmä v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Novelizácia v oblasti zdravotníctva s dopadom na ošetrovateľskú činnosť

2.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 27.07.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhovaná právna úprava rieši viaceré oblasti týkajúce sa systému verejného zdravotného poistenia, zdravotných poisťovní a výkonu dohľadu nad  zdravotnou starostlivosťou.

Zmeny v systéme pomoci v hmotnej núdzi

2.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 29.07.2022 bol v MPK návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, ktorého cieľom je upraviť podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi tak, aby bola pomoc v hmotnej núdzi adresnejšia, efektívnejšia, a aby mala motivačný efekt voči jej príjemcom vymaniť sa z hmotnej núdze.