2% z dane

Základným predpokladom fungovania neziskového sektora je zabezpečenie jeho financovania. Významným spoločenským nástrojom slúžiacim práve na podporu neziskového sektora je daňová asignácia, ktorá predstavuje možnosť daňovníka (fyzickej alebo právnickej osoby) poukázať určitý podiel zaplatenej dane z príjmu za uplynulé zdaňovacie obdobie vybranej právnickej osobe, ktorú zákon taxatívne vymedzuje.

Právna úprava 2% je rámcovo upravená v ustanovení §50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Zákon bližšie definuje:

  • kto je daňovníkom,
  • ktorým právnickým osobám je možné poukázať podiel zaplatenej dane,
  • účel, na ktorý je možné použiť podiel zaplatenej dane
  • spôsob registrácie prijímateľa
  • povinnosti prijímateľa ako aj
  • ďalšie podmienky a náležitosti, ktoré súvisia s použitím podielu zaplatenej dane na osobitné účely.

Centrálny neziskový portál prináša v štruktúrovanej forme pre poskytovateľov a prijímateľov 2% odborné informácie, stanoviská a analýzy, ktoré by mali byť praktickým pomocníkom pri aplikácii použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely v každodennej praxi.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (8)

Postup pri nenájdení sa v zozname prijímateľov 2% na rok 2020

15.1.2020

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je v krátkosti vysvetliť postup v prípade, ak sa organizácia nenašla v oficiálnom zozname prijímateľov 2% v roku 2020, ako aj poukázať na možné dôvody, ktoré mohli viesť k vzniku tejto situácie.

Stanovisko Finančnej správy k vplyvu zápisu v registri MNO a poskytnutie 2%

6.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Moment posúdenia nároku získania 2% dane vs. povinné údaje v registri MNO

24.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Sumár povinností žiadateľa k registrácií 2%

1.8.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Nakoľko začalo registračné obdobie prijímateľov podielu zaplatenej dane, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac v odbornom článku.

Zmeny v mechanizme použitia podielu zaplatenej dane

27.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Dňa 17. októbra 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 253/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Predmetná novela ZDP sa dotkne aj ustanovenia § 50, v rámci ktorého zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016 nasledovné zmeny. 

Manuál pre prijímateľov 2% z dane - Zmeny v mechanizme 2% od 1.1.2010

31.1.2012

Dagmara Kubíčková

2% pokračujú v nezmenenom režime až do roku 2014

2.12.2011

Peter Handiak

Parlament na návrh neziskového sektora schválil zmenu v asignačnom mechanizme 2% dane a ponechal platný stav až do roku 2014

2% sa majú stať "výťahom" pre rozvoj darcovstva

1.2.2011

Peter Handiak

Inštitút 2% dane môže významným spôsobom pomôcť opätovnému nárastu darcovstva na Slovensku 

Odborné stanoviská (3)

Aktualizované informácie pre prijímateľov 2 %

6.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Aktualizované informácie pre prijímateľov 2%

19.9.2016

Notárska komora SR

Prinášame Vám aktualizované informácie pre prijímateľov 2%, vydané Notárskou komorou SR. 

Informácie pre prijímateľov podielu zaplatenej dane (2%)

23.11.2015

Notárska komora SR

Prípadové štúdie (61)

Termín vyplácania asignovanej dane správcom dane

11.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Kedy začne finančná správa vyplácať 2% za daňové priznania  podané do 31.03.2020., resp. fyzické osoby do 30.04.2020?

Zmena termínu špecifikácie použitia podielu dane z 2018

22.6.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Zmena názvu združenia po zverejnení zoznamu prijímateľov

24.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Dobrovoľníci a poskytovanie 3% dane

12.2.2020

Mgr. Miroslava Kušníriková

Aké sú podmienky poukázania 3% z podielu zaplatenej dane dobrovoľníkom? 

Infomácie k poukázanému podielu zaplatenej dane

12.2.2020

Mgr. Miriama Draskovicova

Vplyv odkladu daňovej povinnosti na 2%

12.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Zmena sídla po registrácii na 2%

29.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Predaj auta zakúpeného z 2 %

21.12.2019

g_Monika Ivanova

Poplatok za registráciu u notára hradený z 2% dane?

19.12.2019

Mgr. Monika Ivanová

Priradenie výdavkov k správnemu účelu použitia

31.10.2019

JUDr. Adriana Kovacova

Nezapísané údaje v registri MNO vs. dopady na prijímanie 2%

17.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže občianske združenie prijímať 2 % z dane, ak nemá zapísané v registri všetky údaje v súlade so zákonom o registri mimovládnych neziskových organizácií? 

Prijímanie 2% prostredníctvom iného subjektu tzv. reťazenie

16.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Úhrada výdavkov z iného účtu a refundácia na osobitný účet

5.6.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Celkové prijaté sumy podielov zaplatenej dane

15.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Následky nezverejnenia špecifikácie použitia 2% v Obchodnom vestníku

7.5.2019

Mgr. Miriama Draskovicova

Čiastočná úhrada tovaru vs. použitie prostriedkov v lehote

24.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Darovanie financií osobe „zastupujúcej obdarovaného“

5.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Zmena bankového účtu po registrácii prijímateľa 2% z dane

13.12.2018

g_Jana Kolesarova

Nedoplatok z preddavkov na daň a nemožnosť poskytnutia 2% ?

2.10.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Forma vyžiadania potvrdenia o nedoplatkoch na povinnom poistnom a dani

12.9.2018

Mgr. Miriama Draskovicova

Ponuka zľavy z produktu za poskytnutie 2%

26.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Poskytnutie podielu zaplatenej dane iným osobám

28.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Použitie 2% z dane do nadačného imania

21.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Sme prijímateľom 2% z dane, pričom by sme tento rok chceli časť z týchto finančných prostriedkov vložiť do nadačného imania. Ako sa využíva tento nový inštitút? 

Použitie podielu zaplatenej dane na štipendium

31.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Povinnosti pri obdržaní 2% v sume vyššej ako 33 tisíc EUR

17.1.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Aký je správny postup (vrátane auditu) pre občianske združenia, ktoré z 2% obdržia sumu vyššiu ako je 33.000,- EUR?

Zmena názvu združenia a vplyv na možnosť prijatia 2%?

23.8.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Nárok na 2% a nedodržanie termínu na zverejnenie špecifikácie

29.11.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Použitie podielu zaplatenej dane na obstaranie hnuteľnej veci II.

3.8.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Vyhotovovanie výročnej správy pri prijatí 2%

3.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Chceli by sme si overiť, či je občianske združenie s povinnosťou auditu účtovnej závierky z titulu prijatia 2% povinné vyhotoviť výročnú správu?

Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane

18.5.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

K dodržaniu termínu zverejnenia špecifikácie použitia podielu zaplatenej dane a stým spojené následky

18.5.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

K oznámeniu o poskytovateľoch podielu zaplatenej dane

2.3.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Použitie 2% na odborné školenie člena združenia

3.2.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme občianske združenie na podporu a ochranu zdravia. Jeden náš člen sa zúčastnil odborného seminára zameraného na získanie informácií a zručnosti ako pracovať a komunikovať s pacientmi, ktorým pomáhame. Je možné výdavky na tento odborný seminár financovať z podielu 2%?

2% dane a zakladajúce dokumenty MNO

27.1.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Je potrebné explicitne uviesť v stanovách, že medzi príjmy združenia patria aj príjmy z podielu zaplatenej dane na osobitné účely?

Kontrolný orgán použitia podielu zaplatenej dane

26.1.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Doplnkové informácie na tlačive pre poukázanie 2% z dane

19.1.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Faktúra ako doklad preukazujúci použitie podielu zaplatenej dane

17.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zodpovedajúci pomer použitia podielu zaplatenej dane vo vzťahu k administratívnym výdavkom

24.3.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Poskytovanie 2% dane medzi neziskovými organizáciami

19.3.2015

Mgr.Miriama Draskovicova

Prijatie podielu zaplatenej dane po zverejnení ročného prehľadu prijímateľov 2%

9.2.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Použitie 2% na poistenie národnej kultúrnej pamiatky

22.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Použitie podielu zaplatenej dane spätne?

8.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Použitie úrokov z osobitného účtu

5.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Použitie 2% na obstaranie hnuteľnej veci v zahraničí

28.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Použitie podielu zaplatenej dane na výdavky so založením nadácie

24.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

V roku 2013 sme založili nadáciu, na ktorej činnosť sme zakúpili materiály v hodnote 250,- eur, ktoré boli hradené z vlastných zdrojov zakladateľov nadácie. Bloky o úhrade máme odložené. Tento rok máme prvýkrát na účte peniaze z 2% dane. Môžeme si z týchto peňazí uhradiť výdavky spojené so založením nadácie?

Zrušenie osobitného účtu v banke

18.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Použitie podielu zaplatenej dane na obstaranie hnuteľnej veci

14.10.2014

Mgr_Miriama Draskovicova

Povinnosť vrátiť nepoužité finančné prostriedky získané z 2% z daní

9.10.2014

Mgr_Miriama Draskovicova

Nepoukázanie 2% z dane v plnej výške

9.10.2014

Mgr_Miriama Draskovicova

Miestna príslušnosť notára na osvedčenie splnenia podmienok pre registráciu prijímateľa 2%

23.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

9.9.2014

Mgr Matej Trnavský

Občianske združenie z dôvodu výšky prijatej sumy z podielu zaplatenej dane (2 % ) v roku 2014 má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Prostriedky začne čerpať v roku 2014 a pokračovať v čerpaní bude v roku 2015. Je povinnosť vykonať audit za obidva roky čerpania prostriedkov alebo iba v druhom roku t.j. za rok 2015.

Použitie podielu zaplatenej dane na vzdelávanie

3.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Povinnosť vytvoriť osobitný účet pre poukazovanie 2 %

7.7.2014

Matej Trnavský

Získanie informácií o poskytnutí podielu zaplatenej dane

16.4.2014

Mgr. Matej Trnavský

Účel použitia podielu zaplatenej dane

24.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Podiel zaplatenej dane vo vzťahu k povinnosti vykonať verejné obstarávanie

3.4.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príklad z praxe sa zaoberá povinnosťou vykonať verejné obstarávanie v prípade ak sa tovary alebo služby zabezpečujú z prostriedkov prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov. 

Čerpanie asignácie 2% po uplynutí doby čerpania

20.3.2013

Mgr. Veronika Tóthová

„Objednanie“ sociálnych služieb dočasne u iného poskytovateľa

2.11.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Možnosť objednania si sociálnych služieb u registrovaného poskytovateľa.

Príklad – nadácia ako príjemca podielu 2% zaplatenej dane

17.6.2011

Ing. Peter Rybár

Nadácia Zdravie našich detí, zaevidovaná ako prijímateľ v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky, prijala podiel zaplatenej dane na osobitné účely podľa § 50 ZDP (tzv. 2% dane) za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2010 vo výške 6,000 eur. Zahrnie nadácia tento príjem do základu dane z príjmov?

Vznik organizácie a registrácia na 2%

2.11.2010

Milan Andrejkovič

Povinnosť zamestnávateľa mať odborovú organizáciu

25.9.2010

JUDr. Iveta Boškajová

Autor odpovedá na otázku, či musí zamestnávateľ vytvoriť odborovú organizáciu.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (18)

daňová kontrola

Pojmová definícia:
osobitná časť správy daní, ktoru sa zisťuje alebo preveruje základ dane alebo iné skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo vznik daňovej povinnosti, a to u daňového subjektu alebo na mieste, kde to účel kontroly vyžaduje

daňové konanie

Pojmová definícia:
osobitné konanie, v ktorom  sa rozhoduje o právach a povinostiach daňových subjektov

daňové priznanie

Pojmová definícia:
daňové priznanie predstavuje povinnosť platiteľa dane odviesť daň miestne príslušnému správcovi dane

daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou

Pojmová definícia:
právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia

daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou

Pojmová definícia:
právnická osoba, ktorá nemá na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia

daňový nedoplatok

Pojmová definícia:
dlžná suma dane po lehote splatnosti dane

daňový preplatok

Pojmová definícia:
suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň

daňový výdavok

Pojmová definícia:
výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka

dodatočné daňové priznanie

Pojmová definícia:
daňové priznanie, ktoré predkladá daňový subjekt, ak zistí po uplynutí lehoty na podanie riadneho daňového priznania, že ním podané riadne daňové priznanie bolo chybné

Finančná kontrola

Zákonná definícia:
Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností, ktorými sa v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi overuje a) splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov, b) dodržiavanie osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia pri hospodárení s verejnými prostriedkami, c) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, d) na účely finančného riadenia dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných finančných operáciách a o hospodárení s verejnými prostriedkami, e) splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.

Notár

Zákonná definícia:
Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa tohto zákona.

Notárska komora

Zákonná definícia:
Notárska komora je samosprávnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje všetkých notárov a vedie ich zoznam. Notárska komora sídli v Bratislave. 

Obchodný vestník

Zákonná definícia:
Obchodný vestník je informačný systém verejnej správy sprístupnený na webovom sídle vydavateľa, prostredníctvom ktorého povinné osoby zverejňujú údaje o sebe, o svojej činnosti alebo o činnosti tretích osôb podľa osobitných predpisov.

Predmet dane z príjmov

Zákonná definícia:
Predmetom dane z príjmov je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 12. 

Príjem

Zákonná definícia:
Príjmom je peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak; za nepeňažné plnenie fyzickej osoby, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11, sa považuje aj prijatie zmenky ako platobného prostriedku, ktorou dlžník uhradil pohľadávku veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou. 

Správca dane

Zákonná definícia:
Správcom dane je daňový úrad, colný úrad a obec.

verejné prostriedky

Zákonná definícia:
Verejnými prostriedkami sú finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy; verejnými prostriedkami sú aj prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii. 

Vládny audit

Zákonná definícia:
Vládny audit je nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa tohto zákona, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov.