Dedenie

Na Slovensku ide zatiaľ o málo využívaný zdroj financovania v oblasti neziskového sektora, v niektorých častiach sveta je však bežný. Prostredníctvom závetu môže poručiteľ určiť neziskovú organizáciu ako svojho dediča a umožniť jej tak financovanie svojej činnosti. Za určitých okolností tak aj mimovládne neziskové organizácie môžu byť účastníkmi dedičského konania.  

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (4)

Priebeh dedičského konania a MNO

14.8.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je oboznámiť mimovládne neziskové organizácie s celkovým priebehom dedičského konania, súčasťou ktorého môžu byť za určitých okolností aj ony. 

Poplatky spojené s dedičským konaním

3.6.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V obsahu tohto odborného článku rozoberáme poplatkovú povinnosť dediča v súvislosti s prejednaním dedičského konania.

Možnosti dedenia MVO

25.6.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Právnická osoba, ktorou je v zmysle osobitných zákonov občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia a neinvestičný fond, môže byť dedičom.

Dedičstvo a daň

16.6.2011

Ing. Katarína Ludányiová

Súčasťou daňovej reformy 2004 a následnej fiškálnej decentralizácie bolo aj zrušenie daní z prevodu a prechodu nehnuteľností, z darovania a z dedičstva, ktoré boli upravené zákonom č. 318/1992 Z.z. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (1)

Krajský súd Prešov z 19.2.2018 - K pojmu domácnosť v kontexte dedenia

6.6.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (16)

Absolútna dedičská spôsobilosť

Pojmová definícia:
Absolútna dedičská spôsobilosť je daná spôsobilosťou dediča mať spôsobilosť na práva a povinnosti (mať právnu subjektivitu) v čase smrti poručiteľa. Pokiaľ hovoríme o právnickej osobe ako dedičovi, platí, že právnická osoba musí v okamihu smrti poručiteľa existovať. Po poručiteľovi nemôže dediť právnická osoba, ktorá nemala právnu subjektivitu v dobe zriadenia závetu, alebo ktorá v čase medzi zriadením závetu a smrťou poručiteľa zanikla.

Dedenie

Pojmová definícia:
Dedenie predstavuje prechod práv a povinností fyzickej osoby (poručiteľa) z dôvodu jej smrti na iné subjekty (dedičia, veritelia poručiteľa, štát). Aby sa proces dedenia mohol zrealizovať, musia byť naplnené 4 základné predpoklady dedenia: 1.    smrť fyzickej osoby, 2.    existencia dedičstva, 3.    dedičský titul, 4.    spôsobilý dedič.

Dedič

Pojmová definícia:
Dedič je osoba, ktorá nadobudla smrťou poručiteľa jeho majetok, príp. jeho časť.

Dedič nepravý

Pojmová definícia:
Dedič nepravý je osoba, ktorá zdedila po poručiteľovi jeho majetok, príp. časť jeho majetku, hoci nebola oprávnená dediť (ani zo zákona ani zo závetu).

Dedič neznámy

Zákonná definícia:
Na neznámeho dediča alebo na dediča, ktorého pobyt nie je známy, ktorý bol o svojom dedičskom práve upovedomený vyhláškou súdu a ktorý v určenej lehote nedal o sebe vedieť, sa pri prejednaní dedičstva neprihliada. Jeho opatrovník nemôže vyhlásenie o odmietnutí či neodmietnutí dedičstva urobiť.

Dedičská nespôsobilosť

Zákonná definícia:
Nededí, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil.

Dedičstvo

Pojmová definícia:
Dedičstvo je tvorené majetkovými právami (aktívami) a povinnosťami (pasívami) poručiteľa, ktoré jeho smrťou nezanikli alebo neprešli na ďalšie subjekty inak než dedením. Predmetom dedičstva sú najmä hnuteľné a nehnuteľné veci (automobil, šperky, peniaze, stavby, pozemky a pod.), ostatné vecné práva (práva a povinnosti z vecných bremien) a osobné majetkové práva a záväzky poručiteľa (pohľadávky a dlhy poručiteľa). Predmetom dedičstva je aj majetok, ktorý súvisí s podnikaním (podnik, príp. obchodný podiel).

Dohoda

Pojmová definícia:
Dohoda je právny úkon dvoch alebo viacerých subjektov práva spôsobilých na právne úkony, ktorým vyjadrujú súhlasný prejav vôle a ktorým sa zakladajú, menia alebo rušia svoje vzájomné práva a povinnosti.

Nadobúdanie dedičstva

Zákonná definícia:
Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu. Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Pojmová definícia:
Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Smrť fyzickej osoby (nakoľko dediť po právnickej osobe nie je možné), alebo vyhlásenie fyzickej osoby za mŕtvu je nevyhnutnou podmienkou a základným predpokladom dedenia. Na základe tejto právnej skutočnosti dochádza k prechodu dedičstva zo zomretého na jeho dedičov.

Odmietnutie dedičstva

Zákonná definícia:
Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta.

Ochrana oprávneného dediča

Zákonná definícia:
Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča. Nepravý dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky. Kto dobromyseľne niečo nadobudol od nepravého dediča, ktorému bolo dedičstvo potvrdené, je chránený tak, ako keby to bol nadobudol od oprávneného dediča.

Poručiteľ

Pojmová definícia:
Poručiteľom je osoba, po smrti ktorej sa dedí.  Poručiteľom môže byť len fyzická osoba, nakoľko k dedeniu dochádza iba po smrti fyzickej osoby. Slovenský právny poriadok nepozná dedenie po právnickej osobe alebo po štáte. Niekedy sa poručiteľ označuje ako závetca, t.j. osoba, ktorá zriadila závet a ustanovila v ňom svojich právnych nástupcov.

Potvrdenie dedičstva

Zákonná definícia:
Ak je len jeden dedič, potvrdí mu súd, že dedičstvo nadobudol. Ak je viac dedičov, vyporiadajú sa na súde medzi sebou o dedičstve dohodou. Ak dohoda neodporuje zákonu alebo dobrým mravom, súd ju schváli. Ak nedôjde k dohode, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané.

Prechod dlhov

Zákonná definícia:
Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Relatívna dedičská spôsobilosť

Pojmová definícia:
Relatívna dedičská spôsobilosť (resp. nespôsobilosť) môže nastať výlučne len v prípade fyzickej osoby, nakoľko len tá sa môže dopustiť konania, ktoré je dôvodom dedičskej nespôsobilosti.

Vydedenie

Zákonná definícia:
Poručiteľ môže vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d) trvalo vedie neusporiadaný život.