Dotácie

Dotácia sa chápe ako prídel prostriedkov (najmä finančných) zo štátneho rozpočtu, v rámci právom regulovaného procesu (napr. z verejného rozpočtu alebo štátneho účelového fondu), fyzickej alebo právnickej osobe. Štátna dotácia predstavuje zúčtovateľnú sumu finančných prostriedkov. Vo všeobecnosti ide o platbu, ktorú inštitúcia poskytuje jednotlivcovi alebo inštitúcii bez toho, že by očakávala protihodnotu.

Môže ísť o účelovú dotáciu alebo o neúčelovú dotáciu, tzv. subvenciu. Dotácie sa poskytujú najmä zo štátneho rozpočtu a zo štátnych účelových fondov. 

COVID19 - Prinášame prehľad k získaniu štátnej pomoci alebo dotácií z dôvodov pandémie:

 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (10)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (7)

Dotácie samosprávy vs. neúplne údaje v registri MNO

14.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje možnosti obce overiť rozsah zapísaných údajov o subjekte tretieho sektora v registri mimovládnych neziskových organizácií a na základe uvedeného zistenia poskytnúť resp. neposkytnúť tomuto subjektu dotáciu z rozpočtu obce.

K zmene zákona o Environmentálnom fonde

14.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Dňa 26.4.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 111/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde v platnom znení (ďalej ako „zákon o environmentálnom fonde“). Zmenou zákona o environmentálnom fonde sa rozšírilo účelové poskytnutie a použitie prostriedkov Environmentálneho fondu (ďalej ako „fond“). Štátna podpora vo forme poskytnutia finančných prostriedkov v oblasti starostlivosti o životné prostredie je zameraná na podporu aktivít uskutočňovaných v tých územiach a oblastiach, ktoré podliehajú osobitným formám ochrany. Primárne je finančná podpora orientovaná na základné jednotky územnej samosprávy, t. j. obce, ktoré môžu o finančné prostriedky z fondu požiadať buď individuálne alebo kolektívne. 

Návrat mladomanželských pôžičiek

30.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Znovuzavedenie mladomanželských pôžičiek priniesla novela k zákonu č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení (ďalej ako „ZŠFRB“). Mladomanželské pôžičky zažívali najväčší „boom“ v 70-tych rokoch minulého storočia a boli poskytované mladomanželom do 30 rokov veku na kúpu bytu alebo vybavenia domácností. Poskytnutie zvýhodnených pôžičiek v porovnaní s tými, ktoré poskytujú komerčné banky je sociálnym opatrením, ktoré má za cieľ jednak napomôcť začínajúcim mladým rodinám zabezpečiť si vlastné bývanie a zároveň predkladatelia argumentujú, že to povedie k zvýšeniu pôrodnosti, ktorá je v posledných rokoch alarmujúco nízka. V neposlednom rade by toto opatrenie malo viesť aj k rozvoju bytového fondu. Pôžičky bude poskytovať Štátny fond rozvoja bývania.

Možnosti sociálneho bývania

18.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Jedným z prejavov realizácie sociálnej politiky štátu vo vzťahu k ekonomicky ohrozeným skupinám ľudí, je zabezpečenie sociálneho bývania. Základný právny predpis, ktorý definuje účel sociálneho bývania a upravuje podmienky pre získanie tohto typu bývania predstavuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení (ďalej ako „zákon o dotáciách“). Relevantným bude aj zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení (ďalej ako „zákon o sociálnych službách“) z dôvodu, že sociálne bývanie sa poskytuje aj v rámci starostlivosti, ktorá je spojená s ubytovaním upraveným na základe tohto zákona, ale za splnenia podmienky, že nie je poskytované za účelom dosiahnutia zisku. V takom prípade je poskytovateľ oprávneným prijímateľom finančného príspevku na poskytnutie sociálnej služby. Charakteristická črta sociálneho bývania sa prejavuje v jeho priamej naviazanosti na verejné financie. 

Dotácia na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania

18.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Určité skupiny obyvateľstva nie sú schopné si sami zaobstarať primerané bývanie a to najmä vzhľadom na ceny bytov či výšky nájmov. Nájomné byty obstarávané v rámci dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania sú určené pre riešenie bývania sociálne slabších skupín obyvateľstva. Dotáciu na obstaranie nájomných bytov je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý sa zaviaže, že byt získaný s poskytnutou dotáciou, prenajme domácnosti, ktorá je definovaná zákonom o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

Dotácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu

18.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Bytový fond na Slovensku aj napriek nízkemu veku vykazuje zlý technický stav, ktorý je z časti dôsledkom nesprávneho navrhnutia materiálov alebo detailov, nesprávneho použitia technológie výstavby alebo nedodržania navrhnutého postupu realizácie stavby. Nakoľko tieto poruchy nie sú a neboli zapríčinené majiteľmi, resp. užívateľmi týchto bytov, ani zanedbaním ich údržby a opráv, štát na ich odstraňovanie poskytuje dotácie.

Zmeny v poskytovaní dotácií v súvislosti s nelegálnym zamestnávaním

17.8.2011

Zuzana Reiffová

Zákon č. 223/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, priniesol okrem iného i novelu zákona č. 523/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odborné stanoviská (1)

Usmernenie MŠVVaŠ SR k hospodáreniu s rozpočtovými prostriedkami kapitoly na oblasť športu v roku 2022

26.5.2022

MŠVVaŠ SR

Prinášame usmernenie Ministerstva školstva k hospodáreniu s rozpočtovými prostriedkami kapitoly na oblasť športu v roku 2022.

Prípadové štúdie (10)

Uhradenie záväzkov zo súdneho zmieru z dotácie

26.5.2022

JUDr. Monika Ivanová

Môže športová organizácia z finančných prostriedkov získaných od Ministerstva školstva uhradiť záväzok vyplývajúci z uzavretého súdneho zmieru v súdnom konaní, ktoré sa týkalo pracovnoprávneho sporu?

Financovanie súkromných CVČ po novom

17.1.2022

tím itretisektor.sk

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy obce určovali VZN financovanie cirkevných aj súkromných školských zariadení. Podľa novelizovaného ustanovenia § 6 ods. 12 písm. c) Zákona o štátnej správe v školstve však obce určujú financovanie školských zariadení, ktoré sú v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Akým právnym režimom sa spravuje financovanie na záujmové vzdelávanie v CVČ? Uzatvára sa zmluva podľa § 9aa Zákona o štátnej správe v školstve?

 

Dotácia združeniu aj na účely oslavy?

27.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obec má VZN o poskytovaní dotácii. Združenie dôchodcov a zdravotne postihnutých žiada o dotáciu. Spoločne chodia na výlety, raz v  roku si zorganizujú členskú schôdzu, kde sa stretnú a majú spoločenské aktivity (večera, zábava). Od obce požadujú dotáciu na všetky  činnosti, ktoré podľa nás nie sú verejnoprospešné činnosti. Majú nárok na čerpanie dotácie z rozpočtu obce ak v rámci roka neorganizujú verejnoprospešnú akciu ani nijak iným spôsobom nereprezentujú obec?

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce cirkvi na obnovu hodín kostola

11.3.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Obci bola doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na financovanie výmeny starých hodín na veži kostola za nové. Obec má prijaté VZN o dotáciách. Môže obec poskytnúť dotáciu na zhodnotenie nehnuteľného majetku inej právnickej osoby?

Financovanie sociálnych služieb obcou pre klientov už umiestnených v zariadení

24.2.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Žiadame obec o príspevok na poskytovanie sociálnych služieb, pričom ako prílohu ku svojej žiadosti prikladáme žiadosti jednotlivých klientov, ktorí sú v našich zariadeniach už umiestnení a žiadajú o príspevok obec. Je povinná nám obec poskytnúť príslušné finančné príspevky?

Overenie účtovnej závierky občianskeho združenia

17.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Musí byť ročná účtovná závierka overená audítorom v prípade, ak dotácia zo štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obcí pre občianske združenie prekročí 33.000,- Eur?

Formy vyplácania odmien z dotácie

18.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ako občianske združenie sme dostali dotáciu na realizáciu vzdelávacej akcie. V rámci rozpočtu nám boli pridelené aj prostriedky na odmeny lektorov, moderátorov a hostesky. Aký typ zmluvy je najjednoduchší a najvýhodnejší na vyplácanie odmien pre uvedené osoby?

Dotácia fyzickej osobe z rozpočtu obce

23.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Na obec sa obrátila občianka obce so žiadosťou o poskytnutie dotácie na pre svoje dieťa, ktoré sa má zúčastniť súťaže a náklady na súťaž sú nad finančné možnosti občianky. Je obec oprávnená vyhovieť takejto žiadosti a ak áno, akým spôsobom?

Prijatie a vedenie dotácií na osobitnom účte

22.6.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme súkromná škola, ktorá dostáva dotáciu od obcí a iných orgánov štátnej správy. Musíme tieto dotácie viesť na osobitnom účte. U nás býva zvykom, že peniaze chodia na účet zriaďovateľa a ten ich potom zašle škole. Aký je najvhodnejší spôsob prijatia dotácií a následne ich vedenie? 

Dotácie pre záujmové združenie právnických osôb

5.2.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú prevažne podnikateľské subjekty pôsobiace v obrannom a bezpečnostnom priemysle. Naše príjmy sú vo veľkej miere tvorené z členských príspevkov našich členov. Príležitostne máme aj zdaniteľný prijem ale len veľmi ojedinele (napr. z organizovania nejakej akcie). Môžeme v danom prípade získať dotáciu od štátu? Ak áno, ako mame postupovať pri žiadosti, kam sa obrátiť a podľa akých právnych predpisov? 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (16)

Poskytnutie dotácie a podstatná zmena zákazky

30.5.2024

Alexandra Močárová

Rozhodnutie o výbere gestora športu a upretie práva o získanie dotácie

5.10.2023

Simon Čačaný

Porušenie pravidiel transparentnosti pri dotáciách a výberových konaniach

4.8.2023

Simon Čačaný

Neposkytnutie subvencie neuznanej cirkvi na účely vzdelávania pedagógov

15.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Opravné prostriedky pri neposkytnutí nenávratného finančného príspevku z EÚ fondov

30.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Najvyšší súd SR z 25.9.2019 - Preskúmavanie protokolu o výsledku kontroly hospodárenia v správnom súdnictve

22.1.2020

JUDr. Dagmar Pagáčová

Súdny dvor Európskej únie z 16.5.2018 - Povinnosť zahraničných subjektov podporovať audiovizuálny sektor

21.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Súdny dvor Európskej únie z 5.3.2019 - K protiprávne poskytnutej finančnej pomoci

29.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 24.1.2018 - K povahe výzvy na vrátenie poskytnutého príspevku

3.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 22.8.2013 - Použitie dotácie v rozpore so stanoveným účelom vs. porušenie finančnej disciplíny

27.2.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 15.5.2018 - K určeniu súdu oprávneného rozhodovať o vrátení príspevku podľa dohody uzatvorenej medzi orgánom verejnej správy a súkromnoprávnym subjektom

16.1.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 1.7.2014 - Povinnosť vrátiť poskytnutý nenávratný finančný príspevok z dôvodu porušenia zmluvných povinností ako sankcia súkromnoprávneho charakteru

16.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 12.7.2002 - Dotácie zo štátneho rozpočtu

25.9.2010

Mgr. Alexandra Vicová

Najvyšší súd SR z 20.6.1996 - Čerpanie dotácií zo štátneho rozpočtu

25.9.2010

Mgr. Alexandra Vicová

Najvyšší súd SR z 9.8.2000 - Rozpočtové prostriedky

25.9.2010

Mgr. Alexandra Vicová

Súdny dvor Európskej únie z 12.2.2008 - Centre d’exportation du livre français (CELF), Ministre de la Culture et de la Communication proti Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE)

25.9.2010

Mgr. Alexandra Vicová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (4)

NKÚ – Prideľovanie finančných prostriedkov na projekty výskumu a vývoja

16.6.2022

Mgr. Helena Laposová

NKÚ - Kontrola v športe v rokoch 2019-2021 - Športové zväzy

3.6.2022

Mgr. Helena Laposová

NKÚ – kontrola financovania rozvoja športu

17.9.2021

Mgr. Helena Laposová

NKÚ c/a Slovenský zväz záhradkárov – kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií

14.9.2016

Administrátor

Vzory dokumentov (36)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.