Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zosúladenie postupu pri vykonávaní zaručenej konverzie

13.12.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 12.12.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii. Cieľom návrhu vyhlášky je zosúladiť postup pri vykonávaní zaručenej konverzie so zákonnou úpravou v nadväznosti na zavedenie možnosti voľby spôsobu vytvárania osvedčovacej doložky aj ako samostatnej časti novovzniknutého dokumentu.

Akčný plán digitálnej transformácie SR na roky 2023-2026

21.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 14.12.2022 vláda SR schválila Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026. Materiál priamo nadväzuje na Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 337 a vyplýva zo Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030, ktorá bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 206.

Technické náležitosti elektronickej doručenky

1.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 27.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MIRRaI SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o jednotnom formáte elektronických správ. Cieľom návrhu vyhlášky je ustanoviť formát pre elektronickú doručenku podľa zákona o e-Governmente.