Sociálne podniky

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch upravuje sektor sociálnej ekonomiky a nastavuje pravidlá tak, aby rozvoj sociálnej ekonomiky bol prínosom pre zvyšovanie zamestnanosti a upravuje systém podpory subjektov sociálnej ekonomiky.

Týmto zákonom bol do právneho systému Slovenskej republiky zavedený nový inštitút - sociálny podnik. Sociálny podnik predstavuje významný subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý svojou činnosťou dosahuje pozitívny sociálny vplyv. Sociálne podniky, vzhľadom na sociálny rozmer ich činnosti, môžu využívať rôzne formy podpory z verejných zdrojov.

Centrálny portál pre neziskový sektor prináša všetky informácie, ktoré súvisia s právnou formou sociálnych podnikov a približuje možnosti využitia výhod, ktoré sociálnym podnikom zákon ponúka.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (6)

Servisné poukážky ako forma sociálnej politiky zamestnávateľa

17.10.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Sociálny fond  povinne tvoria zamestnávatelia.

Výnimky vo verejnom obstarávaní pre sociálne podniky

17.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Sociálne podniky môžu využiť nepriamu pomoc prostredníctvom zvýhodnenia vo verejnom obstarávaní.

Podpora sociálnych podnikov zo strany obcí

3.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Pre rozvoj sociálnej ekonomiky je podstatné prepojenie verejného sektora, súkromného sektora a mimovládnych organizácií. Pre dosiahnutie pozitívneho sociálneho výsledku musia všetky tieto subjekty spolupracovať a podporovať sa.

Domov sociálnych služieb ako sociálny podnik

26.9.2018

Mgr. Monika Ivanová

Domovy sociálnych služieb často nedokážu financovať poskytovanie sociálnych služieb z úhrad od klientov, preto musia využívať iné zdroje financovania. Článok sa zaoberá získaním štatútu sociálneho podniku a výhodami plynúcimi zo získania tohto štatútu pre domovy sociálnych služieb.

Výhody sociálnych podnikov

11.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Od 1. mája 2018 nadobúda účinnosť zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý upravuje sektor sociálnej ekonomiky a nastavuje pravidlá tak, aby rozvoj sociálnej ekonomiky bol prínosom pre zvyšovanie zamestnanosti a upravuje systém podpory subjektov sociálnej ekonomiky. Odborný článok približuje systém podpory v sociálnom podnikaní zavedený spomínanou novou právnou úpravou.

Získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku

4.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Problematika sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania nebola doposiaľ v slovenskej legislatíve upravená žiadnym samostatným zákonom. Dňa 13. 3. 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (ďalej len „Zákon o sociálnej ekonomike“). Tento zákon nadobudne účinnosť 1. 5. 2018.

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (1)

Sociálny podnik mesta vs. verejné obstarávanie

26.8.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Zákon o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje pre verejného obstarávateľa ak dodávateľom je registrovaný sociálny podnik. RSP bude založené 100% mestom ako nezisková organizácia alebo s.r.o.a, je nutné postupovať v súlade s ustanoveniami ZVO, keď bude RSP kupovať tovary a služby na uskutočňovanie jeho vlastnej podnikateľskej činnosti ?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (1)

Krajský súd Banská Bystrica z 21.10.2014 - K podmienkam zriadenia chránenej dielne

19.11.2018

Bc. Lucia Maliková

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (15)

Napĺňanie komunitného záujmu

Zákonná definícia:
Napĺňaním komunitného záujmu na účely tohto zákona je poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre skupinu osôb, ktorú je možné ohraničiť a identifikovať podľa územného, členského, záujmového alebo iného objektívneho kritéria, okrem poskytovania spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a spoločensky prospešnej služby podľa odseku 4 písm. i).

Napĺňanie verejného záujmu

Zákonná definícia:
Napĺňaním verejného záujmu na účely tohto zákona je poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre spoločnosť ako celok alebo pre neobmedzený okruh fyzických osôb, poskytovanie spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a poskytovanie spoločensky prospešnej služby podľa odseku 4 písm. i).

Nepriamo zainteresovaná osoba

Zákonná definícia:
Nepriamo zainteresovanou osobou na účely tohto zákona je člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu občianskeho združenia,24) nadácie,25) neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby26) (ďalej len „nezisková organizácia“), neinvestičného fondu,27) alebo účelového zariadenia cirkvi alebo náboženskej spoločnosti28) s právnou subjektivitou (ďalej len „účelové zariadenie cirkvi“), člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu iného sociálneho podniku alebo fyzická osoba, ktorá má majetkovú účasť v inom sociálnom podniku, fyzická osoba – podnikateľ, ktorá prispieva najmenej 1 % zo svojich príjmov na činnosť občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie, neinvestičného fondu, účelového zariadenia cirkvi alebo sociálneho podniku alebo ktorá vykonáva pre nich dobrovoľnícku činnosť, člen akademickej obce vysokej školy29) alebo fyzická osoba z odbornej verejnosti, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť, výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť v oblasti sociálnej ekonomiky, sociálnych podnikov alebo dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu sociálnym podnikom. 

Podnik so sociálnym dosahom

Zákonná definícia:
  Podnikom so sociálnym dosahom je občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorí vykonávajú sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť, ich hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu a spĺňajú najmenej dve z podmienok podľa odseku 1 písm. c) až e).

Pozitívny sociálny vplyv

Zákonná definícia:
Pozitívnym sociálnym vplyvom na účely tohto zákona je napĺňanie verejného záujmu alebo komunitného záujmu.

Priamo zainteresovaná osoba

Zákonná definícia:
Priamo zainteresovanou osobou na účely tohto zákona je zamestnanec príslušného sociálneho podniku, spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný sociálny podnik, obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka príslušného sociálneho podniku, fyzická osoba, ktorá pre príslušný sociálny podnik v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín, 

Registrovaný sociálny podnik

Zákonná definícia:
Registrovaným sociálnym podnikom je sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku.  

Sociálna ekonomika

Zákonná definícia:
Sociálnou ekonomikou je súhrn produktívnych, distribučných alebo spotrebiteľských aktivít vykonávaných prostredníctvom hospodárskej činnosti alebo nehospodárskej činnosti nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.

Sociálny podnik

Zákonná definícia:
Sociálnym podnikom je subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania, ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby, ktorý, ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa podľa písmena b), časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ podľa písmena b),

Spoločensky prospešná služba

Zákonná definícia:
Spoločensky prospešnou službou na účely tohto zákona je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Subjekt sociálnej politiky

Zákonná definícia:
Subjektom sociálnej ekonomiky je občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je zamestnávateľom, ktorí nie sú väčšinovo riadení štátnym orgánom, štátny orgán ich z väčšej časti nefinancuje, nevymenúva ani nevolí štatutárny orgán ani viac ako polovicu jeho členov a nevymenúva ani nevolí viac ako polovicu členov riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu, vykonávajú hospodársku činnosť alebo nehospodársku činnosť v rámci aktivít sociálnej ekonomiky, a ak podnikajú alebo vykonávajú inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov, nevykonávajú ich výhradne na účely dosiahnutia zisku alebo zisk z nich používajú spôsobom podľa tohto zákona.

Zainteresovaná osoba nie je

Zákonná definícia:
člen, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu príslušného sociálneho podniku, fyzická osoba, ktorá má v príslušnom sociálnom podniku majetkovú účasť, ktorá je jeho závislou osobou alebo ktorá je konečným užívateľom výhod.

Zamestnanec

Zákonná definícia:
Zamestnancom na účely tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere.

Znevýhodnená osoba

Zákonná definícia:
Znevýhodnenou osobou na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá v predchádzajúcich šiestich mesiacoch nebola zamestnaná okrem zamestnania v pracovnoprávnom vzťahu, ktorého trvanie nepresiahlo v úhrne 40 dní v kalendárnom roku, a ak mesačná mzda alebo odmena nepresiahla v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,1) a ktorá  je mladšia ako 26 rokov veku, ukončila príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie2) v dennej forme štúdia pred menej ako 2 rokmi a od jej ukončenia nemala zamestnanie, ktoré trvalo najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov, je staršia ako 50 rokov veku, je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie3) najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, dosiahla vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu, žije ako osamelá plnoletá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej starostlivosť alebo sa stará aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky, patrí k národnostnej menšine alebo etnickej menšine a potrebuje rozvíjať svoje jazykové znalosti, odborné znalosti alebo nadobúdať pracovné skúsenosti na účely získania trvalého zamestnania, alebo  má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese, je osobou so zdravotným postihnutím, a to je uznaná za invalidnú alebo nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému a účinnému zapojeniu sa do pracovného prostredia v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Zraniteľná osoba

Zákonná definícia:
Zraniteľnou osobou na účely tohto zákona je prijímateľ sociálnej služby podľa osobitného predpisu, fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa osobitného predpisu10) okrem dieťaťa alebo žiaka podľa osobitného predpisu, dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktorých sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, plnoletá fyzická osoba po skončení ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti, plnoletá fyzická osoba, ktorej bola poskytovaná na základe dohody starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po skončení výkonu súdneho rozhodnutia dovŕšením plnoletosti, alebo plnoletá fyzická osoba, ktorá bola zverená do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča, do pestúnskej starostlivosti alebo ktorej bol súdom ustanovený poručník, fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení poberania materského,15) ak nepoberá rodičovský príspevok, alebo po skončení poberania rodičovského príspevku,16) a to 18 mesiacov od skončenia poberania materského alebo od skončenia poberania rodičovského príspevku, ak je najneskôr do 6 mesiacov od skončenia poberania materského alebo rodičovského príspevku vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie, fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení vykonávania osobnej asistencie17) alebo po skončení poberania peňažného príspevku na opatrovanie,18) a to 18 mesiacov od skončenia vykonávania osobnej asistencie alebo od skončenia poberania peňažného príspevku na opatrovanie, ak je najneskôr do 6 mesiacov od skončenia vykonávania osobnej asistencie alebo od skončenia poberania peňažného príspevku na opatrovanie vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie, fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorej mesačný príjem nepresahuje trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, fyzická osoba po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby alebo z výkonu ochrannej výchovy, fyzická osoba bez štátnej príslušnosti, azylant alebo cudzinec, ktorému sa poskytuje doplnková ochrana