Sociálne podniky

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch upravuje sektor sociálnej ekonomiky a nastavuje pravidlá tak, aby rozvoj sociálnej ekonomiky bol prínosom pre zvyšovanie zamestnanosti a upravuje systém podpory subjektov sociálnej ekonomiky. Týmto zákonom bol do právneho systému Slovenskej republiky zavedený nový inštitút - sociálny podnik. Sociálny podnik predstavuje významný subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý svojou činnosťou dosahuje pozitívny sociálny vplyv. Sociálne podniky, vzhľadom na sociálny rozmer ich činnosti, môžu využívať rôzne formy podpory z verejných zdrojov.

Centrálny portál pre neziskový sektor prináša všetky informácie, ktoré súvisia s právnou formou sociálnych podnikov a približuje možnosti využitia výhod, ktoré sociálnym podnikom zákon ponúka.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (7)

Právo pacienta na bezplatnú kópiu zdravotnej dokumentácie

22.11.2023

Alexandra Močárová

Zdravotná dokumentácie je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. Ide teda o dokumentáciu, ktorá obsahuje informácie o anamnéze, vyšetreniach a ďalšie údaje týkajúce sa zdravotného stavu pacienta. Vyplýva to z ust. § 2 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení (ďalej len „Zákon o zdravotnej starostlivosti“).

Servisné poukážky ako forma sociálnej politiky zamestnávateľa

17.10.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Sociálny fond  povinne tvoria zamestnávatelia.

Výnimky vo verejnom obstarávaní pre sociálne podniky

17.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Sociálne podniky môžu využiť nepriamu pomoc prostredníctvom zvýhodnenia vo verejnom obstarávaní.

Podpora sociálnych podnikov zo strany obcí

3.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Pre rozvoj sociálnej ekonomiky je podstatné prepojenie verejného sektora, súkromného sektora a mimovládnych organizácií. Pre dosiahnutie pozitívneho sociálneho výsledku musia všetky tieto subjekty spolupracovať a podporovať sa.

Domov sociálnych služieb ako sociálny podnik

26.9.2018

Mgr. Monika Ivanová

Domovy sociálnych služieb často nedokážu financovať poskytovanie sociálnych služieb z úhrad od klientov, preto musia využívať iné zdroje financovania. Článok sa zaoberá získaním štatútu sociálneho podniku a výhodami plynúcimi zo získania tohto štatútu pre domovy sociálnych služieb.

Výhody sociálnych podnikov

11.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Od 1. mája 2018 nadobúda účinnosť zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý upravuje sektor sociálnej ekonomiky a nastavuje pravidlá tak, aby rozvoj sociálnej ekonomiky bol prínosom pre zvyšovanie zamestnanosti a upravuje systém podpory subjektov sociálnej ekonomiky. Odborný článok približuje systém podpory v sociálnom podnikaní zavedený spomínanou novou právnou úpravou.

Získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku

5.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Problematika sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania nebola doposiaľ v slovenskej legislatíve upravená žiadnym samostatným zákonom. Dňa 13. 3. 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (ďalej len „Zákon o sociálnej ekonomike“). Tento zákon nadobudne účinnosť 1. 5. 2018.

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (2)

Počet predložených ponúk pri prieskume trhu sociálnym podnikom

14.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je potrebné v rámci realizácie prieskumu trhu registrovaného sociálneho podniku mať na vyhodnotenie prieskumu tri cenové ponuky ? Alebo môže byť prieskum trhu vyhodnotení aj keď bude doručená iba 1 cenová ponuka?

Sociálny podnik mesta vs. verejné obstarávanie

26.8.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Zákon o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje pre verejného obstarávateľa ak dodávateľom je registrovaný sociálny podnik. RSP bude založené 100% mestom ako nezisková organizácia alebo s.r.o. a, je nutné postupovať v súlade s ustanoveniami ZVO, keď bude RSP kupovať tovary a služby na uskutočňovanie jeho vlastnej podnikateľskej činnosti ?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (3)

Priznanie invalidného dôchodku a kvalita lekárskeho posudku

14.8.2023

Alexandra Močárová

Majiteľ kontrolných podielov spoločností ako „podnik“ v zmysle definície štátnej pomoci

14.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Krajský súd Banská Bystrica z 21.10.2014 - K podmienkam zriadenia chránenej dielne

19.11.2018

Bc. Lucia Maliková

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)
Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (15)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.