Verejné zbierky

Verejné zbierky predstavujú jeden z doplnkových zdrojov pre financovanie aktivít mimovládnych neziskových organizácií. Sú obvykle usporadúvané na získanie finančných prostriedkov od občanov a organizácií na vopred určený verejnoprospešný účel dobrovoľným poskytovaním príspevkov. Verejné zbierky sa konajú na miestach a v priestoroch všeobecne prístupných, resp. pri kultúrnych, športových a iných verejných podujatiach. Usporiadanie verejnej zbierky musí byť povolené, musí byť určený najmä účel zbierky, spôsob jej vykonávania, kedy a kde sa má konať. Zbierka sa môže konať „kasičkami“, zbieracími listinami, predajom predmetov (v predajnej cene ktorých bude zahrnutý aj príspevok na účel zbierky), resp. príspevok na tento účel môže byť zahrnutý vo vstupnom.

 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (8)

Dary prostredníctvom QR kódu

15.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Skratka QR kód pochádza z anglického označenia quick response tzv. rýchla reakcia, keďže jeho nasnímaním dochádza k okamžitému dekódovaniu informácie obsiahnutej v tomto čiarovom kóde. V súčasnosti už každý smartfón s fotoaparátom dokáže nasnímať vybraný QR kód a v priebehu pár sekúnd dekódovať jeho obsah. Potenciál pre využitie QR kódov je aj v oblasti neziskového sektora. Odborný článok sa zaoberá prijímaním darov neziskovou organizáciou prostredníctvom QR kódu.

Crowdfunding ako forma financovania pre obce a mestá

15.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Crowdfunding predstavuje alternatívny spôsob získavania finančných prostriedkov od neurčitého okruhu osôb na realizáciu konkrétneho projektu. Európska komisia používa pracovnú verziu definície crowdfundingu, v zmysle ktorej pod týmto pojmom rozumie „otvorenú výzvu verejnosti, typicky uskutočnenú prostredníctvom internetu, financovať špecifický projekt.“

Trvanie a ukončenie verejnej zbierky

22.8.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Verejná zbierka musí byť vykonaná a ukončená v zákonom určenej lehote. Bližšie informácie o jednotlivých postupoch a s tým súvisiace vzory dokumentov sú dostupné v článku.

Formy konania zbierok

15.8.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Verejná zbierka musí prebiehať v súlade s ustanoveniami zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach v platnom znení. Verejnú zbierku môže vykonávať len oprávnená osoba za dosiahnutím všeobecne prospešného účelu a spôsobom, ktorý umožňuje  zákon.

Ako registrovať zbierku?

8.8.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Aktualizované dňa 30.6.2021

Pred vykonaním verejnej zbierky musí oprávnená osoba zaregistrovať verejnú zbierku, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky, na príslušnom správnom orgáne. Postup registrácie verejnej zbierky je podrobne uvedený v odbornom článku.

Najčastejšie vyskytujúce sa chyby pri registrácii verejnej zbierky

25.6.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto článku je poukázať a napomôcť predchádzať chybám vznikajúcich v súvislosti s registráciou verejnej zbierky. 

Verejná zbierka na súkromnej akcii

12.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme problematike organizovania verejnej zbierky na súkromnej akcii a tomu, či sa v tomto prípade jedná o verejnú zbierku.

Novela českého zákona o veřejných sbírkách. Inšpirácia pre slovenskú úpravu?

22.11.2012

Senát parlamentu ČR

Senát parlamentu ČR schválil dňa 14.3.2012 novelu zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, ktorá vyšla v Sbírce zákonů pod číslom 120/2012. Cieľom novely bola taká zmena zákona, ktorá umožní na jednej strane rozvoj verejných zbierok bez zbytočných administratívnych bariér ako aj efektívnu kontrolu ich konania.

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (4)

Crowdfundingová zbierka vs. verejná zbierka

24.3.2020

Mgr. Jana Kochan

Považuje sa crowdfundingová zbierka za verejnú zbierku a je nutná registrácia podľa zákona o verejných zbierkach ?

Zriadenie osobitného účtu pre každú verejnú zbierku?

9.11.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Je potrebné zriadiť osobitný účet pre každú verejnú zbierku, ktorú plánujeme alebo postačí len jeden generálny osobitný účet pre všetky zaregistrované verejné zbierky? 

Získavanie finančných prostriedkov na činnosť a projekty organizácie

8.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Aktualizované dňa 1.7.2021

Išlo by o verejnú zbierku, ak by sme v magazíne uverejnili informáciu o projektoch, ktoré naše občianske združenie podporuje s výzvou finančne podporiť tieto projekty? Považuje sa za verejnú zbierku možnosť pre kupujúceho v e-shope prispieť určitou sumou na projekt podporovaný naším združením? Je informácia na našom webe o možnosti finančne podporiť prácu združenia verejnou zbierkou?

Prijaté príspevky z verejných zbierok

7.10.2010

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Opis účtovného prípadu

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (2)

Krajský súd Nitra z 26.10.2016 - K absencii zákonom požadovaných náležitostí návrhu na zápis verejnej zbierky do registra vs. zastavenie konania vo veci registrácie

18.7.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Bratislava z 1.2.2017 - K výkladu pojmu verejná zbierka na účely jej zápisu do registra verejných zbierok

26.6.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (8)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (18)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.