Verejné zbierky

Verejné zbierky predstavujú jeden z doplnkových zdrojov pre financovanie aktivít mimovládnych neziskových organizácií. Sú obvykle usporadúvané na získanie finančných prostriedkov od občanov a organizácií na vopred určený verejnoprospešný účel dobrovoľným poskytovaním príspevkov. Verejné zbierky sa konajú na miestach a v priestoroch všeobecne prístupných, resp. pri kultúrnych, športových a iných verejných podujatiach. Usporiadanie verejnej zbierky musí byť povolené, musí byť určený najmä účel zbierky, spôsob jej vykonávania, kedy a kde sa má konať. Zbierka sa môže konať „kasičkami“, zbieracími listinami, predajom predmetov (v predajnej cene ktorých bude zahrnutý aj príspevok na účel zbierky), resp. príspevok na tento účel môže byť zahrnutý vo vstupnom.

 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (8)

Dary prostredníctvom QR kódu

15.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Skratka QR kód pochádza z anglického označenia quick response tzv. rýchla reakcia, keďže jeho nasnímaním dochádza k okamžitému dekódovaniu informácie obsiahnutej v tomto čiarovom kóde. V súčasnosti už každý smartfón s fotoaparátom dokáže nasnímať vybraný QR kód a v priebehu pár sekúnd dekódovať jeho obsah. Potenciál pre využitie QR kódov je aj v oblasti neziskového sektora. Odborný článok sa zaoberá prijímaním darov neziskovou organizáciou prostredníctvom QR kódu.

Crowdfunding ako forma financovania pre obce a mestá

15.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Crowdfunding predstavuje alternatívny spôsob získavania finančných prostriedkov od neurčitého okruhu osôb na realizáciu konkrétneho projektu. Európska komisia používa pracovnú verziu definície crowdfundingu, v zmysle ktorej pod týmto pojmom rozumie „otvorenú výzvu verejnosti, typicky uskutočnenú prostredníctvom internetu, financovať špecifický projekt.“

Trvanie a ukončenie verejnej zbierky

22.8.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Verejná zbierka musí byť vykonaná a ukončená v zákonom určenej lehote. Bližšie informácie o jednotlivých postupoch a s tým súvisiace vzory dokumentov sú dostupné v článku.

Formy konania zbierok

15.8.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Verejná zbierka musí prebiehať v súlade s ustanoveniami zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach v platnom znení. Verejnú zbierku môže vykonávať len oprávnená osoba za dosiahnutím všeobecne prospešného účelu a spôsobom, ktorý umožňuje  zákon.

Ako registrovať zbierku?

8.8.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Pred vykonaním verejnej zbierky musí oprávnená osoba zaregistrovať verejnú zbierku, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky, na príslušnom správnom orgáne. Postup registrácie verejnej zbierky je podrobne uvedený v odbornom článku.

Najčastejšie vyskytujúce sa chyby pri registrácii verejnej zbierky

25.6.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto článku je poukázať a napomôcť predchádzať chybám vznikajúcich v súvislosti s registráciou verejnej zbierky. 

Verejná zbierka na súkromnej akcii

12.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme problematike organizovania verejnej zbierky na súkromnej akcii a tomu, či sa v tomto prípade jedná o verejnú zbierku.

Novela českého zákona o veřejných sbírkách. Inšpirácia pre slovenskú úpravu?

22.11.2012

Senát parlamentu ČR

Senát parlamentu ČR schválil dňa 14.3.2012 novelu zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, ktorá vyšla v Sbírce zákonů pod číslom 120/2012. Cieľom novely bola taká zmena zákona, ktorá umožní na jednej strane rozvoj verejných zbierok bez zbytočných administratívnych bariér ako aj efektívnu kontrolu ich konania.

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (4)

Crowdfundingová zbierka vs. verejná zbierka

24.3.2020

Mgr. Jana Kochan

Považuje sa crowdfundingová zbierka za verejnú zbierku a je nutná registrácia podľa zákona o verejných zbierkach ?

Zriadenie osobitného účtu pre každú verejnú zbierku?

9.11.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Je potrebné zriadiť osobitný účet pre každú verejnú zbierku, ktorú plánujeme alebo postačí len jeden generálny osobitný účet pre všetky zaregistrované verejné zbierky? 

Získavanie finančných prostriedkov na činnosť a projekty organizácie

8.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Išlo by o verejnú zbierku, ak by sme v magazíne uverejnili informáciu o projektoch, ktoré naše občianske združenie podporuje s výzvou finančne podporiť tieto projekty? Považuje sa za verejnú zbierku možnosť pre kupujúceho v e-shope prispieť určitou sumou na projekt podporovaný naším združením? Je informácia na našom webe o možnosti finančne podporiť prácu združenia verejnou zbierkou?

Prijaté príspevky z verejných zbierok

7.10.2010

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Opis účtovného prípadu

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (2)

Krajský súd Nitra z 26.10.2016 - K absencii zákonom požadovaných náležitostí návrhu na zápis verejnej zbierky do registra vs. zastavenie konania vo veci registrácie

18.7.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Bratislava z 1.2.2017 - K výkladu pojmu verejná zbierka na účely jej zápisu do registra verejných zbierok

26.6.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (8)

Návrh na registráciu verejnej zbierky

10.9.2020

Mgr. Miriam Draškovičová

Návrh zápisnice o otvorení pokladničky

10.9.2020

Mgr. Miriama Draškovičová

Oznámenie o predaji predmetov

10.9.2020

Mgr. Miriama Draškovičová

Oznámenie k predaju vstupeniek

10.9.2020

Mgr. Miriama Draškovičová

Oznam o predčasnom ukončení zbierky

10.9.2020

Mgr. Miriama Draškovičová

Predbežná správa zbierky

10.9.2020

Mgr. Miriama Draškovičová

Návrh na použitie získaných prostriedkov

10.9.2020

Mgr. Miriama Draškovičová

Register pojmov (18)

Registrácia zbierky

Zákonná definícia:
Konanie o registrácii zbierky sa začína dňom, keď bol príslušnému správnemu orgánu doručený návrh na registráciu zbierky (ďalej len „návrh“). Návrh musí obsahovať a) názov, sídlo, IČO, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu právnickej osoby a webové sídlo právnickej osoby, b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za vykonávanie zbierky, c) územie, na ktorom sa zbierka bude vykonávať podľa § 4, d) účel zbierky a názov zbierky, ak sa má používať; názov zbierky sa musí líšiť od názvu zbierky, ktorá už je zaregistrovaná, e) dátum začatia a dátum ukončenia zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky, f) názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo osobitného účtu, g) určenie výšky príspevku z ceny predmetov, vstupeniek, zasielaných darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) alebo volaní na skrátené číslo služby so špeciálnym očíslovaním3) prostredníctvom telekomunikačného operátora (ďalej len „skrátené číslo“), h) územie použitia výnosu zbierky podľa § 4.

Bydlisko

Zákonná definícia:
§ 12, 468/2002 Z. z. (2) Bydliskom na území Slovenskej republiky sa na účely tohto zákona rozumie trvalý pobyt 11) na území Slovenskej republiky, prípadne dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky na základe povolenia podľa osobitného predpisu; 12) u štátnych občanov Slovenskej republiky s dlhodobým pobytom alebo trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky je ním ohlásený prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a u štátnych príslušníkov členských štátov Európskych spoločenstiev (ďalej len „členský štát") s bydliskom v členskom štáte je ním povolenie na prechodný pobyt.

Pojmová definícia:
Bydlisko je miesto ,kde sa fyzická osoba zdržiava s úmyslom tam trvalo bývať.

Čistý výnos zbierky

Zákonná definícia:
Čistým výnosom zbierky je suma získaná odpočítaním nákladov zbierky od hrubého výnosu zbierky.

Hrubý výnos zbierky

Zákonná definícia:
Hrubým výnosom zbierky sú všetky príspevky získané zbierkou, vrátane úrokov z vkladov príspevkov na osobitnom účte alebo osobitných účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len ,,osobitný účet").

Konanie

Pojmová definícia:
Konanie je: 1. proces rozhodovania podľa zákona oprávneným orgánom v určitej veci, ktorého predmetom sú určité úkony a ktorý sa končí vydaním rozhodnutia s právnymi účinkami; 2. proces vykonania skutku alebo činu resp. opomenutie vykonania skutku alebo činu.

Kontrola zbierok

Zákonná definícia:
Na kontrolu nad vykonávaním zbierok je príslušný správny orgán, ktorý preveruje, či sa zbierka vykonáva alebo bola vykonaná v súlade s údajmi uvedenými v registri zbierok a so zákonom o verejných zbierkach.

Náklady zbierky

Zákonná definícia:
Nákladmi zbierky sú skutočne vynaložené náklady spojené s materiálno technickým a organizačným zabezpečením zbierky, náklady spojené so správou a zisťovanie spôsobu použitia čistého výnosu; náklady zbierky nesmú presiahnuť 25 % z hrubého výnosu zbierky.

Povolenie

Zákonná definícia:
Povolenie je právny úkon , ktorým príslušná fyzická osoba alebo právnická osoba dáva súhlas na konanie v určitej veci.

Právnické osoby oprávnené vykonať zbierku

Zákonná definícia:
Zbierku sú oprávnené vykonávať za podmienok ustanovených zákonom č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach v platnom znení tieto právnické osoby: a) občianske združenie, b) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, c) neinvestičný fond, d) nadácia, e) Slovenský Červený kríž, f) účelové zariadenie cirkvi, g) účelové zariadenie náboženskej spoločnosti, h) organizácia s medzinárodným prvkom, i) záujmové združenie právnických osôb, j) združenie obcí.

Predbežná správa zbierky

Zákonná definícia:
Právnická osoba je povinná do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky predložiť správnemu orgánu predbežnú správu zbierky. Predbežná správa zbierky obsahuje a) prehľad vykonávania zbierky, b) prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky, c) bankové výpisy z osobitného účtu.

Predčasné ukončenie zbierky

Zákonná definícia:
Ak predčasne zanikol účel zbierky, právnická osoba je povinná ukončiť zbierku dňom zániku účelu zbierky a v lehote 15 dní odo dňa zániku účelu zbierky oznámiť túto skutočnosť správnemu orgánu. Právnická osoba zašle správnemu orgánu do 30 dní odo dňa zániku účelu zbierky predbežnú správu zbierky a návrh na použitie získaných prostriedkov. Ak sa zbierka vykonávala darcovskými správami SMS prostredníctvom podniku alebo volaním na skrátené číslo, právnická osoba zašle správnemu orgánu do 90 dní odo dňa zániku účelu zbierky predbežnú správu zbierky podľa a návrh na použitie získaných prostriedkov. Správny orgán rozhodne o návrhu na použitie takto získaných príspevkov.

Spôsoby vykonávania zbierky

Zákonná definícia:
Zbierka sa môže vykonávať spôsobom alebo kombináciou týchto spôsobov: a) zasielaním príspevkov na osobitný účet, b) zasielaním darcovských správ SMS prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby alebo volaním na skrátené číslo, c) zbieraním do stacionárnych pokladničiek, d) zbieraním do prenosných pokladničiek, e) predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene, f) predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, športové podujatie alebo iné verejné podujatie usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek.

Správne delikty

Zákonná definícia:
 Správny orgán uloží právnickej osobe pokutu od 100 eur do 1 000 eur, ak právnická osoba a) vykonáva zbierku bez zápisu do registra zbierok, b) vykonáva zbierku bez predĺženia jej zápisu v registri zbierok, c) nepoverí vykonávaním zbierky fyzické osoby, d) neoznámi telefónne číslo na zasielanie darcovských správ SMS alebo skrátené číslo, e) nezabezpečí a neoznačí pokladničky, f) poruší niektorú z povinností ustanovených v § 10 alebo § 11, g) pokračuje vo vykonávaní zbierky po zániku jej účelu v rozpore s § 12, h) nepredloží predbežnú správu zbierky a záverečnú správu zbierky v lehotách, i) nezverejní na svojom webovom sídle predbežnú správu zbierky a záverečnú správu zbierky, j) nepoužije čistý výnos zbierky na účel zapísaný v registri zbierok, k) nepredloží doklady potrebné ku kontrole, l) nesplní povinnosť podľa § 17 ods. 2. Pri ukladaní pokuty správny orgán prihliada na povahu, závažnosť, spôsob, čas trvania, následky a okolnosti spáchania správneho deliktu. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Uložením pokuty podľa tohto zákona nezanikajú povinnosti ustanovené týmto zákonom. Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

Správny orgán

Zákonná definícia:
Správnym orgánom je štátny orgán, orgán územnej samosprávy, orgán záujmovej samosprávy, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy.

Trvanie zbierky

Zákonná definícia:
Zbierku možno vykonávať najdlhšie 12 mesiacov odo dňa zápisu zbierky do registra zbierok. Zbierku vykonávanú zbieraním do prenosných pokladničiek možno vykonávať najdlhšie 14 po sebe nasledujúcich dní v kalendárnom roku.

Verejná zbierka

Zákonná definícia:
Zbierkou je získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných peňažných príspevkov (ďalej len „príspevok“) právnickými osobami oprávnenými vykonávať zbierku podľa tohto zákona od vopred neurčeného okruhu prispievateľov na vopred určený všeobecne prospešný účel alebo na individuálne určenú humanitárnu pomoc pre fyzickú osobu alebo skupinu fyzických osôb, ktoré sa ocitli v núdzi, v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Všeobecne prospešný účel

Zákonná definícia:
Všeobecne prospešným účelom sa na účely zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach v platnom znení rozumie rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrana zdravia, rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, rozvoj dobrovoľnej činnosti, rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc, obhajoba práv znevýhodnených skupín fyzických osôb, podpora práce s deťmi.

Záverečná správa zbierky

Zákonná definícia:
Právnická osoba je povinná do 12 mesiacov odo dňa ukončenia zbierky predložiť správnemu orgánu záverečnú správu zbierky. Záverečnú správu zbierky, ktorej čistý výnos sa použije mimo územia Slovenskej republiky, predloží právnická osoba do 24 mesiacov odo dňa ukončenia zbierky. Záverečná správa zbierky obsahuje a) prehľad nákladov zbierky, b) prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel, c) doklady preukazujúce náklady zbierky, d) doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky.