Zamestnávanie

Zamestnávanie zamestnancov je upravené predovšetkým Zákonníkom práce v platnom znení. Pracovný pomer má v tak v sfére podnikateľskej ako aj treťosektorovej rovnaké zákonné požiadavky, preto je potrebné poznať jeho špecifiká a možnosti. 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (5)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (19)

Zmena mzdy v Mzdovom poriadku zamestnávateľa

10.9.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

V praxi sa stáva, že zamestnávateľ mení Mzdový poriadok, prípadne pravidlá odmeňovania bez písomného súhlasu zamestnanca. Nižšie zanalyzujeme zákonnosť resp. nezákonnosť tohto postupu. Odmeňovanie zamestnancov podľa Zákonníka práce sa uskutočňuje výlučne na zmluvnom základe. Zmluvný princíp pri dojednávaní mzdových podmienok pramení z Charty základných sociálnych práv pracujúcich Európskeho spoločenstva z roku 1989, ktorá v bode 9 Hlavy I ustanovuje, že pracovné podmienky každého pracujúceho musia byť ustanovené buď v zákone alebo v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve[1].

Podpora zamestnanosti ZUŠ

19.11.2020

Mgr. Jana Kochan

Dňa 18.11.2020 Vláda SR schválila Návrh podmienok projektu na podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov (ďalej ako „projekt“).

Zamestnávanie cudzincov

6.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje problematiku zamestnávania občanov Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a štátnych príslušníkov tretích krajín, porovnáva rozdiely medzi zamestnaním člena EÚ/EHS a štátneho príslušníka tretej krajiny a vymedzuje povinnosti zamestnávateľa spojené so zamestnaním týchto osôb.

Dovolenky vo väčšom rozsahu aj pre rodičov

20.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok informuje o zmenách v Zákonníku práce, ktoré priniesol zákon č. 380/2019 Z. z.. Zmeny sa dotýkajú ustanovení upravujúcich výmeru dovolenky.

Úpravy pracovného času pre rodičov s deťmi

15.10.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Pracovné právo zohľadňuje aj špecifické potreby zamestnancov spočívajúce v ich zdravotnom alebo sociálnom statuse, kedy im prislúchajú osobitné nároky zo Zákonníka práce. Takouto osobitnou kategóriou zamestnanca je tehotná žena a zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov. V článku sa bližšie zameriame na podmienky, ktoré musia byť splnené, aby takému zamestnancovi vznikol nárok na skrátenie pracovného času.

Pracovné zdravotné služby pri kategórii prác 2

14.6.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Od 1.7.2018 je účinný § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (ďalej len „zákon o podpore verejného zdravia“), podľa ktorého je zamestnávateľ povinný oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019.

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

6.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Aplikačná prax odkryla slabé miesta zákona č. 307/2014 Z. z., ktoré neboli v čase tvorby zákona známe a ani ich nebolo možné predvídať. Z uvedených dôvodov bol prijatý nový zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahrádza právnu úpravu z roku 2014 a je účinný od 1. marca 2019. Viac informácií o novej právnej úprave v odbornom článku.

Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

15.11.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

V odbornom článku sa venujeme problematike výpočtu dovolenky v prípadoch, kedy má zamestnanec nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 2. časť - Niektoré špecifiká

28.7.2014

Matej Trnavský

V tomto odbornom článku sa zaoberáme niektorými špecifikami, ktoré sa týkajú dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Povinnosti zamestnávateľa súvisiace s materskou a rodičovskou dovolenkou

24.7.2014

Mgr_Miriama Draskovicova

Prinášame sumár povinností zamestnávateľa v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení voči tehotnej zamestnankyni, zamestnankyni na materskej alebo zamestnancovi na rodičovskej dovolenke.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 1. časť

7.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Delené pracovné miesto

19.9.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok bližšie objasňuje inštitút deleného pracovného miesta. 

Dohoda o sporných nárokoch

2.9.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa bližšie zaoberá využitím dohody o sporných nárokoch v pracovnoprávnych vzťahoch a jej základnými náležitosťami.  

Doručovanie písomností v pracovnom pomere

26.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou doručovania písomností týkajúcich sa pracovného pomeru.

Pracovný pomer na určitú dobu

16.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu. 

Pracovná zmluva a vznik pracovného pomeru v MVO (časť 2)

5.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa zaoberá ďalšími súčasťami pracovnej zmluvy ako sú dohoda o skúšobnej dobe, dohoda o peňažnej náhrade za nezotrvanie zamestnanca u zamestnávateľa počas plynutie výpovednej doby, konkurenčná doložka, dohoda o práci nadčas a súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov. 

Pracovná zmluva a vznik pracovného pomeru v MVO (časť 1.)

2.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa zaoberá náležitosťami pracovnej zmluvy a dôsledkami vzniku pracovného pomeru.

Povinnosti mimovládnej organizácie v štádiu pred uzatvorením pracovnej zmluvy

8.7.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Medzi zamestnávateľom a uchádzačom o zamestnanie vzniká už v čase pred dohodnutím pracovného pomeru pracovnoprávny vzťah, ktorého obsahom je súhrn práv a povinností ustanovených v § 41 Zákonníka práce. Tento druh pracovnoprávnych vzťahov sa označuje ako predzmluvný vzťah. 

Možnosti zamestnávania v MVO

17.6.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Prinášame Vám krátky prehľad jednotlivých možností zamestnávania v mimovládnych organizáciách.

Odborné stanoviská (8)

SNSĽP - Príspevky zamestnávateľa na nedostatkových pozíciách

9.9.2022

Jakub Lenárt

SNSĽP- Poskytnutie materiálnych benefitov očkovaným zamestnancom

21.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Usmernenie FS SR k príspevkom na športovú činnosť dieťaťa / júl 2020

8.12.2021

Finančná správa Slovenskej republiky

SNSĽP – Neprijatie dieťaťa do MŠ a zamestnanosť rodičov

3.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Spracovanie údajov v zamestnaní

17.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

V stanovisku sa posudzuje rovnováha medzi oprávnenými záujmami zamestnávateľov a odôvodnenými očakávaniami zamestnancov v oblasti ochrany súkromia, a to tak, že sa v ňom opisujú riziká, ktoré prinášajú nové technológie a uskutočňuje posúdenie proporcionality niekoľkých scenárov, v ktorých by sa tieto technológie mohli použiť.

SNSĽP – Zodpovednosť za škodu členom hasičského zboru

27.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Usmernenie k postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia

1.8.2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

V prípade zamestnancov škôl, ktorých mzdové náklady sú financované na základe zákona č. 597/2003 Z. z. t.j. školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie a špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja a spĺňajú podmienky Zákonníka práce, preplatenie príspevkov zriaďovateľom sa bude poskytovať zriaďovateľovi z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja. K postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia je dostupné usmernenie. 

Usmernenie FR SR k príspevkom na rekreáciu s riešenými praktickými príkladmi

27.5.2019

Finančné riaditeľstvo SR

Prípadové štúdie (108)

Stravovanie zamestnancov v zariadení sociálnych služieb

28.4.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Je možné zamestnancom zariadenia sociálnych služieb poskytnúť stravu kombinovanou formou? V prípade, že zamestnanec odmietne stravu poskytovanú v zariadení (denná zmena), musí zamestnávateľ poskytnúť inú formu? Vedúci zariadenia pracuje časť v zariadení a časť na úrade, je možné mu poskytovať stravu „kombinovanou“ formou (poskytnutie stravy aj lístky)?

Výpoveď opatrovateľke z dôvodu odmietnutia návštevy klienta

18.6.2022

JUDr. Helena Laposová

Môže dať zamestnávateľ výpoveď terénnej opatrovateľke, ktorá odmietla ísť do domácnosti klienta z dôvodu, že domácnosť klienta je ďaleko a nechodí jej tam autobus?

Výnimka z kvalifikačných predpokladov detskej sestry

8.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže zamestnávateľ udeliť výnimku zamestnankyni s úplným stredným vzdelaním v odbore detská sestra na výkon práce, na ktorú sa podľa Nariadenia Vlády SR č. 341/2004 Z. z., v časti Zdravotníctvo 5. platová trieda bod 16. vyžaduje vyššie odborné vzdelanie?

Zdaňovanie finančného príspevku na stravu od roku 2022

24.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Mesto má uzatvorenú kolektívnu zmluvu, podľa ktorej má zamestnanec nárok na stravný lístok aj v dňoch dovoleniek. Ako postupovať od 01.01.2022 ak zamestnanec požiada o vyplácanie finančného príspevku na stravovanie? Bude sa tento príspevok za uvedené dni považovať za zdaniteľný?

Poskytnutie pracovného voľna na profesijný rozvoj riaditeľovi školy

16.10.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Riaditeľ ZŠ obce zahrnul do plánu profesijného rozvoja aj vzdelávanie pre seba formou rozširujúceho štúdia. Obec ako zriaďovateľ školy s absolvovaním vzdelávania nesúhlasí a nechce mu na tieto účely poskytnúť pracovné voľno. Obec to odôvodňuje tým, že v zmysle zákona je potrebné, aby sa na čerpaní pracovného voľna riaditeľ a zriaďovateľ dohodli. Ako máme postupovať?

Pokračovanie pracovného pomeru a odchodné pedagogického zamestnanca

22.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je možné zamestnávať pedagogických zamestnancov školy ak bol s nimi pracovný pomer ukončený v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. po dovŕšení 65 rokov veku a následne im bolo vyplatené odchodné? Môže sa s takýmto zamestnancom uzatvoriť pracovná zmluva na dobu určitú?

Zákon o odmeňovaní vo verejnej správe a nezisková organizácia obce

13.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vzťahuje sa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme aj na neziskové organizácie založené mestom? Konkrétne sa jedná o zariadenie poskytujúce sociálnu službu.

Kvalifikácia opatrovateľky vs. sanitár

11.8.2021

JUDr. Helena Laposová

Spĺňa osoba s výučným listom vyučená v odbore 5371 H 00 sanitár na Strednej zdravotníckej škole, kvalifikačné predpoklady na výkon práce opatrovateľky?

Dočasné poverenie riaditeľa MŠ počas materskej dovolenky

2.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Riaditeľka materskej školy je na materskej dovolenke, počas ktorej je touto funkciou poverená učiteľka školy. Poverená riaditeľka požiadala o skončenie pracovného pomeru. Je možné poveriť na pol roka učiteľku bez predpísanej praxe?

Znižovanie počtu zamestnancov v MŠ a pracovnoprávne úkony s tým spojené

21.6.2021

JUDr. Monika Ivanová

Do MŠ máme zapísaných menej detí ako to bolo doteraz. Musíme tak prepúšťať. Môže byť daná výpoveď zamestnancovi, ktorý má pracovnú zmluvu na dobu určitú, počas materskej dovolenky inej učiteľky? Keďže sa jedná o nadbytočnosť z dôvodu organizačnej zmeny, je povinnosť ponúknuť zamestnancovi inú prácu? Môže riaditeľ určiť čerpanie nevyčerpanej dovolenky počas výpovednej doby? Ak by sa zamestnanec stal PN počas výpovednej doby a nemohol vyčerpať dovolenku, je organizácia povinná preplatiť nevyčerpanú dovolenku?

Výkon pedagogickej činnosti na základe dohody?

3.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

S učiteľom je uzatvorená dohoda o pracovnej činnosti, na základe ktorej učí jeden predmet pravidelne každý týždeň. Je takáto dohoda v súlade so zákonom?

Nevyčerpaná dovolenka z minulého obdobia vs. PN

30.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Zamestnankyni zostala z roku 2019 nevyčerpaná dovolenka. Po vykonaní ročnej uzávierky za rok 2020 nám program na spracovanie miezd zostatok dovolenky z roku 2019 vynuloval. Osoba je stále PN. Dokedy je zamestnanec povinný vyčerpať dovolenku? Zamestnankyňa s tým nesúhlasí, nakoľko nemala kedy vyčerpať dovolenku z dôvodu PN.

Náhrady výdavkov spojených s domácim výkonom práce

3.3.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Podľa novely zákonníka práce zamestnávateľ od .1.3.2021 prepláca zvýšené výdavky spojené s používaním vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon práce. Ako máme určiť paušál za používanie týchto predmetov v smernici?

Ukončenie pracovného pomeru zamestnanca zo zdravotných dôvodov

3.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Ako máme postupovať pri ukončení pracovného pomeru so zamestnankyňou, ktorá predložila na výmennom liste vyjadrenie lekára, že vzhľadom na zdravotný stav nemôže vykonávať prácu?  Možno tento doklad považovať ako lekársky posudok k ukončeniu pracovného pomeru dohodou, a následne pri skončení pracovného pomeru vyplatiť odstupné?

Čerpanie dovoleniek zamestnancami škôl počas "vianočných prázdnin"

15.12.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Ako máme postupovať pri čerpaní dovolenky v období od 21.12.2020 do 31.12.2020 u tých pedagogických zamestnancov, ktorí nemajú dostatok dní dovolenky, aby ju mohli čerpať v týchto dňoch?

Skončenie pracovného pomeru s tehotnou zastupujúcou zamestnankyňou

19.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

So zamestnankyňou máme pracovnú zmluvu na dobu určitú t.j. zastupovanie zamestnanca  počas PN, rodičovskej a materskej dovolenky. Zastupujúca je teraz na PN ,lebo je tehotná. Potrebujeme novú silu. Dá sa so zastupujúcou, ktorá je na dobu určitú, rozviazať pracovný pomer?

Pracovný pomer opatrovateľky na dobu určitú a jeho ukončenie

4.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Môže byť v pracovnej zmluve u opatrovateliek v teréne uvedená doba určitá vymedzením podmienok pracovného pomeru na dobu určitú do doby napr. do ukončenia zmluvy zo strany klienta, do ukončenia financovania zo strany samosprávy, úmrtie klienta? Môže takýto pracovný pomer na dobu určitú skončiť počas materskej dovolenky?

Plynutie výpovednej doby počas OČR a pandémie

6.10.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Ako plynie výpovedná doba zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď v čase pandémie, a ktorý po prevzatí výpovede nastúpil na OČR? Kedy sa skončí pracovný pomer?

Čerpanie „nazbieranej“ dovolenky a priebežné využívanie dovolenky

30.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Zamestnanec má nevyčerpaných 74,5 dní dovolenky. Existuje nejaké usmernenie/ustanovenie, ktoré upravuje podmienky čerpania dovolenky? Môže ju zamestnávateľ  krátiť? Dokedy je zamestnanec povinný vyčerpať dovolenku? Ako je to s čerpaním dovolenky v období „korony“?

Športový ambasádor ako pedagogický zamestnanec?

28.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Do akej platovej triedy možno zaradiť zamestnanca, ktorý pracuje ako „ambasádor športových aktivít“ ak jeho zamestnávateľ je základná škola v zmysle zmluvy o spolupráci mesta a občianskeho združenia? Je možné ambasádora športových aktivít považovať za pedagogického zamestnanca v niektorej kategórii ?

Prekážka v práci z dôvodu covid19

10.9.2020

Mgr. Jana Kochan

Ak zamestnanec je možným nositeľom Covid-19 a odchádza do domácej izolácie alebo mu RÚVZ nariadi domácu izoláciu,  ide o prekážku na strane zamestnanca alebo na strane zamestnávateľa? Je Usmernenie MŠVVaŠ o organizácií a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/202, podľa ktorého ide o prekážku na strane zamestnávateľa v oboch prípadoch správne a pre zamestnávateľov záväzné?

Zvýšenie platovej tarify ekonomického zamestnanca kultúrneho centra

29.7.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Sme rozpočtová organizácia mesta (Mestské kultúrne a osvetové stredisko) a chceme sa opýtať, či zvýšenie platovej tarify o 5 % patrí aj ekonomickým zamestnancom pracujúcim v uvedenej inštitúcii.

Nárok na odchodné po smrti zamestnanca

16.7.2020

Mgr. Jana Kochan

Nevieme, či máme vyplatiť odchodné zamestnancovi, ktorému pracovný pomer zanikol z dôvodu smrti. Zamestnanec bol poberateľom starobného dôchodku a popri tom pracoval.

Pracovné voľno a náhrada mzdy pri pružnom pracovnom čase

29.6.2020

Mgr. Monika Ivanová

Ako postupovať pri poskytovaní pracovného voľna z dôvodu vyšetrenia a ošetrenia zamestnanca, ak je stanovená pevná a pružná pracovná doba. Týždenný pracovný čas je 37,5 hodín. Ak doloží zamestnanec potvrdenie od lekára (bez časového označenia), je potrebné zaevidovať a ospravedlniť len absenciu 6 hodín, nakoľko v rámci jedného dňa musí byť v rámci základného pracovného času na pracovisku uvedený počet hodín? Aká náhrada mzdy patrí zamestnancovi?

Informácie o sprevádzanom rodinnom príslušníkovi

2.6.2020

Mgr. Monika Ivanová

Má zamestnávateľ právo zisťovať akého rodinného príslušníka sprevádza zamestnanec a na aké vyšetrenie ?

Možnosti zamestnávateľa pri podozrení zamestnanca zo sexuálneho zneužívania

20.5.2020

Mgr. Monika Ivanová

Aké možnosti má zamestnávateľ v prípade, že niektorý z jeho zamestnancov je podozrivý alebo obvinený zo sexuálneho zneužívania mladistvých alebo dospelých?

Výkon práce z domu zamestnancami školy

15.5.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Akým spôsobom je vhodné upraviť výkon práce z domu v škole?

Výpoveď počas pandémie

13.5.2020

Mgr. Monika Ivanová

Škola chce dať výpoveď zamestnancovi, ktorý je poberateľom starobného dôchodku a aktuálne škola nemá možnosť prideľovať tomuto zamestnancovi prácu. Môže škola toho zamestnanca prepustiť? Ako pri výpovedi postupovať, nakoľko dohoda medzi školou a zamestnancom nie je možná?

Príspevok na udržanie zamestnanosti a odpustenie odvodov

8.5.2020

Mgr. Monika Ivanová

Môžeme žiadať aj príspevok na mzdy od ÚPSVaR a aj odpustenie odvodov za zamestnávateľa? 

Preradenie zamestnancov jaslí do karanténneho strediska?

30.4.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Sme prevádzkovatelia detských jaslí, ktorých prevádzka je momentálne prerušená. Sme subjekt hospodárskej mobilizácie? Mohli by sme zamestnancov využiť na prácu v karanténnom stredisku, v ktorom budú umiestnení čakatelia – budúci prijímatelia sociálnej služby a za akých podmienok? 

Nárok na rekreačný príspevok pri prechode zamestnancov

4.12.2019

Mgr. Monika Ivanová

Má zamestnanec nárok na rekreačný príspevok pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov u nástupcu, ak u predchádzajúceho zamestnávateľa odpracoval nepretržite 24 mesiacov?

Dodatočné zistenie nesplnenia predpokladu bezúhonnosti pedagogického zamestnanca

29.11.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Pri uzatváraní pracovného pomeru v niektorých prípadoch máme od pedagogického zamestnanca k dispozícii len čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa predpoklad bezúhonnosti. Ak sa dodatočne po vzniku pracovného pomeru preukáže, že zamestnanec tento predpoklad nespĺňa, akým spôsobom je možné s nim skončiť pracovný pomer bez zbytočného odkladu?

Jednotné cestovné náhrady hráčom klubu?

27.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Je občianske združenie – športový klub povinné pri preplácaní cestovných náhrad svojim hráčom postupovať podľa zákona o cestovných náhradách alebo si môžu stanoviť odlišný spôsob podľa dohody s hráčmi?

Zaradenie opatrovateľky do platovej triedy a vzdelanie podľa starších právnych predpisov

20.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Otázka: Zamestnankyňa má ukončenú 2 ročnú odbornú školu, ktorú ukončila v roku 1972 a ako doklad predložila vysvedčenie z 2.ročníka. Zároveň má absolvovaný opatrovateľský kurz v rozsahu 230 hodín. Môže byť táto zamestnankyňa zaradená ako terénna opatrovateľka do 2. platovej triedy?

Výpoveď tehotnej zamestnankyni v skúšobnej dobe

15.11.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Uzavreli sme pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy od 01.09.2019 na dobu určitú do 31.08.2020 so skúšobnou dobou na tri mesiace. Od 08.09.2019 je zamestnankyňa práceneschopná a ústnou formou oznámila zamestnávateľovi, že je tehotná. Môžeme ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe alebo uplynutím doby určitej t.j. 31.08.2020. Ak by sme ukončili pracovný pomer uplynutím doby určitej, vznikne zamestnankyni nárok na dovolenku v prípade, že by bola celý čas až do nástupu na materskú dovolenku práceneschopná ?

Rekreačný poukaz a ubytovanie len od podnikateľa?

25.9.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Môže zamestnávateľ odmietnuť preplatiť zamestnancovi rekreačný pobyt, ak poskytovateľ ubytovania nemá na poskytovanie týchto služieb živnostenské oprávnenie?

Dobrovoľné poskytnutie rekreačného príspevku

24.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obec na báze dobrovoľnosti rozhodnúť, že poskytne svojím zamestnancom rekreačný príspevok? Majú na tento dobrovoľný rekreačný príspevok nárok aj zamestnanci školy s právnou subjektivitou, ktorej je obec zriaďovateľom?

Odmietnutie preplatenia účtovného dokladu z rekreačného pobytu zamestnávateľom

18.9.2019

Mgr. Miroslava Kušniríková

Nárok zamestnancov obecnej školy na príspevok na rekreáciu

9.9.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Môže rozhodnúť obec, že zamestnancom školy s právnou subjektivitou nebude patriť príspevok na rekreáciu?

Odpustenie absolvovania akreditovaného kurzu pri dlhoročnej praxi v jasliach?

17.7.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

V obecných jasliach pôsobia aj zamestnanci, ktorí nespĺňajú požiadavku potrebného stupňa vzdelania a neabsolvovali ani akreditovaný kurz opatrovania detí vyžadovaný zákonom. V mnohých prípadoch však ide o zamestnancov, ktorí opatrujú deti v detských jasliach niekoľko desiatok rokov. Je možné, aby im obec “odpustila“ povinnosť absolvovať akreditovaný kurz s ohľadom na dlhoročnú prax?

Príspevok na rekreáciu a detské podujatia

27.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Je možné použiť rekreačné poukazy aj na aktivity, ktoré nie sú zotavovacími podujatiami (napr.: denné prímestské tábory, na ktorých deti nenocujú)?

Nástup po rodičovskej či materskej dovolenke a čerpanie dovolenky

10.4.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Ako postupovať v prípade, keď zamestnanec po návrate z materskej/rodičovskej dovolenky do práce si plánuje nadväzne čerpať dovolenku? Ako postupovať vo vzťahu k osobe, ktorá bola prijatá na miesto takého zamestnanca počas materskej/rodičovskej dovolenky?

K termínu poskytnutia stravných lístkov zamestnancom

5.2.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Je možné zamestnancom poskytnúť stravné lístky až po odpracovaní mesiaca alebo je potrebné ich dávať na mesiac dopredu?

Konkurenčná doložka pre učiteľa?

10.10.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je možné zakázať učiteľovi našej školy, aby po ukončení pracovného pomeru nemohol založiť vlastnú súkromnú školu?  

Uvádzanie základnej mzdy pri ponuke na zamestnávanie

9.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Kto má po novom povinnosť pri zverejňovaní pracovnej ponuky uvádzať sumu základnej zložky mzdy? Na koho sa ustanovenia týchto zákonov vzťahujú a na koho sa nevzťahujú?

Zverejňovanie údajov zamestnancov

3.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Akým spôsobom môžeme od mája nakladať s osobnými údajmi zamestnancov, pokiaľ ich potrebujeme zverejniť na našej stránke? Nakoľko ide o pracovné pozície osôb, ktoré prichádzajú do kontaktu priamo so zákazníkmi, je potrebné, aby boli o týchto osobách zverejnené aspoň základné informácie a telefónny kontakt. Je potrebné za týmto účelom získavať súhlas našich zamestnancov podľa novej právnej úpravy? 

Ukončenia pracovného pomeru so zamestnancom po dlhodobej PN

25.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Je možné dať výpoveď zamestnancovi z dôvodu jeho nadbytočnosti v zmysle organizačného poriadku, ktorý sa stal platným v čase, keď bol zamestnanec dlhodobo práceneschopný? Ako ďalej postupovať pri vyplatení odstupného a náhrady za nevyčerpanú dovolenku?

Vedenie údajov o zamestnancoch

21.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Máme zozbierané osobné údaje o zamestnancoch aj formou osobných dokladov, napr. scan občianskeho preukazu, vysvedčenia, diplomy a pod. Máme od zamestnancov podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov na pracovno-právne účely. Bude takéto opatrenie podľa novej právnej úpravy postačujúce? 

Pokutovanie zamestnancov zamestnávateľom?

28.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Zamestnávateľ chce svojim zamestnancom udeľovať pokuty za porušovanie pracovnej disciplíny. Zamestnanci však nedostávajú okrem mzdy žiadne odmeny, z ktorých by bolo možné peniaze strhnúť. Môže si zamestnávateľ uplatňovať takéto nároky? 

K určeniu práce nadčas učiteľov pri aktivitách mimo školy

9.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Sme základná umelecká škola, ktorá so žiakmi absolvuje rôzne súťaže a aktivity mimo pracoviska. Keďže ide niekedy aj o viacdňové akcie, akým spôsobom vieme určiť, kedy ide o prácu nadčas?

Platový dekrét pri plate nedosahujúcom minimálnu mzdu

9.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ako vystaviť platový dekrét/oznámenie o výške platu keď nepedagogický zamestnanec (pracujúci vo verejnom záujme) podľa tabuľky platových taríf nedosahuje ani minimálnu mzdu?

Možnosti odstupného pre zamestnanca

17.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Účtovníčka bola na dlhodobej PN cca rok. Necelý rok cca 11 mesiacov sme mali v pracovnom pomere prijatú náhradnú účtovníčku, ktorá bola podľa pracovnej zmluvy prijatá na zastupovanie počas PN. Je možné alebo nutné vyplatiť odstupné odchádzajúcej zastupujúcej účtovníčke?

Príplatok za zmennosť učiteľkám MŠ

21.12.2017

g_Miriama Draskovicova

Patrí učiteľkám v materskej školy príplatok za zmennosť? Rannú zmenu majú od 06:30 - 12:30; odpoludňajšiu od 10:30 - 16:30. Striedanie zmien týždenne.

Opätovné uzavretie pracovnej zmluvy so skúšobnou dobou

6.12.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Máme zamestnanca, ktorému končí skúšobná lehota, pracovnej zmluvy uzatvorenej na rok. Je možné s týmto zamestnancom ukončiť túto pracovnú zmluvu a následne uzatvoriť novú na cca 3-4 mesiace, teda opäť na dobu určitú so skúšobnou dobou. 

Čerpanie dovolenky v hodinách

2.11.2017

JUDr. Adriana Kováčová

Je možné čerpanie dovolenky zamestnancom v hodinách?

K vyplácaniu príspevkov zo sociálneho fondu

24.10.2017

JUDr. Adriána Kováčová

Môžu sa zo sociálneho fondu vyplácať príspevky zamestnancom v hotovosti? Je možné preniesť zostatok v sociálnom fonde do nasledujúceho kalendárneho roku? Je možné na konci roku nevyčerpané finančné prostriedky vyplatiť zamestnancom cez výplatnú pásku?  

Vrátenie náhrady mzdy za prečerpanú dovolenku pri skončení pracovného pomeru

13.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Dohodla som sa so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru, pretože som si našla inú prácu. Avšak mám prečerpanú dovolenku a zamestnávateľ mi tvrdí, že som povinná mu za ňu vrátiť náhradu mzdy. Je to pravda? Môže túto sumu odo mňa zamestnávateľ vymáhať?

Overenie návštevy lekára zamestnanca

12.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Zamestnanec doručí zamestnávateľovi od lekára potvrdenie riadne podpísané lekárom. Má zamestnávateľ právo požadovať od ošetrujúceho lekára informáciu, či zamestnanec bol skutočne prítomný na ošetrení?

Rodičovský príspevok a výkon práce

13.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Zamestnankyňa má uzavretý pracovný pomer na dobu neurčitú, je na rodičovskej dovolenke a poberá rodičovský príspevok. Môže mať uzatvorenú pracovnú zmluvu aj v inej organizácii, a zároveň poberať rodičovský príspevok?

„Čiastočná“ domácka práca

13.9.2017

Mgr. Matej Trnavský

Je možné skombinovať zamestnancovi prácu s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom s domácou prácou? Je možné pomerne určiť náhradu mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci?

Oprávnenie exekútora siahnuť na cestovné náhrady

5.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Môže exekútor siahnuť na diéty ?

Stravné zamestnancov počas účasti na školení

16.8.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Má zamestnanec nárok na stravné lístky za dni, počas ktorých je účastný na školení, školenie si hradil sám, pričom stravné si tiež hradil sám ale nepožadoval stravovanie preplatiť?

K zarátaniu odchodného do príjmu podliehajúceho dohode o zrážkach zo mzdy

9.8.2017

JUDr. Veronika Gvušč

Je možné zarátať odchodné do príjmu, ktorý podlieha dohode o zrážkam zo mzdy? 

Účinnosť organizačnej zmeny a doručovanie výpovede z nadbytočnosti

12.7.2017

JUDr. Adriána Kováčová

Zamestnávateľ zmenou organizačnej štruktúry ruší pracovné miesto, zmena nastane v júli 2017 s účinnosťou od 01.09.2017. Zamestnávateľ má iné voľné pracovné miesto, ktoré zamestnankyni ponúkne. Môže zamestnávateľ ešte v júli, hneď po prijatí zmeny organizačnej štruktúry, oznámiť pracovníčke zmenu a v prípade odmietnutia voľného miesta jej dať výpoveď?

Súkromné vozidlo na služobné účely a náhrada škody

29.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže sa zamestnanec neziskovej organizácií v prípade použitia vlastného motorového vozidla na služobné účely bez havarijného poistenia zrieknuť náhrady škody na tomto vozidle počas pracovnej cesty?

Vykonávanie zrážok zo mzdy pri súbehu exekúcii

14.6.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Naša zamestnankyňa má platiť exekúciu zrážkami zo mzdy. Jej manžel však pracuje - je živnostník a dospelý syn je evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný. Musí jej ostať 25 % zo sumy životného minima aj na nich? Zároveň nám však prišiel ďalší exekučný príkaz, ktorý jej máme začať uhrádzať zrážkami zo mzdy. Sumy na oboch exekúciách niekoľkonásobne prevyšujú jej mzdu. Musíme začať zrážať obe exekúcie, alebo najprv tú, čo prišla skôr a potom druhú?

Podmienky pre priznanie osobného platu pre zamestnanca

6.6.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Aké sú podmienky pre priznanie osobného platu podľa § 7a zákona č. 553/2003 Z. z. pri pedagogických zamestnancoch školy? Je to na rozhodnutí vedúceho pedagogického zamestnanca? Čo sú vlastne ,,osobitne významné pracovné činnosti alebo mimoriadne náročné pracovné úlohy"? Aké sú riziká poskytnutia osobného platu pre zamestnanca?

K použitiu súkromného motorového vozidla zamestnanca na pracovnú cestu a havarijné poistenie

31.5.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže zamestnanec na pracovnú cestu použiť súkromné motorové vozidlo? Musí mať toto vozidlo havarijné poistenie? Ak áno, je zamestnanec povinný preukázať zamestnávateľovi pred vykonaním pracovnej cesty doklad o tom, že havarijné poistenie bolo uhradené?

K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov

24.5.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Je možné, ak za skupinu zamestnancov, ktorí sa spoločne zúčastnia služobnej cesty, podá vyúčtovanie oprávnených výdavkov spojených so služobnou cestou jeden zamestnanec s tým, že sám za nich prevezme aj cestovné náhrady?

Zrážky zo mzdy zamestnanca od 01. apríla 2017

10.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Na základe exekučného príkazu máme nášmu zamestnancovi zrážať zo mzdy zrážky. Ako máme postupovať? V akej výške môžeme zrážky vykonať?

Zastavenie exekúcie pri zrážkach zo mzdy

9.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Je možné zastaviť exekúciu vykonávanú formou zrážok zo mzdy?

Fond pracovnej doby

4.5.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Zamestnávateľ zamestnáva zamestnancov, ktorí pracujú na zmeny.

Na jednom oddelení pracujú zamestnanci iba nočné zmeny v jednozmennej prevádzke, a to nasledovne:

2 nočné zmeny, 2 dni voľno, 3 nočné zmeny, 2 dni voľno, 2 nočné zmeny, 3 dni voľno (systém známy ako dlhé a krátke týždne).

Na druhom oddelení pracujú zamestnanci v dvojzmennej prevádzke nasledovne: 2 dni ranná zmena, 2 dni poobedná zmena, 2 dni voľno.

Ako má zamestnávateľ týmto zamestnancom počítať fond pracovnej doby za kalendárny mesiac? Má do fondu pracovnej doby započítavať aj dni sviatkov? Napríklad v apríli bolo 18 pracovných dní a dva sviatky (Veľký piatok a Veľkonočný pondelok). Fond pracovnej doby v mesiaci apríl bol teda 18 alebo 20 dní?

K nároku na dovolenku pri pracovnom pomere kratšom ako jeden rok

12.4.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Zamestnanec nastúpil do práce 01.10.2016. S týmto zamestnancom sme sa dohodli na skončení pracovného pomeru 30.04.2017. Má tento zamestnanec nárok na dovolenku, ak jeho pracovný pomer trval menej ako jeden rok?

Dočasné pridelenie zamestnanca

29.3.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Som zamestnaná v organizácií, ktorá úzko spolupracuje s inou organizáciou v inom meste. Zamestnávateľ mi ponúkol možnosť, aby som dočasne pracovala v tejto partnerskej organizácií po dobu, kým zamestnankyňa, ktorá tam inak pracuje, bude na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Je možné sa so zamestnávateľom na takejto dočasnej zmene dohodnúť bez toho, aby to ovplyvnilo trvanie môjho pracovného pomeru u môjho pôvodného zamestnávateľa? Ak áno, na aký dlhý čas?

Preradenie na inú prácu z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti zamestnanca

23.3.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Máme zamestnankyňu, ktorá na základe lekárskeho posudku požiadala o skončenie pracovného pomeru dohodou z dôvodu jej zdravotnej nespôsobilosti. Ako máme v danom prípade postupovať? Musíme tejto jej žiadosti striktne vyhovieť?

K nároku na pomernú časť dovolenky

24.1.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Zamestnanec odchádza do dôchodku z organizácie, v ktorej pracoval nepretržite 5 rokov. Ukončenie pracovného pomeru dohodou bolo dohodnuté k 31.1.2017. Má zamestnanec nárok na pomernú časť dovolenky za odpracovaný január v zmysle § 102 Zákonníka práce?

Odhlasovanie a prihlasovanie opätovne zvolenej riaditeľky

25.11.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

Riaditeľka materskej školy má zmluvu na dobu neurčitú doteraz 11 rokov. Po piatich rokoch bolo výberové konanie, opäť ju zvolili. Kontrola zo sociálnej poisťovne trvala na tom, že v sociálnej poisťovni ju v deň ukončenia volebného obdobia musia odhlásiť a hneď na druhý deň, keď je vymenovaná za riaditeľku opäť prihlásiť. Je požiadavka Sociálnej poisťovne opodstatnená?

Mzdové nároky pozostalých spojené s úmrtím zamestnanca

20.9.2016

Mgr. Veronika Gvušč

Je potrebné vyplatiť manželovi zamestnankyne, ktorá prednedávnom zomrela, štvornásobok priemerného mesačného zárobku? Zamestnankyni prislúchal aj nárok na odchodné. Má na toto odchodné nárok aj jej pozostalý manžel?

Prijatie učiteľky bez splnenia kvalifikačného predpokladu

7.9.2016

Mgr. Veronika Gvušč

Môžeme zamestnať na pracovnú pozíciu - učiteľka v materskej škole uchádzačku, ktorá zatiaľ nespĺňa kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancoch, avšak po skončení štúdia (ktoré začala) ich bude v budúcnosti spĺňať?

Stravné lístky pri práci nadčas

22.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Je povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť stravné lístky pri nariadení práce nadčas, keď táto práca je zaplatená aj s príplatkom? Ide o sezónnych zamestnancov, odmeňovaných podľa zákonníka práce, ktorí majú nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas v dvojzmennej prevádzke pri dodržaní ustanoveného týždenného pracovného času 37,5 hodín. 

Určenie spôsobu dopravy pri pracovnej ceste zamestnávateľom

7.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Zamestnanec na služobnej ceste použil osobné motorové vozidlo ale od zamestnávateľa mal schválený hromadný dopravný prostriedok. Môže mu zamestnávateľ preplatiť len cestu vo výške cestovného hromadnej dopravy? Ako to riešiť v internej smernici?

 

Prestávka na odpočinok a jedenie

16.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V materskej škole bez právnej subjektivity pracujú učiteľky v dvojzmennej prevádzke, pričom pracovná doba je od 07.00 hod. do 16.45 hod. V pracovnom poriadku je ustanovený ich pracovný úväzok na 37,5 hod. týždenne bez prestávok na jedlo. Vzniká učiteľkám nárok na prestávku na odpočinok a jedenie?

K práci nadčas riaditeľa školy bez právnej subjektivity

9.12.2015

JUDr. Adriána Kováčová

Má riaditeľka materskej školy (bez právnej subjektivity), ktorá má z titulu riaditeľa príplatok za riadenie, a zároveň znížený úväzok z 28 na 20 hod./týždeň, nárok na náhradné voľno za nadčas?

Príplatky za prácu pri dohodách mimo pracovného pomeru

1.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Má zamestnanec nárok na príplatok napr.: za prácu v noci, cez víkend alebo vo sviatok pri dohode o pracovnej činnosti alebo vykonaní práce?

K práci nadčas štatutárneho orgánu

24.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže si štatutárny zástupca príspevkovej organizácie zriadenej obcou vybrať náhradné voľno za prácu nadčas?

K skončeniu pracovného pomeru s invalidným dôchodcom

13.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zamestnanec chránenej dielne (invalidný dôchodca s postihnutím nad 70%) je práce neschopný viac ako rok. Môže predložiť lekársky posudok, že pri svojej diagnóze už nie je možné, aby naďalej pracoval. Aká je možnosť ukončiť s ním pracovný pomer zo strany zamestnávateľa? Bude mať nárok na odstupné?

Neplnenie racionalizačných opatrení riaditeľom školy ako porušenie pracovnej disciplíny

21.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Aké sú legálne možnosti obce žiadať od riaditeľa školy (zriaďovateľom je obec) realizáciu racionalizačných opatrení a akou formou vynútiť ich plnenie? 

Práca nadčas a pohotovosť učiteľov na školskom výlete

21.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Ako máme správne postupovať pri počítaní rozsahu práce nadčas v súvislosti s aktivitami organizovanými mimo súkromnej školy (napr. lyžiarsky kurz, škola v prírode a pod.).? Čo sa považuje za prácu nadčas a čo sa považuje za pohotovosť? Ako odmeňovať pohotovosť? 

Zastupovanie štatutárneho orgánu počas materskej dovolenky

17.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zastupovaním štatutára príspevkovej organizácie mesta sme počas čerpania materskej dovolenky poverili internú zamestnankyňu. Mali sme uskutočniť výberové konanie na voľné pracovné miesto?

Nárok na odchodné pri dvoch pracovných pomeroch

7.7.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Naša zamestnankyňa má u nás dva pracovné vzťahy, jeden na plný pracovný úväzok a druhý na čiastočný úväzok (iný druh práce). Má pri odchode do starobného dôchodku a ukončení oboch prac. vzťahov dohodou nárok na vyplatenie odchodného aj z vedľajšieho prac. pomeru alebo len z hlavného?

Ak by ukončila len hlavný pracovný pomer a vedľajší si ponechala, má nárok na vyplatenie odchodného len z hlavného prac. pomeru? 

Vzdanie sa nároku na stravovanie zamestnancom

3.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Podľa § 152 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie. Ako postupovať v prípade ak sa zamestnanec vzdá svojich nárokov na stravovanie resp. stravných poukážok, nakoľko zamestnávateľ stravovanie zabezpečuje touto formou? Je možné toto vzdanie sa nároku na stravovanie vo väzbe na § 17 ods. 1 Zákonníka práce považovať za platný právny úkon a ako má zamestnávateľ ďalej postupovať?

Podnikanie „bežného“ zamestnanca popri výkone práce vo verejnom záujme

23.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže zamestnankyňa centra voľného času (vychovávateľka) okrem výkonu práce vo verejnom záujme mať aj živnosť (podniká v kaderníctve)? Nejedná sa o vedúceho zamestnanca.

Prekážky v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti

25.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Mám záujem sa zúčastniť dobrovoľníckej aktivity, ktorá sa však koná v priebehu pracovného týždňa. Môžem požiadať zamestnávateľa, aby ma uvoľnil z práce na čas výkonu dobrovoľníckej činnosti?

Skončenie výkonu verejnej funkcie vychovávateľky vs. skončenie pracovného pomeru

25.11.2014

Mgr_Miriama Draskovicova

Starostka obce pred prvým zvolením do funkcie pracovala ako vychovávateľka v školskom klube pri základnej škole s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Počas uplynulého volebného obdobia 2010-2014 starostka dovŕšila penzijný vek; je poberateľkou starobného dôchodku.

Musí ju škola opäť zamestnať po skončení výkonu funkcie? Ako by mala základná škola postupovať, ak chce ukončiť s bývalou starostkou pracovný pomer? Čo v prípade ak by sa bývalá starostka rozhodla rozviazať svoj pracovný pomer so školou z dôvodu prvého odchodu do dôchodku? Patrí jej v takom prípade právo na odchodné podľa Zákonníka práce?


Nelegálna práca a vykonávanie dobrovoľníckej činnosti na športovom podujatí

25.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Nejde o nelegálnu prácu, keď na športovom podujatí členovia dobrovoľného hasičského zboru robili bez nároku na mzdu a odmenu len ako dobrovoľníci a vykonávali zdravotnú a protipožiarnu hliadku, na ktorú sú riadne vyškolení?

Postup výkonu kontroly obsahu tašky zamestnávateľom

11.11.2014

Mgr. Igor Šumichrast

Môže zamestnávateľ kontrolovať zamestnancovi obsah jeho tašky pri odchode z pracoviska? V prípade ak môže, aký je postup?

Účasť riaditeľa školy na zasadnutí obecného zastupiteľstva ako pracovný čas?

4.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Pokiaľ riaditeľ školy dostane oficiálnu pozvánku na zasadnutie obecného zastupiteľstva, môže mať započítanú túto účasť do svojho pracovného času?

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne

23.10.2014

Mgr_Miriama Draskovicova

Je získanie príspevku na prevádzku chránenej dielne podmienené dvojročným zamestnávaním znevýhodnenej osoby? V praxi sa stáva, že jednotlivé úrady práce sociálnych vecí a rodiny podávajú odlišné stanoviská.

Prednostné zamestnanie existujúceho zamestnanca na uvoľnené pracovné miesto na dobu neurčitú?

30.6.2014

Mgr. Igor Šumichrast

Má prednostný nárok na pracovné miesto (na dobu neurčitú) po odchádzajúcom zamestnancovi zamestnanec, ktorý u zamestnávateľa pracuje v pracovnom pomere na dobu určitú?

Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku

23.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ako postupovať pri vyplácaní náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku, keď nie je ukončený pracovný pomer. Má zamestnanec nárok na vyplatenie náhrady mzdy v rozsahu základnej dovolenky podľa zákonníka práce alebo v rozsahu, ktorý vyplýva z kolektívnej zmluvy?

 

Nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku

9.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže si zamestnanec nárokovať náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku po skončení pracovného pomeru? Je možné na tento prípad aplikovať ustanovenie §36 Zákonníka práce?


"Nepravidelná" práca doma a pracovný čas

16.4.2014

JUDr. Adriána Kováčová

  1. Máme prípad práce pri zmluve na kratší pracovný čas, miestom výkonu práce je sídlo zamestnávateľa, avšak zamestnávateľ sa dohodne so zamestnancom, že môže odpracovať dva dni v týždni doma. Akou klauzulou sa má uvedený prípad zakomponovať do pracovnej zmluvy?
  2. Aký je uzákonený pracovný čas a či tento čas musí byť zakomponovaný v pracovnej zmluve iba na týždennej báze alebo môže byť aj mesačný počet hodín? 

 

Skončenie pracovného pomeru uzatvoreného na určitú dobu

28.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ako môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer na dobu určitú, ak má v pracovnom pomere opatrovateľku, ktorá má v zmluve uvedené, že jej pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú - po dobu trvania nároku na opatrovateľskú službu. Opatrovaný však zomrel a zamestnávateľ jej môže poskytnúť iba iný druh práce na úväzok 1 hodinu denne. V prípade, že opatrovateľka neprijme túto zmenu je zamestnávateľ povinný vyplatiť opatrovateľke odstupné?

Pracovný úraz zamestnanca na pracovisku mimo pracovnej doby

27.1.2014

Mgr. Igor Šumichrast

Zamestnanec si spôsobil úraz na pracovisku, kde mimo pracovnej doby a mimo svojich pracovných povinností doručoval listinu z jedného oddelenia na druhé. Tento spôsobený úraz zamestnanec nenahlásil bezprostredne ale až nasledujúci deň. Ako riešiť vzniknutú situáciu?

Chýbajúci popis pracovnej náplne pri podpise pracovnej zmluvy

10.1.2014

Mgr. Veronika Tóthová

So zamestnancom sme podpísali pracovnú zmluvu, v ktorej nebola vymedzená pracovná náplň zamestnanca. Pracovnú náplň sme k pracovnej zmluve doplnili dodatočne. Vznikol pracovný pomer za uvedených okolností platne? 

Odstúpenie od pracovnej zmluvy

12.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Dňa 28.07.2013 sme s uchádzačom o zamestnanie uzatvorili pracovnú zmluvu. V pracovnej zmluve bol ako deň nástupu do práce dohodnutý deň 01.08.2013. Zamestnanec sa však v deň dohodnutý ako nástup do práce neprišiel. Ako môžeme voči zamestnancovi postupovať? 

Súhlas odborovej organizácie s určením pracovného času

26.9.2010

JUDr. Slavomíra Gejdošová

Autor odpovedá na otázku, či predseda odborového orgánu je oprávnený odmietať z určitého dôvodu podpísanie pracovného poriadku.

Povinnosť zamestnávateľa mať odborovú organizáciu

25.9.2010

JUDr. Iveta Boškajová

Autor odpovedá na otázku, či musí zamestnávateľ vytvoriť odborovú organizáciu.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (139)

Ukončenie pracovnej zmluvy na dobu určitú bez uvedenia dôvodu

10.6.2024

Alexandra Močárová

Diskriminácia zamestnanca školy na základe sexuálnej orientácie

7.6.2024

Monika Grichová

Upozornenie na porušovania pracovnej disciplíny vs. bezprávna vyhrážka

6.5.2024

Alexandra Močárová

Odpustenie zmeškania lehoty pri príspevku na zamestnávanie postihnutej osoby

11.4.2024

JUDr. Adriana Kováčová

Okamžité skončenie pracovného pomeru pre vylúčenie kazateľa z cirkvi

21.3.2024

Alexandra Močárová

Neuvedenie dôvodu ukončenia pracovného pomeru na dobu určitú a diskriminácia

21.3.2024

Alexandra Močárová

Náhrady mzdy za trvajúci pracovný pomer a súbežný pracovný pomer

11.3.2024

Alexandra Močárová

Práca nadčas vykonávaná svojvoľne

26.2.2024

Alexandra Močárová

Opakovaný pracovný pomer na dobu určitú

14.2.2024

Alexandra Močárová

Neprihlásenie študentov do registra poistencov a nelegálne zamestnávanie

5.2.2024

Alexandra Močárová

Vyplatenie odmien a prémii zamestnancovi za účelom ukrátenia veriteľa

29.1.2024

Simon Čačaný

Mzdová diskriminácia a odlišná výška mzdy

22.1.2024

Alexandra Močárová

Zákaz nosenia náboženských symbolov na pracovisku

12.12.2023

Alexandra Močárová

Odmena za sprostredkovanie zamestnancov

12.12.2023

Simon Čačaný

Faktická organizačná zmena a výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca

6.12.2023

Simon Čačaný

Výpoveď z dôvodu porušenia autorských práv akademickým zamestnancom v habilitačnej práci

22.11.2023

Simon Čačaný

Neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru pre neúplnosť konania štatutára

22.11.2023

Simon Čačaný

Dokazovanie diskriminácie zo strany zamestnávateľa a šikanovanie

16.11.2023

Simon Čačaný

Mzda za rovnakú prácu vs. diskriminácia

5.10.2023

Simon Čačaný

Bezodplatné poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestancovi

14.9.2023

Alexandra Močárová

Diskriminácia v zamestnaní z dôvodu zdravotného postihnutia a dôkazné bremeno

14.8.2023

Alexandra Močárová

Výpoveď pre nesplnenie kvalifikačných predpokladov pre učiteľa a dlhoročný výkon práce

4.8.2023

Alexandra Močárová

Ochrana slabšieho v pracovnom práve a nedodržanie postupu pri skončení pracovného pomeru

19.7.2023

Alexandra Močárová

Lekársky posudok o nespôsobilosti na nočnú prácu a konkrétna pracovná pozícia

19.7.2023

Alexandra Močárová

Spolupráca živnostníkov a závislá činnosť/práca vs. nelegálna práca

9.5.2023

Alexandra Močárová

Určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru pri uplynutím doby určitej

20.4.2023

Alexandra Močárová

Pracovný úraz a nepriznanie invalidného dôchodku z dôvodu skoršieho narušenia zdravia

15.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Pridelenie člena združenia inému podniku na výkon práce za finančnú náhradu

7.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Nevidiaci ako prísediaci v trestnom konaní a neumožnenie výkonu činnosti

26.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Rozdiely pri uplatňovaní kolektívnej zmluvy voči dočasným agentúrnym pracovníkom

18.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Zánik práva na platenú dovolenku z dôvodu jej nevyčerpania pre PN

18.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Diskriminácia z dôvodu veku vo výberovom konaní

12.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Vek odchodu do dôchodku tanečníkov diskriminácia žien vs. muži

14.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Minimálna výška postavy ako diskriminačný dôvod prijímania do zamestnania

14.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Diskriminácia zamestnancov pri nosení znakov alebo odevov svojho náboženstva

27.10.2022

Mgr. Helena Laposová

Zákaz nosenia politického, filozofického alebo náboženského symbolu na pracovisku

14.10.2022

Mgr. Helena Laposová

Preradenie na iné pracovné miesto pri zdravotnom postihnutí

14.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Prepustenie zdravotne postihnutej osoby z dôvodu prerušovanej odôvodnenej neprítomnosti

8.10.2022

Mgr. Helena Laposová

Vyššia miera absencií postihnutého a prepustenie z pracovného pomeru

20.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Rozdielne zaobchádzanie so zamestnancami so zdravotným postihnutím

9.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Diskriminácia pri vyplácaní príplatku zdravotne postihnutým zamestnancom

2.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Výpoveď pedagogickému zamestnancovi pre nesplnenie kvalifikačných predpokladov

11.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Postup pri zmene dávky sociálneho zabezpečenia

17.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Preradenie zamestnanca pri uznaní za zdravotne postihnutého

11.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Opakované uzatváranie zmlúv na dobu určitú s učiteľmi náboženstva

2.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Vierovyznanie ako základná podmienka zamestnania

15.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Náhrada nemajetkovej ujmy pri smrti zamestnanca z dôvodu pracovného úrazu

14.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Naliehavý právny záujem pri odvolaní riaditeľa školy

11.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Nezaradenie do evidencie o zamestnanie a „aktívna živnosť“ kvôli neukončenému konkurzu

16.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nemajetnosť občana ako dôvod ochrany pred vyradením z evidencie uchádzačov o zamestnanie

29.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Určenie bydliska vs. dávka v nezamestnanosti pri zahraničnom poistení v nezamestnanosti

21.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nejednoznačné ukončenie pracovného pomeru výpoveďou – poskytnutie možností

26.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Povinná rovnosť odmeňovania mužov vs. žien pri rovnakej práci

8.7.2021

JUDr. Monika Ivanová

Nezákonne menovaný sudca vs. následky rozhodovania súdu / GUÐMUNDUR ANDRI ÁSTRÁÐSSON vs. Island

8.6.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Sociálne zabezpečenie pri výkone práce v dvoch krajinách pre jedného zamestnávateľa

3.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nezávislosť auditora

31.3.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Čiastočný prístup k niektorým povolaniam v rámci EÚ

24.3.2021

Mgr. Monika Ivanová

Trvanie zamestnaneckého pomeru pri narodení dieťaťa vs. nárok na rodičovské dávky

11.3.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Čiastočný prístup k zdravotníckym povolaniam

3.3.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Výpoveď zamestnaneckému dôverníkovi zvolenému v rozpore so Zákonníkom práce

24.2.2021

Mgr. Monika Ivanová

Diskriminácia zamestnanca z dôvodu postihnutia

17.2.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Diskriminácia založená na zdravotnom postihnutí a chorobe

15.12.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Zvýhodňovanie „kvalifikovanejších“ pedagogických zamestnancov po dosiahnutí dôchodkového veku?

11.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Nemožnosť umiestniť dieťa do materskej školy nezakladá vždy prekážku v práci na strane zamestnanca

28.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Ochrana zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa

21.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

„Dostačujúca“ náhrada mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru

21.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Fyzické napadnutie kolegu ako závažné porušenie pracovnej disciplíny?

9.9.2020

Mgr. Jana Kochan

Krajský súd Žilina z 27.5.2020 - Porušenie pracovnej disciplíny vs. neuspokojivé plnenie pracovných úloh

26.8.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Súdny dvor Európskej únie z 3.10.2019 - Diskriminácia pracovníkov pracujúcich na kratší pracovný čas

18.8.2020

Mgr. Monika Ivanová

Ústavný súd SR z 28.11.2019 - Neskoré prihlásenie zamestnanca do registra sporiteľov vs. neprimeraná sankcia

12.8.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 30.3.2011 - Akceptačný list o potvrdení pracovného miesta vs. uprázdnené pracovné miesto pri ponukovej povinnosti

11.8.2020

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 25.6.2015 - Určenie nového čerpania dovolenky bez písomnej zmeny v kolektívnej zmluve

5.8.2020

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 8.7.2020 - K podmienke súdneho preskúmania protokolu o výsledku inšpekcie práce

22.7.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 27.6.2019 - Možnosť nahradenia súhlasu zástupcov zamestnancov s výpoveďou alebo okamžitým skončením rozhodnutím súdu

8.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 25.4.2019 - Ponuková povinnosť pri výpovedi v čase práceneschopnosti zamestnanca

8.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 31.1.2019 - Zmluva o dielo vs. pracovná zmluva

1.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd ČR z 15.11.2005 - Žaloba na riaditeľku materskej školy o zaplatenie náhrady mzdy

17.6.2020

Mgr. Jana Kochan

Ústavný súd SR z 19.9.2019 - Poberanie dôchodku ako dôvod na zníženie náhrady mzdy

10.6.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Krajský súd Banská Bystrica z 29.1.2020 - Moment začatia plynutia premlčacej doby pri pracovnom úraze

3.6.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 31.3.2020 - K pojmu „osoba v porovnateľnej situácii“ podľa antidiskriminačného zákona

27.5.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Krajský súd Bratislava z 26.11.2019 - Dohoda o mieste výkonu práce a výpoveď

19.3.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 24.10.2018 - Rozdiel medzi evidenciou dochádzky do práce a evidenciou pracovného času

30.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 24.10.2018 - Oneskorené podanie správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania ako dôvod na jej zrušenie

4.12.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 25.9.2018 - Povinnosť peňažnej náhrady pri nedodržaní výpovednej doby

21.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ústavný súd ČR z 2.5.2019 - Moderácia výšky zmluvnej pokuty súdom za porušenie konkurenčnej doložky zamestnancom

5.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Krajský súd Trnava z 19.12.2018 - Oprávnená osoba pre ukončenie pracovného pomeru s riaditeľkou obecnej školy

23.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Krajský súd Trenčín z 9.4.2013 - Neprípustnosť analógie pri určení náhrady mzdy z dôvodu prekážok v práci

18.9.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 8.8.2018 - K protokolu o zisťovaní príčin pracovného úrazu a jeho prerokovaniu

4.9.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Krajský súd Žilina z 30.4.2019 - Špecifikácia druhu práce vs. neplatnosť pracovnej zmluvy

4.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Bratislava z 29.5.2018 - Neprítomnosť zamestnanca z dôvodu väzby a sankčné postihy pri okamžitom skončení pracovného pomeru

28.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 15.4.2019 - Výber nadbytočného zamestnanca vs. zásada rovnakého zaobchádzania

21.8.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Najvyšší súd SR z 26.6.2010 - Neplatnosť výpovede pre neexistenciu rozhodnutia o organizačnej zmene

14.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 31.7.2018 - Prítomnosť na pracovisku a neexistencia pracovnoprávneho pomeru

8.8.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Krajský súd Bratislava z 30.1.2018 - K lehote odôvodňujúcej splnenie ponukovej povinnosti zo strany zamestnávateľa

11.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 25.7.2018 - Dodatočné prihlásenie do Sociálnej poisťovne vs. nelegálne zamestnávanie

26.6.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Krajský súd Bratislava z 28.12.2017 - Neschválené čerpanie dovolenky ako neospravedlnená neprítomnosť v práci?

19.6.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Krajský súd Bratislava z 26.4.2012 - Opravný prostriedok voči rozhodnutiu v spore o uzatvorenie kolektívnej zmluvy

12.6.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresný súd Poprad z 15.3.2018 - K pojmu pracovný úraz

22.5.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Najvyšší súd SR z 25.1.2017 - K posúdeniu neplatnosti skončenia pracovného pomeru

14.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Súdny dvor Európskej únie z 8.5.2019 - K prepusteniu zamestnankyne počas materskej dovolenky

8.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR - K lehote, ktorú kontrolné orgány nepovažujú za neskoré prihlásenie zamestnanca

18.4.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Najvyšší súd SR z 24.1.2018 - K plynulému prechodu od dohody k pracovnej zmluve a k povinnostiam voči Sociálnej poisťovni

10.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd ČR z 2.7.2009 - K pojmom prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

13.3.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 28.3.2018 - K opakovanému uzatváraniu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

6.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 24.10.2018 - Evidencia dochádzky vs. evidencia pracovného času

6.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 26.4.2018 - K použitiu neskoršieho zákona, ak je to pre páchateľa priaznivejšie aj na spáchané správne delikty

9.1.2019

Mgr. Miroslava Kušniríková

Najvyšší súd SR z 27.6.2018 - Bežná neopatrnosť ako dôvod zániku na náhradu škody?

12.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Krajský súd Trnava z 16.5.2018 - Nemožnosť vyvinenia sa zamestnanca v prípade krádeže, ak riadnym neplnením pacovaných povinností zamestnanec uľahčil páchateľovi odcudzenie zverených hodnôt.

5.12.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 24.8.2017 - K zodpovednosti zamestnanca za splnenie protiprávneho pokynu zamestnávateľa

26.9.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 10.4.2018 - Znaky závislej práce a aplikácia zásady in dubio pro reo v správnom konaní o spáchaní priestupku o nelegálnej práci

12.9.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 3.6.2018 - K účelu definície pojmu „závislá práca“

22.8.2018

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 24.1.2018 - Prihlásenie zamestnanca do registra v sociálnej poisťovni vs. nelegálne zamestnávanie

15.8.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 22.3.2018 - K začiatku plynutia prekluzívnej lehoty na podanie žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru

8.8.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Ústavný súd SR z 29.11.2016 - Ochrana práv zamestnávateľa pri účelovom postupe v pracovnoprávnom spore

25.7.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 31.1.2018 - K forme oboznámenia zamestnanca s výplatnými termínmi

3.7.2018

Mgr. Monika Ivanová

Ústavný súd SR z 12.12.2017 - K ochrane zamestnanca v konaní o skončenie pracovného pomeru

22.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Prešov z 10.4.2018 - K možnosti obmedziť zmluvnú voľnosť účastníkov pracovného pomeru

9.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 19.5.2009 - Účasť odborovej organizácie pri skončení pracovného pomeru

2.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 28.11.2012 - Prípustnosť zániku nájomného vzťahu z dôvodov upravených v rámci všeobecných ustanovení o nájomnej zmluve

25.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 28.9.2016 - K podpornej povahe Občianskeho zákonníka v pracovnoprávnych vzťahoch

13.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 30.4.2012 - K úrokom z omeškania pri neplatne skončenom pracovnom pomere

13.2.2018

JUDr. Katarína Kováčiková

Najvyšší súd SR z 25.10.2017 - K zániku pracovnoprávnych vzťahov

7.2.2018

JUDr. Katarína Kováčiková

Najvyšší súd SR z 29.11.2017 - K uplatneniu nárokov z pracovnoprávnych sporov na súde

31.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 27.11.2007 - K skončeniu pracovného pomeru na základe zrušenia zamestnávateľa

10.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd ČR z 25.9.2017 - K vymedzeniu pojmu „miesto výkonu práce“

29.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd ČR z 9.12.2014 - Zásah do práva na súkromie vs. ochrana slabšej strany pri vyhotovení audionahrávky

25.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 1.4.2008 - Za výkon inej činnosti vykonávanej na príkaz zamestnávateľa treba považovať aj účasť na športových aktivitách v rámci služobnej cesty

18.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Prešov z 12.11.2012 - Využitie poznatkov o uchádzačovi o prácu z predchádzajúceho zamestnania nie je možné považovať za porušenie zásady rovnakého zaobchádzania pri prijímaní do zamestnania

27.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 27.4.2017 - K uvedeniu dôvodu na okamžité skončenie pracovného pomeru

21.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 13.9.2016 - K dôkaznému bremenu zamestnávateľa ohľadom preukázania oboznámenia zamestnancov s predpismi na úseku BOZP

24.1.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Banská Bystrica z 17.4.2012 - K výpovedi po neprijatí ponúknutej dohody o zmene pracovných podmienok

20.7.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Prešov z 12.11.2014 - K výpovedi zamestnanca z dôvodu zvýšenia efektívnosti práce a s ohľadom na spôsob odmeňovania

30.3.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 5.8.2015 - Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

8.12.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 29.1.2009 - K rozhodnutiu riaditeľky o nadbytočnosti učiteliek

7.9.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 28.6.2012 - Doplatok ku mzde vyplácaný pracovníkom v pracovnom pomere na kratší pracovný čas pred odchodom do dôchodku

21.7.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.7.2014 - K povinnosti riaditeľa školy ako zamestnávateľa riadne označiť zrušované pracovisko v rozhodnutí o organizačných zmenách

2.3.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 27.11.2008 - Ponuková povinnosť zamestnávateľa

8.12.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 3.7.2014 - K opätovnému uzatváraniu pracovných zmlúv na dobu určitú

9.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (6)

SNSĽP - Príspevky zamestnávateľa na nedostatkových pozíciách

9.9.2022

Jakub Lenárt

SNSĽP- Poskytnutie materiálnych benefitov očkovaným zamestnancom

21.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

SNSĽP – Neprijatie dieťaťa do MŠ a zamestnanosť rodičov

3.12.2021

Mgr. Helena Laposová

SNSĽP – Diskriminácia pri skončenie pracovného pomeru pedagogického zamestnanca v dôchodkovom veku

3.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

SNSĽP – Zodpovednosť za škodu členom hasičského zboru

27.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ c/a Občianske združenie Juvamen – Komunitné poradenské centrum v Pezinku – kontrola výsledkov projektov pre podporu zamestnanosti formou vytvárania pracovných miest

8.9.2016

Administrátor

Vzory dokumentov (10)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (33)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.