Kultúrna spoločnosť

Pre kultúrnu spoločnosť je dôležitých viacero zákonov, ktoré regulujú jej fungovanie. Ide napríklad o zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje postavenie a úlohy múzeí a galérií, ich zriaďovanie a zrušovanie, podmienky na výkon základných odborných činností v múzeu a galérii pri nadobúdaní, ochrane a prezentácii predmetov kultúrnej hodnoty ako súčastí kultúrneho dedičstva, ochranu predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú evidované podľa tohto zákona a nie sú chránené a evidované podľa osobitných predpisov pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva.

Rovnako dôležitý je aj zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia v platnom znení, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorú budú riadiť a o prideľovaní prostriedkov budú rozhodovať samotní zástupcovia umeleckej obce. 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (17)

Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 38/2014 Z.z. Zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zákon č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadlev platnom znení Zákon č. 114/2000 Z.z. o Slovenskej filharmónii v platnom znení Zákon č. 13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch v platnom znení Zákon č.126/2015 Z. z. o knižniciach v platnom znení Zákon č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej v platnom znení Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fonduv platnom znení Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v platnom znení Zákon č. 284/2014 Z.z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v platnom znení Zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení zákona č. 149/2005 Z.z. Vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 201/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach v platnom znení Vyhláška č. 253/2010 Z. z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 230/2014 Z.z. o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 193/2017 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte v platnom znení Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 231/2014 Z.z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 209/2015 Z.z. o vydaní výnosu o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty v platnom znení

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (11)

Pekinská zmluva o audiovizuálnych umeleckých výkonoch

22.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje obsah Pekinskej zmluvy o audiovizuálnych umeleckých výkonoch, ktorá nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 28.4.2020. Odborný článok obsahuje porovnanie obsahu Pekinskej zmluvy s aktuálne platnou právnou úpravou.

Súhlas SOZA na použitie hudobných diel

27.2.2019

Mgr. Jana Kolesárová

V praxi mimovládnych neziskových organizácií je bežné, že na podporu svojich činností organizujú MNO rôzne spoločenské kultúrne podujatia sprevádzané aj hudobnou zložkou. Zmyslom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, či sú MNO povinné získať súhlas Slovenského ochranného zväzu autorského v súvislosti s použitím chránených hudobných diel na kultúrnom podujatí, pod ktorými si možno predstaviť skladby rôznych hudobných autorov reprodukované z hudobných nosičov alebo priamo hudobníkmi, pokiaľ nejde o ich vlastné skladby. 

Obecná knižnica

27.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme právnej úprave ohľadne založenia a fungovania obecnej knižnice.

Zdaňovanie autorských odmien po novom

27.9.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je v stručnosti poukázať na zmeny týkajúce sa zdaňovania autorských odmien, ktoré zaviedla novela zákona č. 253/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, s účinnosťou od 01. januára 2016.

Založenie múzea alebo galérie neziskovou organizáciou

27.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme založeniu múzea alebo galérie neziskovými organizáciami.

Pomoc štátu a obce pri obnove a reštaurovaní kultúrnych pamiatok

10.5.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ako sa dá využiť pomoc štátu alebo obce pri obnove alebo reštaurovaní kultúrnych pamiatok?

 

Podľa akých právnych predpisov sa riadia vzťahy pri vykonávaní divadelnej činnosti?

11.2.2013

Mgr. Matej Trnavský

Právna úprava výkonu divadelnej činnosti sa riadi zákonom č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti (ďalej len „zákon o divadelnej činnosti“).

Trestné činy proti ochrane kultúrneho fondu, archeologickému dedičstvu a predmetom kultúrnej hodnoty

15.2.2012

Veronika Tóthová

Cieľom tohto článku je priblížiť skutkové podstaty trestných činov spôsobujúcich poškodenie kultúrneho fondu, archeologického dedičstva a predmetov kultúrnej hodnoty. 

!!!!! Schválené znenie zákona o dobrovoľníctve !!!!!

25.10.2011

Peter Handiak

Prinášame schválené znenie zákona o dobrovoľníctve, ktoré parlament schválil 21.10.2011 aj s novými zmenami a doplneniami

Divadlo ako právna forma v neštátnom sektore neexistuje

28.12.2010

Peter Handiak

Divadlo ako právna forma v neštátnom sektore neexistuje, vyplýva to z analýzy zákona o divadelnej činnosti.

„Nedokonalosť“ školskej legislatívy

2.10.2010

JUDr. Mária Kostolná

Financovanie škôl a školských zariadení, či už štátnych, cirkevných alebo súkromných, sa uskutočňuje prostredníctvom rozsiahlej, avšak nesúrodej školskej legislatívy, ktorá sa v mnohých momentoch ukazuje ako neúplná, nejasná, nedostatočná, mätúca alebo v niektorých prípadoch v praxi neuplatňovaná.
Odborné stanoviská (2)

Metodické usmernenie k uplatňovaniu daňových výdavkov pri čerpaní dotácie z Audiovizuálneho fondu

15.3.2017

Finančná správa SR

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní daňových výdavkov pri čerpaní dotácie z Audiovizuálneho fondu, ktorý bol zriadený zákonom č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu, podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vydáva odbor daňovej metodiky metodické usmernenie.

Metodické usmernenie PÚ SR k spracovaniu dokumentácie Urbanisticko-historický výskum

5.11.2012

Pamiatkový úrad

Cieľom metodického usmernenia je zabezpečiť jednotný postup pri spracovaní odborného materiálu.

Prípadové štúdie (13)

Zvýšenie platovej tarify ekonomického zamestnanca kultúrneho centra

29.7.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Sme rozpočtová organizácia mesta (Mestské kultúrne a osvetové stredisko) a chceme sa opýtať, či zvýšenie platovej tarify o 5 % patrí aj ekonomickým zamestnancom pracujúcim v uvedenej inštitúcii.

Opravy autorských diel vo vlastníctve mesta

19.2.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Mesto má záujem mierne opraviť autorské diela na verejných priestranstvách napr. sochy rôznych autorov, ktorí už nežijú, za účelom ich údržby. Tieto diela mesto zakúpilo v minulosti. Môže tak mesto urobiť samé bez súhlasu dedičov?

Financovanie historickej pamiatky v súkromnom vlastníctve

29.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ako môže obec prispieť k zveľadeniu historickej pamiatky - hradu, ktorý je vo vlastníctve súkromnej osoby?

Vstup pamiatkového úradu do nehnuteľností cirkvi

18.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Je rehoľa povinná umožniť vstup Pamiatkovému úradu do svojich nehnuteľností zaradených ako kultúrne pamiatky?

Organizovanie kultúrnej akcie

24.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Naše občianske združenie chce zorganizovať kultúrne podujatie. Musíme mať zabezpečenú záchrannú zdravotnú službu alebo inú osobu, ktorá poskytne v prípade núdze prvú pomoc ?

Priznanie cestovných náhrad umelcom

24.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže príspevková organizácia zriadená obcou vyplácať osobitne cestovné náhrady pre vystupujúcich umelcov na kultúrnych podujatiach? A ak áno, na základe akého podkladu?

Meranie hladiny hluku na verejnom kultúrnom podujatí

2.12.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec uložiť usporiadateľovi verejného kultúrneho podujatia, resp. festivalu povinnosť, aby si na vlastné náklady zabezpečil meranie hladiny hluku v deň konania verejného kultúrneho podujatia? V prípade, že usporiadateľ odmietne predložiť protokol o meraní hlučnosti obci po konaní verejného kultúrneho podujatia môže ho za to obec sankcionovať podľa § 7 zákona č. 96/1991 Zb.?

Verejné kultúrne podujatia – oznamovacia povinnosť

28.4.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ak je organizátorov jedného a toho istého verejného kultúrneho podujatia viac, majú oznamovaciu povinnosť všetky právnické osoby/fyzické osoby alebo len jedna z nich?

Vyhlásenie a zrušenie ochrany kultúrnej pamiatky

13.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ako postupovať v prípade, ak chceme, aby bolo niečo vyhlásené za kultúrnu pamiatku? Kedy môže dôjsť k zrušeniu vyhlásenia kultúrnej pamiatky? Ako postupovať v prípade, ak chceme, aby bola kultúrna pamiatka vyňatá z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu? 

Organizácia verejného kultúrneho podujatia

22.2.2013

Mgr. Matej Trnavský

Aké povinnosti vyplývajú pre usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia? 

„Objednanie“ sociálnych služieb dočasne u iného poskytovateľa

2.11.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Možnosť objednania si sociálnych služieb u registrovaného poskytovateľa.

Premiestnenie kultúrnej pamiatky

23.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Premiestnenie kultúrnej pamiatky (ďalej iba „pamiatka“) upravuje § 24 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení.

Povinnosť zamestnávateľa mať odborovú organizáciu

25.9.2010

JUDr. Iveta Boškajová

Autor odpovedá na otázku, či musí zamestnávateľ vytvoriť odborovú organizáciu.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (26)

Obsah pojmu “adresa“ pri neoprávnenom zverejňovaní diel na youtube

9.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Ústavný súd SR z 14.11.2018 - Hudobné kvóty

26.11.2019

JUDr. Adriána Kováčová

Najvyšší súd ČR z 7.2.2018 - Zrušenie statusu vyhlásenej kultúrnej pamiatky vs. zásah do vlastníckeho práva a verejný záujem

19.11.2019

Adriána Kováčová

Krajský súd Bratislava z 21.11.2017 - Finančná kompenzácia za vyhlásenie nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku

13.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Krajský súd Žilina z 20.2.2019 - Zachovanie autenticity kultúrnej pamiatky pri jej rekonštrukcii

6.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Trnava z 20.4.2016 - Organizovanie spoločenských akcií v kultúrnom dome vs. obťažovanie susedov

7.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 28.5.2014 - Zakázanie kultúrneho podujatia pre vypúšťanie lampiónov šťastia vo väčšom množstve

24.6.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 28.6.2018 - Zákaz verejného kultúrneho podujatia v rómskej osade

21.5.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Ústavný súd SR z 19.9.2018 - K právnej úprave kvalifikačných požiadaviek na výkon reštaurátorskej činnosti pre jednotlivé skupiny oprávnených subjektov

12.2.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Žilina z 26.4.2017 - K povinnostiam vlastníka nehnuteľnosti, ktorá je kultúrnou pamiatkou, zachovávať jej pamiatkové hodnoty

17.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 30.1.2008 - Talent ako kvalifikačný predpoklad osobitného charakteru práce divadelného umelca

11.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší správny súd Českej republiky z 12.5.2016 - K posudzovaniu záujmu na ochranu pamiatkovej zóny

4.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Ochrana historického jadra mesta ako kultúrneho dedičstva

16.8.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 30.3.2017 - K právu vlastníka kultúrnej pamiatky na náhradu majetkovej ujmy

2.8.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 28.5.2014 - K prepokladom na zákaz verejného kultúrneho podujatia

9.11.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Bratislava z 6.3.2014 - K podmienke jednoznačného špecifikovania predmetu ochrany v rozhodnutí o vyhlásení veci za kultúrnu pamiatku

27.7.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 1.4.2015 - K ukladaniu povinností krajským pamiatkovým úradom v konaní o náprave v zmysle Zákona o ochrane pamiatkového fondu

25.5.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.9.2014 - K zabezpečeniu základnej ochrany kultúrnej pamiatky

16.4.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 4.9.2002 - K účelu zákona o knižniciach

16.4.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 18.12.2014 - K odpočítateľnosti výdavkov súvisiacich s historickou pamiatkou obývanou jej vlastníkom

9.3.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.5.2012 - K úlohe pamiatkového úradu vyhlásiť nehnuteľnosť za národnú kultúrnú pamiatku

17.2.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 28.7.2011 - Ochrana pamiatkového fondu vs. verejný záujem

27.1.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 30.4.2012 - K ochrane historického jadra mesta

3.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Európsky súd pre ľudské práva z 5.1.2000 - Kúpa umeleckého diela patriaceho do kultúrneho dedičstva vs. predkupné právo štátu

3.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 28.4.2004 - K vyhláseniu nehnuteľnosti za kultúrnu pamiatku

20.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 11.9.2014 - Právo knižnice na digitalizovanie a sprístupňovanie diela zahrnutého v jej zbierke

1.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (3)

NKÚ protokol z 18.4.2018

18.4.2018

Administrátor

NKÚ protokol z 20.7.2016

20.7.2016

Administrátor

NKÚ protokol z 1.6.2016

1.6.2016

Administrátor

Register pojmov (33)

Archeologické nálezisko

Zákonná definícia:
Archeologické nálezisko je topograficky vymedzené územie s odkrytými alebo neodkrytými archeologickými nálezmi v pôvodných nálezových súvislostiach.

Archeologický nález

Zákonná definícia:
Archeologický nález je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, ktorá je dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918 a spravidla sa našla alebo nachádza sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou. Archeologickým nálezom je tiež zbraň, munícia, súčasť uniformy, vojenská výstroj alebo iný vojenský materiál, ktorý sa našiel v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou a pochádza spred roku 1946.

Depozitná knižnica

Zákonná definícia:
Depozitná knižnica je knižnica, v ktorej sa knižničné dokumenty deponujú podľa určitých pravidiel. Depozitná knižnica slúži na uloženie a sprístupňovanie nevyužívaných alebo menej využívaných knižničných dokumentov.

Divadelná činnosť

Zákonná definícia:
Divadelná činnosť je súhrn umeleckých, umelecko-technických a organizačno-ekonomických aktivít smerujúcich k vzniku a verejnému šíreniu divadelnej inscenácie. Divadelnou činnosťou môžu byť aj niektoré formy verejných podujatí divadelnej povahy, ktoré sú upravené osobitnými predpismi.

Divadelné umenie

Zákonná definícia:
Divadelné umenie je samostatný umelecký druh, ktorý sa od ostatných umení odlišuje prítomnosťou divadelného umelca alebo zastupujúceho objektu počas trvania inscenácie na javisku, spoluúčasťou publika a možnosťou interakcie s cieľom poskytnúť divákovi estetický zážitok. Divadelné umenie spája viaceré, aj inak samostatné umelecké druhy a ich diela do tvaru divadelnej inscenácie.

Divadlo

Zákonná definícia:
Divadlo je kultúrna a umelecká ustanovizeň, ktorej hlavným predmetom činnosti je utváranie podmienok na vznik a verejné šírenie divadelných diel. Za divadlo sa považuje aj kultúrna umelecká ustanovizeň, ktorá zabezpečuje divadelnú činnosť v budove určenej na tento účel bez vlastného stáleho umeleckého súboru.

Galéria

Zákonná definícia:
Galéria je múzeum, ktoré nadobúda, odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia.

Knižnica

Zákonná definícia:
Knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá je právnická osoba alebo súčasť právnickej osoby; získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. 

Knižničný dokument

Zákonná definícia:
Knižničný dokument je jednotka knižničného fondu bez ohľadu na jej obsah alebo formu nosiča informácie. Nosičom informácie je hmotný substrát, ktorý slúži na zaznamenanie a prenos informácie.

Knižničný systém

Zákonná definícia:
Knižničný systém je časťou štátneho informačného systému a tvorí ho Slovenská národná knižnica, vedecké knižnice, akademické knižnice, verejné knižnice, školské knižnice a špeciálne knižnice.

Konzervačná knižnica

Zákonná definícia:
Konzervačná knižnica je knižnica, ktorá podľa zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z. získava a trvale uchováva knižničný dokument pre budúce generácie.

Kultúrna pamiatka

Zákonná definícia:
Kultúrna pamiatka podľa tohto zákona je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Ak ide o archeologický nález, kultúrnou pamiatkou môže byť aj neodkrytá hnuteľná vec alebo neodkrytá nehnuteľná vec, zistená metódami a technikami archeologického výskumu.

Múzeum

Zákonná definícia:
Múzeum je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktoré na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti najmä na účely štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie.

Národný bibliografický systém

Zákonná definícia:
Národný bibliografický systém je koordinované spracovanie a sprístupnenie slovenskej národnej bibliografie, bibliografie vedných odborov a regionálnej bibliografie.

Ochrana pamiatkového fondu

Zákonná definícia:
Ochrana pamiatkového fondu je súhrn činností a opatrení zameraných na identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu kultúrnych pamiatok a pamiatkových území.

Pamiatková hodnota

Zákonná definícia:
Pamiatková hodnota je súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej alebo územnej ochrany.

Pamiatková rezervácia

Zákonná definícia:
Pamiatková rezervácia je územie s uceleným historickým sídelným usporiadaním a s veľkou koncentráciou nehnuteľných kultúrnych pamiatok alebo územie so skupinami významných archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ktoré možno topograficky vymedziť.

Pamiatková zóna

Zákonná definícia:
Pamiatková zóna je územie s historickým sídelným usporiadaním, územie kultúrnej krajiny s pamiatkovými hodnotami alebo územie s archeologickými nálezmi a archeologickými náleziskami, ktoré možno topograficky vymedziť.

Pamiatkové územie

Zákonná definícia:
Pamiatkové územie je sídelný územný celok alebo krajinný územný celok sústredených pamiatkových hodnôt alebo archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ktorý je z dôvodu ich ochrany podľa tohto zákona vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu.

Pamiatkový fond

Zákonná definícia:
Pamiatkový fond je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa tohto zákona za národné kultúrne pamiatky (ďalej len „kultúrna pamiatka"), pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie o vyhlásenie za kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.

Predmet kultúrnej hodnoty

Zákonná definícia:
Predmet kultúrnej hodnoty je pôvodný hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji spoločnosti a má trvalý vedecký, historický, kultúrny alebo umelecký význam. Za predmet kultúrnej hodnoty na účely tohto zákona sa považuje aj prírodnina, ktorá má schopnosť vypovedať o vývoji prírody a má trvalý vedecký a historický význam.

Slovacikálny dokument

Zákonná definícia:
Slovacikálny dokument je knižničný dokument, ktorý sa podľa autorstva, jazyka, miesta vydania alebo obsahu týka Slovenska alebo Slovákov.

Slovenská filharmónia

Zákonná definícia:
Slovenská filharmónia je štátna profesionálna, reprezentatívna národná ustanovizeň v oblasti hudobnej kultúry. Sídlom Slovenskej filharmónie je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

Slovenská národná bibliografia

Zákonná definícia:
Slovenská národná bibliografia je vedecko-informačný systém, ktorý je súčasťou národného bibliografického systému a ktorého cieľom je štandardizované spracovanie a sprístupňovanie bibliografických údajov o zverejnených slovacikálnych dokumentoch, pričom a) slovenská národná súbežná bibliografia registruje a popisuje dokumenty súbežne s ich vydávaním alebo bezprostredne po ich vydaní, b) slovenská národná retrospektívna bibliografia registruje a popisuje dokumenty publikované v uplynulom období a spravidla staršie, ako sú dokumenty vydávané a bibliograficky registrované v bežnom roku.

Slovenská národná knižnica

Zákonná definícia:
Slovenská národná knižnica je právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Sídlom Slovenskej národnej knižnice je Martin.

Slovenské národné divadlo

Zákonná definícia:
Slovenské národné divadlo je štátna profesionálna, reprezentatívna národná kultúrna ustanovizeň.

Súborný katalóg knižníc

Zákonná definícia:
Súborný katalóg knižníc je katalóg združujúci záznamy o knižničných dokumentoch, ktoré sa nachádzajú v knižničných fondoch viacerých knižníc.

Symbol Slovenského národného divadla

Zákonná definícia:
Symbolom Slovenského národného divadla je znak, ktorý tvorí štvorec a v ňom umiestnené veľké začiatočné písmená jeho názvu a lipový list.

Školská knižnica

Zákonná definícia:
Školská knižnica je súčasťou základnej školy alebo strednej školy. Školská knižnica slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacieho procesu. Školská knižnica najmä a) utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, b) poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom, učiteľom a iným zamestnancom školy, c) pomáha pri individuálnej príprave na vyučovanie, podporuje celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie žiakov, učiteľov a odborných zamestnancov, d) pripravuje pomôcky a programy na informačnú výchovu vo vyučovaní jednotlivých predmetov a koordinuje informačnú výchovu vo vyučovaní, e) poskytuje metodickú pomoc učiteľom pri informačnej výchove vo vyučovaní jednotlivých predmetov.

Vonkajšie informačné zdroje

Zákonná definícia:
Vonkajšie informačné zdroje sú databázy a knižničné fondy, ktoré sa nachádzajú mimo knižnice.

Zbierka

Zákonná definícia:
Zbierka je otvorený súbor zbierkových predmetov a poznatkov o nich z určenej špecifickej oblasti vývoja prírody alebo spoločnosti, ktorý je systematicky usporiadaný na základe odborných kritérií.

Zbierkový fond

Zákonná definícia:
Zbierkový fond je súbor všetkých zbierkových predmetov a zbierok múzea alebo galérie systematicky usporiadaný na základe odborných kritérií, ktorý v komplexnosti vyjadruje zameranie a špecializáciu múzea alebo galérie. Je súčasťou vedomostného systému múzea alebo galérie.

Zbierkový predmet

Zákonná definícia:
Zbierkový predmet je predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je odborne spravovaný vykonávaním základných odborných činností. Zbierkový predmet a poznatky získané jeho odborným spravovaním a vedeckým skúmaním sú súčasťou vedomostného systému múzea alebo galérie. Zbierkovým predmetom môže byť aj objekt v múzeu v prírode, ktorý vznikol jeho prenesením alebo rekonštrukciou pôvodného objektu.