Správa majetku

MVO majú v postavení osôb nakladajúcich s majetkom totožné práva a povinnosti ako iné osoby, preto je dôležité, aby obsah svojich práv a povinností lepšie poznali.

Konkrétnymi oblasťami týkajúcimi sa správy majetku sú oblasť vlastníctva, nájmu, výpožičky a iných súvisiacich oblastí napr. oblasť daní a poplatkov. 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (13)

Poskytovanie ubytovania väčšiemu počtu osôb

12.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Nehnuteľnosti právnických či fyzických osôb môžu byť využívané na ubytovanie rôzneho typu ako aj pre hromadné ubytovanie väčšieho typu osôb ak sú na to uspôsobené a splnia zákonom predpokladané podmienky. Na to, aby bolo možné určiť povinnosti, ktoré fyzickým alebo právnickým osobám z poskytovania ubytovania vyplývajú, je potrebné rozlíšiť viaceré faktory ako napr. či ide o ubytovanie internátneho typu, prechodnú ubytovňu alebo ubytovanie hotelového charakteru, a pod.

Povinnosť „bezbariérovosti“ stavieb

27.6.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Bezbariérovosť stavieb by sme mohli zadefinovať ako navrhovanie a riešenie stavieb tak, aby ich bolo možné užívať osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu bez cudzej pomoci. Ide tak o stavbu, ktorá umožňuje pohodlný vstup a pohyb v nej osobe, ktorá je rôznym spôsobom obmedzená na pohybe. Naša právna úprava tento pojem nevymedzuje, avšak bezbariérovosť stavieb sa dosahuje prostredníctvom jednotlivých požiadaviek stanovených vyhláškou k Stavebnému zákonu.

Bližšie k zavedeniu dane z poistenia

8.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Odborný článok podrobne rozoberá novozavedenú daň z poistenia a jej možný dopad na výšku poistného.

Finančné príspevky na byty a ich stavebné úpravy

9.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Rehole vlastnia nehnuteľnosti, ktoré sú staršie a potrebujú rekonštrukciu prípadne iné stavebné úpravy alebo potrebujú nové priestory na plnenie svojho poslania. Na realizovanie uvedených prípadov je potrebný dostatok financií, ktoré je možné získať aj prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania.

Zmluva o dielo – práva a povinnosti zmluvných strán (1)

27.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

Zmluva o výpožičke

18.11.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Článok obsahuje stručnú charakteristiku zmluvy o výpožičke, ako aj práv a povinností zmluvných strán.

Porovnanie nájmu a podnájmu

18.11.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok vysvetľuje existujúce rozdiely medzi nájmom a podnájmom. 

Zmluva o dielo – práva a povinnosti zmluvných strán

11.11.2013

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme právam a povinnostiam zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú zo zmluvy o dielo.

Všeobecne k zmluve o dielo

28.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Odborný príspevok prináša základné informácie o zmluve o dielo.

Nájom nebytových priestorov

21.10.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Právnym základom vzniku nájmu nebytových priestorov je nájomná zmluva zavretá v súlade s princípom zmluvnej voľnosti jej účastníkmi na dobu určitú alebo neurčitú.

Základné povinnosti prenajímateľa a nájomcu

21.10.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Odborný príspevok poskytuje prehľad základných povinností prenajímateľa a nájomcu a nim zodpovedajúcich práv počas trvania nájmu. 

Vznik a zánik nájomnej zmluvy

14.10.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Odborný príspevok sa bližšie zaoberá vznikom a dôvodmi zániku nájomnej zmluvy.

Všeobecne o nájomnej zmluve

14.10.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Odborný príspevok prináša základné informácie o nájomnej zmluve.

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (15)

Najvyšší súd SR z 31.10.2018 - Absencia vlastníckeho práva pri dražbe

5.2.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 31.7.2018 - K právnemu titulu užívacieho práva k pôde

24.7.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 21.8.2013 - Čiastočná neplatnosť darovacej zmluvy

24.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd ČR z 24.7.2007 - K použitiu právnej úpravy v prípade prenájmu hromadnej veci

20.11.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 5.12.2017 - Lodžia ako spoločná časť k bytovému domu

19.10.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Krajský súd Trenčín z 11.4.2018 - Začiatok premlčacej doby pri preplatení úveru

9.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 28.11.2012 - Prípustnosť zániku nájomného vzťahu z dôvodov upravených v rámci všeobecných ustanovení o nájomnej zmluve

25.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Banská Bystrica z 14.2.2018 - K povahe zmluvy o úschove

13.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Prešov z 22.3.2012 - K povinnosti vrátiť vypožičanú vec, len čo ju vypožičiavateľ nepotrebuje

20.12.2017

Bc. Štefania Čubáková

Najvyšší súd SR z 30.1.2013 - Posudzovanie platnosti zmluvy o podnájme nebytových priestorov uzavretej na dobu neurčitú

27.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 28.8.2002 - Nájom nebytových priestorov

31.10.2013

Michaela Uhrinová

Najvyšší súd SR z 4.2.2009 - Jednostranné zvýšenie nájomného

21.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 29.1.2008 - Neplatnosť výpovede z nájmu bytu

21.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 23.11.2011 - Obmedzenie vlastníckeho práva neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby účel základného práva slobodne sa združovať

21.10.2013

Michaela Uhrinová

Ústavný súd SR z 8.7.2005 - Namietanie porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky

21.10.2013

Michaela Uhrinová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (1)
Register pojmov (33)

Byt

Zákonná definícia:
§ 2, 165/1998 Z. z. Bytom je súbor miestností a priestorov so spoločným uzavretím, ktorý svojím stavebno-technickým a funkčným usporiadaním a vybavením spĺňa požiadavky na trvalé bývanie.5) § 2, 182/1993 Z. z. Bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky. § 43b, 50/1976 Z. z. Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie.

Byt bežného štandardu

Zákonná definícia:
Byt bežného štandardu je byt, ktorého plošná výmera a vybavenie zodpovedajú technickej norme a povrchové úpravy sú v konečnej úprave.

Byt nižšieho štandardu

Zákonná definícia:
Byt nižšieho štandardu je byt, ktorého plošná výmera a vybavenie sú odlišné od bežného štandardu zodpovedajú technickej norme, spĺňajú podmienky osobitného predpisu a povrchové úpravy sú v konečnej úprave.

Byt osobitného určenia

Zákonná definícia:
Bytom osobitného určenia je byt, ktorý stavebným usporiadaním, umiestnením, vybavením alebo spôsobom užívania je určený na bývanie pre vymedzený okruh osôb.

Bytové náhrady

Zákonná definícia:
Bytovými náhradami sú náhradný byt, náhradné ubytovanie a prístrešie.

Bytový dom

Zákonná definícia:
Bytovým domom rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Dom osobitného určenia

Zákonná definícia:
Domom osobitného určenia je dom, ktorý svojím stavebným usporiadaním, umiestnením, vybavením alebo spôsobom užívania je určený na to, aby byty v ňom obýval vymedzený okruh osôb

Držiteľ

Zákonná definícia:
Držiteľom je ten, kto s vecou nakladá ako s vlastnou alebo kto vykonáva právo pre seba.

Geodetické práce

Zákonná definícia:
Geodetickými prácami sa rozumejú meračské práce, zaznamenávanie a spracúvanie výsledkov merania, zobrazovacie práce a aktualizácia súboru geodetických informácií.

Geometrické určenie nehnuteľnosti

Zákonná definícia:
Geometrickým určením nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia sa rozumie vymedzenie tvaru a rozmerov nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia ich hranicami.

Identifikácia parcely

Zákonná definícia:
Identifikácia parcely je porovnanie zápisu a zákresu tej istej nehnuteľnosti vo verejnej listine a inej listine a v iných operátoch so zápisom a zákresom v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií katastra.

Kataster nehnuteľností

Katastrálna mapa

Zákonná definícia:
Katastrálnou mapou sa rozumie polohopisná mapa veľkej mierky, zobrazujúca všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia evidované v katastri. Pozemky sa v katastrálnej mape zobrazujú priemetom svojich hraníc do zobrazovacej roviny a označujú sa parcelnými číslami a spravidla značkami druhov pozemkov.

Katastrálne územie

Zákonná definícia:
Katastrálnym územím sa rozumie územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor pozemkov.

Katastrálny operát

Zákonná definícia:
Katastrálnym operátom sa rozumie súbor dokumentačných materiálov obsahujúcich údaje katastra z jedného katastrálneho územia.

Mapa určeného operátu

Zákonná definícia:
Mapou určeného operátu sa rozumie mapa, na ktorej sú zobrazené pozemky vymedzené vlastníckymi hranicami v nájme právnických osôb a fyzických osôb a sú zlúčené do väčších celkov.

Náhradné ubytovanie

Zákonná definícia:
Náhradným ubytovaním je byt s jednou obytnou miestnosťou alebo obytná miestnosť v slobodárni, ubytovni alebo v iných zariadeniach určených na trvalé bývanie alebo podnájom v zariadenej alebo nezariadenej časti bytu u iného nájomcu. Byt alebo obytnú miestnosť môžu užívať viacerí nájomcovia.

Náhradný byt

Zákonná definícia:
Náhradným bytom je byt, ktorý svojou veľkosťou a vybavením zabezpečuje ľudsky dôstojné bývanie nájomcu a členov jeho domácnosti.

Nájom

Zákonná definícia:
Nájom je záväzkový vzťah, ktorý vzniká nájomnou zmluvou uzavretou medzi prenajímateľom a nájomcom, na základe ktorej prenajímateľ prenecháva za nájomné do dočasného užívania nájomcovi vec, a to na dobu určitú alebo na čas neurčitý.

Nájomná zmluva

Zákonná definícia:
Nájomnou zmluvou je zmluva, ktorou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky.

Nebytový dom

Zákonná definícia:
Nebytovým priestorom sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.

Parcela

Zákonná definícia:
Parcelou sa rozumie geometrické určenie a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape, v mape určeného operátu alebo v geometrickom pláne s vyznačením jej parcelného čísla.

Pozemok

Zákonná definícia:
Pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku.

Poznámka

Zákonná definícia:
Poznámka je úkon správy katastra, ktorý je určený na vyznačenie skutočností alebo pomeru vzťahujúceho sa na nehnuteľnosti alebo na osobu a ktorý nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.

Rozostavaná stavba

Zákonná definícia:
Rozostavaná stavba na evidovanie v katastri je stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a pridelené súpisné číslo a je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že už z predloženého znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia.

Rozostavaný byt/ nebytový priestor

Zákonná definícia:
Rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor je miestnosť alebo súbor miestností určených v súlade so stavebným povolením na bývanie alebo na iný účel ako bývanie, ak sa nachádza v dome, ktorý je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že navonok je uzavretý obvodovými stenami a strešnou konštrukciou.

Služobný byt

Zákonná definícia:
Služobným bytom je byt, ktorého nájomca vykonáva prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný.

Spoločenstvo

Zákonná definícia:
§ 7, 182/1993  Z. z. Spoločenstvo je právnická osoba, ktorá spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome.

Spoločné časti domu

Zákonná definícia:
Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločné zariadenia domu

Zákonná definícia:
Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Vklad

Zákonná definícia:
Vklad je úkon správy katastra, ktorým vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam.

Vlastnícke právo

Pojmová definícia:
Vlastnícke právo je základným vecným právom. Jeho predmetom je hmotný predmet (res corporales), ktorý je spôsobilý byť predmetom držby.

Záznam

Zákonná definícia:
Záznam je úkon správy katastra plniaci evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.