Verejné obstarávanie

Procesy verejného obstarávania sa môžu týkať aj organizácií neziskového sektora, pokiaľ budú napĺňať zákonom predpokladané kritériá.

Verejné obstarávanie je zjednodušene povedané proces spôsobu výberu dodávateľov na určité tovary a služby v určitej finančnej výške, za ktoré objednávateľ plánuje uhradiť finančné plnenie.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (6)

Novela Zákona o verejnom obstarávaní

23.1.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Od 01. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Z dôvodu rozsiahlej úpravy vyberáme najpodstatnejšie zmeny, ktoré prináša so sebou táto novela zákona o verejnom obstarávaní. 

Výnimky vo verejnom obstarávaní pre sociálne podniky

17.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Sociálne podniky môžu využiť nepriamu pomoc prostredníctvom zvýhodnenia vo verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie uskutočňované poskytovateľmi sociálnej služby

18.5.2015

JUDr. Alexandra Vicová

Sú neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálne služby bez účelu dosiahnutia zisku, verejnými obstarávateľmi v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní?

Mimovládne organizácie z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní

8.2.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Zákon o verejnom obstarávaní upravuje osobitný postup zadávania zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo zákaziek na poskytnutie služieb, v ktorom subjekt spĺňajúci definičné znaky dané zákonom o verejnom obstarávaní nemožne zadať zákazku ľubovoľne zvolenému subjektu, ale musí postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Zmeny v zákone pre neziskové organizácie – osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní

8.4.2011

Mgr. Jaroslav Lexa

Schválená novela zákona o verejnom obstarávaní mala podľa dôvodovej správy sprísniť podmienky pre osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní, avšak v zákone sa nachádza niekoľko „drobných“ chýb, ktoré budú pri jeho aplikácii spôsobovať rôzne problémy.

Nezisková organizácia a zákon o verejnom obstarávaní

14.2.2011

Mgr. Jaroslav Lexa

Posudzovanie či nezisková organizácia je alebo nie je povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní si vyžaduje dôkladné skúmanie všetkých okolností vzniku a zamýšľaného.
Odborné stanoviská (17)

K zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania

13.9.2017

Úrad pre verejné obstarávanie

Prinášame Vám všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania. 

Metodika zadávania zákaziek

5.9.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil metodiku zadávania zákaziek. Ide o dokument, ktorý by mal napomôcť účastníkom procesu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek.

K trestnej zodpovednosti právnických osôb z pohľadu účasti vo VO

17.8.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil Všeobecné metodické usmernenie k „Trestnej zodpovednosti právnických osôb“. 

Jednotný európsky dokument

4.5.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie (JED) predstavuje na účely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.

Výkladové stanovisko č. 7 k problematike chránených dielní a chránených pracovísk

25.4.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Prinášame Vám výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie k problematike chránených dielní a chránených pracovísk. 

Výkladové stanovisko č. 6 k vyhotoveniu referencií

25.4.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Prinášame Vám výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie k vyhotoveniu referencií. 

Výkladové stanovisko č. 5/2016 k vyhodnoteniu ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria

20.4.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie vydal k problematike vyhodnotenia ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria výkladové stanovisko. 

Výkladové stanovisko č. 4 k povinnosti verejného obstarávateľa odôvodniť nezrušenie použitého postupu zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, ak bola predložená len jedna ponuka

20.4.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Prinášame Vám výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 4/2016 k povinnosti verejného obstarávateľa odôvodniť nezrušenie použitého postupu zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, ak bola predložená len jedna ponuka. 

Výkladové stanovisko č. 3/2016 k právomoci úradu preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť výsledkom verejného obstarávania

20.4.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Prinášame Vám výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 3/2016 k právomoci úradu preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť výsledkom verejného obstarávania. 

Výkladové stanovisko č. 2/2016 ku konfliktu záujmov

20.4.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Prinášame Vám výkladové stanovisko č. 2/2016 z dielne Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré je zamerané na problematiku konfliktu záujmov v novom zákone o verejnom obstarávaní. 

Konečný užívateľ výhod / výkladové stanovisko č. 8/2015 ÚVO

21.12.2015

Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil Výkladové stanovisko č. 8/2015 k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (doplňujúce výkladové stanovisko k Výkladovému stanovisku č. 7/2015).

Výkladové stanovisko č. 7/2015 k definícii konečného užívateľa výhod

3.12.2015

Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil nové Výkladové stanovisko č. 7/2015 k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Konečným užívateľom výhod podľa tohto ustanovenia je každá fyzická osoba, ktorá spĺňa ktorékoľvek z kritérií uvedených v bodoch 1 až 4 predmetného ustanovenia.

Finančné limity účinné od 1. novembra 2015

23.11.2015

Úrad pre verejné obstarávanie

Pravidlá a postupy zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní účinného od 1. novembra 2015 vo väzbe na zmenu finančných limitov podľa § 4 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Analýza najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní za 1. polrok 2015

20.10.2015

Úrad pre verejné obstarávanie

Analýza najčastejších porušení ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení predstavuje analytický materiál, ktorý je vypracovaný Úradom pre verejné obstarávanie, podkladom ktorého sú v sledovanom období ukončené kontroly verejného obstarávania, ukončené konania o námietkach, vydané metodické usmernenia a vydané rozhodnutia Rady úradu.

Cieľom Analýzy najčastejších porušení ustanovení ZVO je poskytnúť prehľad o najčastejšie sa vyskytujúcich porušeniach zákona o verejnom obstarávaní vo forme, ktorá bude kvantifikovať a odzrkadľovať intenzitu vyskytovania sa jednotlivých porušení zákona o verejnom obstarávaní v procese verejného obstarávania a na základe dosiahnutých výsledkov prispieť k čo najväčšej možnej eliminácii výskytu jednotlivých porušení zákona o verejnom obstarávaní.

Výkladové stanovisko č. 3/2015 k posudzovaniu potenciálneho konfliktu záujmov medzi verejným obstarávateľom, obstarávateľom, osobou podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní a uchádzačom

1.9.2015

Úrad pre verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní je povinný so zreteľom na princípy verejného obstarávania uvedené v § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a prevenčnú povinnosť súvisiacu s transpozíciou novej legislatívy Európskej únie pre verejné obstarávanie zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť čestnú hospodársku súťaž alebo porušiť princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti. Konflikt záujmov zahŕňa najmä situácie, ak osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania (vrátane osoby bez nutnosti formálneho zapojenia do priebehu verejného obstarávania), má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.

Výkladové stanovisko č. 15/2013 k problematike chránených dielní chránených pracovísk

1.9.2015

Úrad pre verejné obstarávanie

Vyhradenie práva účasti chráneným dielnam alebo chráneným pracoviskám podl'a § 100 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je možné považovať za špeciálnu podmienku účasti (podmienku účasti sui generis), prostredníctvom ktorej sa v prípade podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska určuje vyžadované postavenie/status určitého subjektu, ktorý sa môže zúčastnit' verejného obstarávania, teda určuje sa ňou okruh potencialných záujemcov, ktorí napínajú požadovaný status a vylučujú sa ňou z účasti subjekty. 

Výkladové stanovisko č. 2/2015 k zadávaniu zákaziek s využitím elektronického trhoviska

10.4.2015

Úrad pre verejné obstarávanie

Výkladové stanovisko č. 2/2015 k zadávaniu zákaziek s využitím elektronického trhoviska. 

Prípadové štúdie (11)

Zmena zmluvy bez nového verejného obstarávania

29.6.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Je možné dodatkom doplniť do zmluvy o dielo na stavebné práce, právo dodávateľa stavby použiť na dodanie časti diela konkrétneho subdodávateľa s tým, že bude fakturovaná suma za vykonané práce rozdelená na sumu pre dodávateľa a sumu pre subdodávateľa? Nedôjde doplnením takéhoto bodu do zmluvy k porušeniu vysúťažených zmluvných podmienok, ktoré boli predmetom verejného obstarávania konaného ešte za účinnosti bývalého zákona č. 25/2006 Z.z.?

Finančné limity v obstarávaní do účinnosti novely

13.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Na našej škole chceme poskytnúť službu zahraničného lektora pre žiakov školy, ktorého služby sme obstarávali prostredníctvom verejného obstarávania. Môžeme ho zaplatiť z verejných zdrojov a prekročiť sumu 1000 eur alebo, keď táto zmluva bola dohodnutá pred novelou, musíme dodržať aj limit do 1000 EUR bez DPH? 

Zákazky na nie bežne dostupné služby podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstaravaní

8.7.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Prosíme o usmernenie v prípade, kde predmetom zmluvy je realizácia svetlo-technického merania po rekonštrukcii verejného osvetlenia v sume 13.327 eur a v druhom prípade vypracovanie svetlo-technickej štúdie verejného osvetlenia v obci v sume 3.796 eur. Jedná sa o špeciálne a nie bežne dostupné služby, jednoduchej zákazky do 20 000 eur. Postačí prieskum trhu a výber z 3 potenciálnych dodávateľov alebo je potrebné obstarať služby cez EKS?

Postup tzv. dotovaného obstarávateľa pri zadaní zákazky na stavebné práce

16.6.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme nezisková organizácia, ktorej bola z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR schválená dotácia vo výške 5500 EUR na výdaj, ktorý sa týka stavebných prác na objekte - vonkajšia fasáda domu. Naša spoluúčasť je vo výške 10 %, čo predstavuje cca 630 EUR. Celý výdavok je vo výške 6300 eur. Ako máme postupovať pri verejnom obstarávaní?

Povinnosť postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní

31.3.2015

g_Miriama Draskovicova

Na základe akého predpisu musí verejný obstarávateľ postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní bez ohľadu na zdroj finančných prostriedkov. Rozumieme tejto povinnosti pri verejných zdrojoch, napr. ak máme školy a tie sú dotované zdrojmi zo štátu a rozpočtov miest a obcí. Ale nerozumieme tejto povinnosti, prečo by sme mali pri využívaní zdrojov, ktoré ako rehoľa (ktorá je zriaďovateľom niekoľkých cirkevných škôl) získavame z vlastných zdrojov napr. podnikateľskou činnosťou, postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Súhrnná správa verejného obstarávateľa

3.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ako postupovať pri vypracovaní súhrnnej správy v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní? Týka sa to všetkých tovarov, prác a služieb alebo iba tých, kde bolo verejné obstarávanie, prípadne prieskum trhu?

Predĺženie platnosti zmluvy

9.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Na základe verejného obstarávania máme uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou. Služby, ktoré pre nás táto spoločnosť zabezpečuje sú cenovo výhodné. Musíme urobiť nové verejné obstarávanie po skončení zmluvného vzťahu alebo môžeme v tomto zmluvnom vzťahu pokračovať?

Zmena dodávateľa vo verejnom obstarávaní

17.1.2014

Mgr. Veronika Tóthová

Po uzatvorení zmluvy, ktorá bola výsledkom postupu zadávania zákazky vo verejnom obstarávaní, zmluvná strana (úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní) zanikla. Je možné prostredníctvom dodatku k existujúcej zmluve nahradiť zmluvnú stranu iným subjektom? 

Podiel zaplatenej dane vo vzťahu k povinnosti vykonať verejné obstarávanie

3.4.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príklad z praxe sa zaoberá povinnosťou vykonať verejné obstarávanie v prípade ak sa tovary alebo služby zabezpečujú z prostriedkov prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov. 

Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante

25.2.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príklad z praxe sa zaoberá možnosťou využitia oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti ex ante a jeho významom.

Súkromné školy a verejné obstarávanie

17.3.2011

JUDr. Martina Palušková

Je súkromné školské zariadenie, ktorého zriaďovateľom je občianske združenie a ktoré má právnu subjektivitu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní povinné vykonávať verejné obstarávanie na účtovnícke služby alebo si môže vybrať firmu, ktorá jej bude poskytovať tieto služby bez verejného obstarávania?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (15)

Najvyšší súd SR z 27.9.2018 - Charakter lehoty pri podaní námietok vo verejnom obstarávaní

9.10.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Súdny dvor Európskej únie z 21.12.2011 - K dodržiavaniu pravidiel verejného obstarávania pri poskytnutí dotácie

17.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 21.3.2018 - K porušeniu pravidiel vo verejnom obstarávaní

13.3.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Najvyšší súd SR z 18.4.2018 - K pojmu možnosť vyzvať

20.2.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Najvyšší súd SR z 19.6.2018 - K preskúmaniu protokolu o dodržiavaní pravidiel verejného obstarávania

12.12.2018

Bc. Michal Jurčo

Najvyšší súd SR z 15.12.2011 - K nejednoznačným podmienkam verejnej súťaže

14.2.2018

JUDr. Katarína Kováčiková

Najvyšší súd SR z 4.11.2015 - K právu účasti chránenej dielne alebo pracoviska na verejnom obstarávaní

28.4.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 19.7.2013 - Inštitút priameho rokovacieho konania

18.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 15.1.2013 - K skúmaniu dôvodov neobvykle nízkej ceny

24.3.2015

Bc. Michaela Uhrinová

Súdny dvor Európskej únie z 18.12.2014 - K vylúčeniu účasti na verejnom obstarávaní pre hospodársky subjekt, ktorý sa dopustil porušenia práva hospodárskej súťaže

9.2.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 18.9.2014 - Slobodné poskytovanie služieb vs. vnútroštátna právna úprava minimálnej mzdy podľa sídla subdodávateľa

23.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 1.7.2014 - Povinnosť vrátiť poskytnutý nenávratný finančný príspevok z dôvodu porušenia zmluvných povinností ako sankcia súkromnoprávneho charakteru

16.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 10.7.2014 - Verejné zákazky na práce –Záväzok prenajať budovy, ktoré ešte neboli postavené

16.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 10.10.2013 - Zásada rovnosti zaobchádzania - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

5.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 4.5.2010 - Zásada nediskriminácie a transparentnosť vo verejnom obstarávaní

5.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (1)

Test bežnej dostupnosti

10.9.2020

Úrad pre verejné obstarávanie

Register pojmov (27)

Citlivým

Zákonná definícia:
Citlivým sa rozumie vybavenie, stavebné práce a služba na účely bezpečnosti, ktorá je spojená s utajovanou skutočnosťou, vyžaduje si utajovanú skutočnosť alebo obsahuje utajovanú skutočnosť.

Civilná zákazka

Zákonná definícia:
Civilná zákazka je zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou v oblasti obrany a bezpečnosti.

Dynamický nákupný systém

Zákonná definícia:
Dynamický nákupný systém je plne elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa a obstarávateľa. Dynamický nákupný systém je časovo obmedzený a počas jeho trvania sa musí umožniť prístup každému záujemcovi, ktorý spĺňa podmienky účasti a predloží informatívnu ponuku v súlade so súťažnými podkladmi.

Elektronická aukcia

Zákonná definícia:
Elektronická aukcia je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia certifikované na predkladanie: a) nových cien upravených smerom nadol, b) nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk, alebo c) nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk. Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Elektronická aukcia sa nepoužije, ak ide o zákazku na poskytnutie služby a zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorých predmetom je intelektuálne plnenie a poradie ponúk nemožno zostaviť automatizovaným vyhodnotením. 

Evidencia referencií

Zákonná definícia:
Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov.

Koncesionár

Zákonná definícia:
Koncesionár je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, s ktorou verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzavrel koncesnú zmluvu na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesnú zmluvu na poskytnutie služby. Koncesionárom môže byť aj verejný obstarávateľ.

Nadlimitná zákazka

Zákonná definícia:
Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.

Obstarávateľ

Zákonná definícia:
Obstarávateľ je: a) právnická osoba, na ktorú má verejný obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa spravuje, a vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v § 9 ods. 3 až 9 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len ,,Zákon o verejnom obstarávaní"; rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, že verejný obstarávateľ priamo alebo nepriamo 1. vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel, 2. ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo 3. vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo iného výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu, b) právnická osoba vykonávajúca aspoň jednu z činností uvedených v § 9 ods. 3 až 9 Zákona o verejnom obstarávaní na základe osobitných práv alebo výlučných práv.

Podlimitná zákazka

Zákonná definícia:
Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku (podľa § 4 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a ide o zákazku a) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur, b) ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je 1. rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo 2. rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia 40 000 eur.

Postupy vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách

Zákonná definícia:
Postupy vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách sú: a) verejná súťaž, b) užšia súťaž, c) rokovacie konanie so zverejnením, d) súťažný dialóg, e) inovatívne partnerstvo f) priame rokovacie konanie.

Rámcová dohoda

Zákonná definícia:
Rámcová dohoda je písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zákazky.

Referencia

Zákonná definícia:
Referencia je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Referencia obsahuje: a) meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, b) názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, c) číslo zmluvy alebo koncesnej zmluvy  d) stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy, e) množstvo, objem alebo rozsah plnenia  f) miesto, cenu a lehotu  plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy, g) hodnotenie kvality plnenia, h) výslednú hodnotiacu známku, i) dátum vyhotovenia referencie.

Rokovacie konania

Zákonná definícia:
Rokovacie konania sú postupy, v rámci ktorých verejný obstarávateľ a obstarávateľ rokuje s vybratým uchádzačom alebo vybratými uchádzačmi o podmienkach zákazky. Rokovacie konanie môže byť so zverejnením alebo priame rokovacie konanie. Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky a na rokovanie. Priamym rokovacím konaním nemožno uzavrieť rámcovú dohodu.

Stavba

Zákonná definícia:
Stavbou na účely zákona o verejnom obstarávaní je výsledok stavebných prác alebo stavebných prác a inžinierskych služieb ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu, a uskutočnenie stavby zodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

Suťažné podklady

Zákonná definícia:
Súťažné podklady sú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. Uvedú sa v nich všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa prílohy č. 5. Technické požiadavky: a) zohľadnia požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a riešenia vhodné pre všetkých užívateľov, ak je to možné, b) musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž.

Súťažný dialóg

Zákonná definícia:
Súťažný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, s ktorými vedie dialóg, s cieľom vypracovať jedno alebo viac vhodných riešení spĺňajúcich požiadavky verejného obstarávateľa, na ktorých základe sú vybratí záujemcovia vyzvaní na predloženie ponuky.

Uchádzač

Zákonná definícia:
Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a predložila ponuku.

Užšia súťaž

Zákonná definícia:
Užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky.

Verejná súťaž

Zákonná definícia:
Verejná súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť ponuku.

Verejné obstarávanie

Zákonná definícia:
Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov.

Verejný obstarávateľ

Zákonná definícia:
Verejný obstarávateľ je: a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi, b) obec, c) vyšší územný celok, d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 7 odsek 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, e) združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní obstarávatelia uvedených v písmenách a) až d),

Vojenské vybavenie

Zákonná definícia:
Vojenské vybavenie je vybavenie osobitne navrhnuté alebo prispôsobené na vojenské účely a určené na použitie ako zbraň, munícia alebo vojenský materiál.

Zákazka

Zákonná definícia:
Zákazka je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.

Zákazka na dodanie tovaru

Zákonná definícia:
Zákazka na dodanie tovaru je zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa tovaru na splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia; môže zahŕňať aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru.

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Zákonná definícia:
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác je zákazka, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiele 45 slovníka obstarávania, uskutočnenie stavby alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby alebo uskutočnenie stavby akýmkoľvek spôsobom podľa požiadaviek, ktoré určil verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ, ktorý má rozhodujúci vplyv na druh stavby alebo projekt stavby.

Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti

Zákonná definícia:
Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti je zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorej predmetom je: a) dodanie vojenského vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov, b) dodanie citlivého vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov, c) uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré priamo súvisia s dodávkou vybavenia podľa písmena a) alebo písmena b) pre akúkoľvek fázu jeho životného cyklu; životný cyklus na účely tohto zákona sú všetky postupné fázy výrobku, stavby alebo poskytovania služby ako výskum a vývoj, priemyselný vývoj, výroba, oprava, modernizácia, úprava, údržba, logistika, školenie, testovanie, stiahnutie a likvidácia, d) uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb na osobitné vojenské účely alebo e) uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, ktoré majú citlivý charakter.

Záujemca

Zákonná definícia:
Záujemca je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.