Nadácie

Nadácie predstavujú v našom právnom poriadku majetkové združenie, ktoré sa v zmysle dôvodovej správy považujú za banky neziskového sektora. Hlavnou úlohou nadácií je zhromažďovať majetok a prerozdeľovať ho na verejnoprospešné účely. V slovenskom právnom poriadku poznáme výlučne súkromné nadácie, ktoré majú samostatnú právnu úpravu v podobe Zákona o nadáciách. V rámci vývoja legislatívy sa dostáva do popredia otázka rodinných nadácií prípadne firemných nadácií, ktoré by mali byť súčasťou úvah o skvalitňovaní nadácií a ich legislatívneho prostredia. Centrálny portál pre neziskový sektor Vám prináša všetky informácie, ktoré súvisia s právnou formou nadácií a ktoré unikátnym spôsobom približujú všetky právne vzťahy, v ktorých nadácie ako právnické osoby vystupujú samostatne vo vlastnom mene. Denne sledujeme všetky právne predpisy, kde sú upravené akékoľvek povinnosti spojené s nadáciou ako právnou formou.

 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (25)

Prevod imania nadácie na obec

1.4.2021

Mgr. Monika Ivanová

V článku popisujeme zánik nadácie bez likvidácia a prechod nadačného imania takejto nadácie na obec.

Nadácia ako tretia strana vo volebnej kampani?

27.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Od 1. júla 2015 sú účinné zákony č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení (ďalej ako „zákon o podmienkach výkonu volebného práva“) a zákon č. 181/2014 o volebnej kampani v platnom znení (ďalej ako „zákon o volebnej kampani“), ktoré v súhrne môžeme považovať za kodifikovanú právnu úpravu týkajúcu sa volebného práva v podmienkach Slovenskej republiky.

Cieľom zákona o volebnej kampani je zavedenie jednotných pravidiel pre všetky druhy volieb. Tento zámer zákonodarcu vychádza z ústavného rámca čl. 31 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v platnom znení (ďalej ako „ústava“), v zmysle ktorého úprava vyplývajúca zo zákona týkajúca sa všetkých politických práv a slobôd, jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Prostredníctvom zavedenia jednotných pravidiel v oblasti volieb sa zabezpečuje slobodná súťaž politických síl, ktorá je považovaná za imanentnú súčasť modernej demokracie. 

Podrobnejšie k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

28.2.2019

g_Monika Ivanova

V odbornom článku približujeme povinnosti neziskových organizácii, ktoré zaviedlo novelizované znenie zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Zrušenie nadácie a nariadenie jej likvidácie ex offo súdom

14.9.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je upozorniť nadácie na nemožnosť spoliehať sa, že súd pri rozhodovaní o zrušení nadácie z dôvodu podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v platnom znení, teda z dôvodu neuloženia výročnej správy do verejnej časti registra účtovných závierok v lehote dodatočne určenej rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, bude prihliadať na splnenie tejto povinnosti v čase jeho rozhodovania. 

Postup krokov pri vypracovaní a uložení výročnej správy

18.5.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Jednou zo zákonných povinností nadácie je povinnosť vypracovať a uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok. Vzhľadom k tomu, že posledný deň na uloženie výročnej správy nadácie za rok 2014 pripadne na 31. máj 2015, pričom nesplnenie tejto povinnosti zákon prísne postihuje, prinášame pre všetky nadácie postup krokov k vypracovaniu a uloženiu výročných správ.

Účtovné právne predpisy a register účtovných závierok

13.2.2014

Ing. Mária Pančová Hudáková

V prílohe tohto článku prinášame prehľad v akej sústave účtovníctva je povinná nezisková organizácia účtovať, za akých podmienok má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a povinnosť vypracovať výročnú správu a prehľad lehôt a podôb na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok.

Doručovanie písomností do vlastných rúk subjektom neziskového sektora

10.2.2014

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa zaoberá podmienkami za akých sa doručujú písomnosti určené do vlastných rúk subjektom neziskového sektora. 

Porovnanie neinvestičného fondu a nadačného fondu

27.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku prinášame porovnanie neinvestičného fondu a nadačného fondu.

Čo znamená pojem nezisková organizácia?

16.12.2013

Mgr. Matej Trnavský

Odborný článok sa venuje ťažiskovému pojmu neziskového sektora, ktorým je neziskovosť a samotnému pojmu nezisková organizácia. 

Zrušenie nadácie s likvidáciou - časť 1.

21.10.2013

Mgr. Igor Šumichrast

V našom článku sa budeme zaoberať situáciou, keď dochádza k zániku nadácie s likvidáciou, a to na základe dvoch najčastejších prípadov – rozhodnutia správnej rady o zrušení nadácie s likvidáciou a rozhodnutia zakladateľa o zrušení nadácie s likvidáciou.

Nepredloženie výročnej správy nadácie v zákonnej lehote

28.8.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Článok sa zaoberá otázkou problematiky, keď nadácia nevypracuje a nezašle ministerstvu vnútra výročnú správu v zákonnej lehote.

Problematika konfliktu záujmov pri použití prostriedkov nadácie

11.12.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Článok sa zaoberá problematikou poskytnutia peňažných prostriedkov nadácie inému subjektu MVO, v ktorom vykonávajú činnosti alebo funkcie osoby, ktoré pôsobia v nadácii poskytujúcej finančné prostriedky.

Najčastejšie uzatvárané zmluvy v neziskovom sektore a daňová uznateľnosť výdavkov

4.12.2011

JUDr. Martina Paluskova

V oblasti mimovládnych organizácií a spoločností, či podnikateľov je sponzorstvo, darovanie, či peniaze poskytnuté mimovládnym organizáciám za reklamu jedným z dôležitých spôsobov rozvíjania a podporovania všeobecno-prospešných aktivít mimovládneho sektoru. Aké sú rozdiely medzi jednotlivými zmluvami a či sú tieto spôsoby vhodnými z pohľadu daňovej uznateľnosti výdavkov sa dočítate v našom odbornom článku.

Právne podmienky vzniku nadácie

19.9.2011

Peter Handiak

Aktom založenia nadácie je nadačná listina ako jednostranné vyhlásenie - rozhodnutie zakladateľov. 

Bezpečnejšie investovanie nadačného imania

27.3.2011

Milan Andrejkovič

Úlohou nadácií je byť bankami tretieho sektora. Preto bol aj zavedený inštitút nadačného imania, ako "železná" rezerva. Nadačné imanie môže byť investované do cenných papierov, ktoré by mali zabezpečiť výnos a umožniť tak podporovať verejnoprospešný účel nadácie.

Zisk z nadačného imania nadácie

19.1.2011

Peter Handiak

Imanie tvorené zo zisku sa teda do registra nadácií , ktoré vedie Ministerstvo vnútra nezapisuje.

Financie poskytnuté nadáciám na správu majetku

4.11.2010

Mgr. Henrieta Bicáková

Peňažné prostriedky darované nadácii treťou osobou (hoci aj podmienene – na použitie na správu nadácie) spadajú pod tzv. ostatný majetok nadácie podľa § 3 ods. 4 zákona o nadáciách.

Postavenie, možnosti a podmienky podnikania nadácie

30.10.2010

JUDr. Ladislav Kopál

Nadácia je právnická osoba s právom samostatne a pod svojím menom konať. Účelom zriadenia nadácie je poskytovanie peňažnej a nepeňažnej podpory tretím osobám z majetku nadácie na demonštratívne vymedzené verejnoprospešné ciele. Zákon o nadáciách pripúšťa, aby nadácia mohla popri svojom (verejnoprospešnom) poslaní vykonávať aj podnikateľskú činnosť.

Nie je jedno, ako „pracujú“ financie nadácie

27.9.2010

Ľuboš Tvrdoň

Kým deväťdesiate roky znamenali obdobie vzniku nových nadácií na Slovensku, súčasnosť predstavuje postupnú profesionalizáciu v jednotlivých oblastiach ich činnosti. Jednou z nich je správa alebo investovanie ich majetku.

Dovoľte, aby som sa s vami podelil so skúsenosťou Komunitnej nadácie Bratislava (KNB) s investovaním a priblížil vám náš prístup a mechanizmy používané pri rozhodovaní o investíciách nadácie. Jedným z cieľov komunitnej nadácie je okrem iného budovanie nadačného imania a jeho zodpovedné spravovanie.


Hospodárenie nadácie

27.9.2010

JUDr. Peter Haňdiak

Nadačná listina obsahuje ustanovenie o podmienkach nakladania s majetkom. Zákon ustanovuje, že majetok nadácie sa musí použiť len na verejnoprospešný účel a na úhradu výdavkov na správu. Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v platnom znení odstránil limit 15 % na správu nadácie, ktorý zaviedol zákon č. 207/1996 Z. z. Nový zákon stanovil nasledovné pravidlá pre nakladanie s majetkom nadácie:

•    správna rada určí každoročne v nevyhnutnej miere výšku výdavkov na správu nadácie,

•    zákon definuje, čo rozumie výdavkami na správu,

•    výdavky na správu musí viesť nadácia oddelene.


Kontrola nadácie

27.9.2010

JUDr. Peter Haňdiak

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako orgán vykonávajúci dohľad nad činnosťou nadácií má možnosť uložiť nadácii pokutu, ak nadácia nezašle výročnú správu o činnosti a hospodárení nadácie v stanovenej lehote, t. j. do 31. mája príslušného roku.

Založenie nadácie

6.9.2010

JUDr. Martina Palušková

Majetok nadácie možno použiť iba na všeobecne prospešné účely a v súlade s podmienkami určenými v nadačnej listine a na úhradu výdavkov na správu nadácie.

Výročná správa nadácie

1.9.2010

Mgr. Martina Bumberová

Aktualizované dňa 10.6.2024

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme povinnosti uloženia výročnej správy nadácie do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla.

Nadácie

30.7.2010

JUDr. Peter Haňdiak

Nadácie boli známe už v rímskom práve. Pôvodne tento pojem zahŕňal tak majetok, ako aj skupinu osôb určených na splnenie určitého dobročinného či zbožného cieľa. Od doby Justiniána sú nadácie považované výlučne za účelové združenia majetku.

K rozvoju nadácii významným vplyvom prispelo cirkevné právo, a to najmä vplyvom na presadenie myšlienky existencie právnických osôb ako samostatných subjektov odlišných od fyzických osôb. Cirkev takisto stála za myšlienkou dohľadu verejnej moci nad činnosťou nadácií. Na prelome 17 . a 18. storočia dozor nad väčšinou nadácií preberá štát a vytvára sa koncepcia tzv. nadačnej výsosti patriacej štátu, ktorá v sebe zahrňuje aj cirkevné nadácie.

Štruktúra orgánov nadácie

8.7.2010

JUDr. Peter Haňdiak

Zákon určuje štruktúru orgánov nadácie. Nadáciám sa dáva možnosť vytvoriť si aj také orgány, ktoré nie sú v zákone výslovne upravené. Zakladateľ nadácie tak môže rozhodnúť o štruktúre orgánov, ktorá bude pre účely a činnosť nadácie najvýhodnejšia. Každá nadácia je povinná si zvoliť správnu radu, správcu nadácie a dozornú radu, resp. revízora. Ak to ustanovuje nadačná listina, môže si nadácia kreovať aj iné orgány.

Odborné stanoviská (2)

Neziskové organizácie v rozhodnutiach Ústavného súdu SR

21.2.2011

1.SNSC

Centrálny portál uverejňuje sumár rozhodnutí Ústavného súdu SR, kde účastníkom konania bolo občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, náboženská spoločnosť alebo politická strana.

Verejný záujem a verejná prospešnosť v legislatíve a v praxi orgánov verejnej správy

27.8.2010

1. SNSC

Cieľom odborného stanoviska je po prvýkrát v histórii legislatívy Slovenskej republiky predstaviť odborný materiál zaoberajúci sa vzťahom štátu a neziskového sektora, poukázať na význam a právne ukotvenie pojmu verejný záujem a jeho obsah z pohľadu jeho významu ako v podmienkach slovenskej legislatívy, tak aj v kontexte európskeho chápania tohto pojmu. Analýza súčasne prináša aktuálny pohľad na súčasnú legislatívu z pohľadu prezentácie účelov, ktoré štát podporuje v rámci neziskového sektora, čo umožňuje vyhodnotiť aký je verejný záujem štátu vo vzťahu k neziskovému sektoru a ktoré účely sú z pohľadu štátu prioritné. Analýza poskytuje prehľad o spôsobe, ktorým je verejný záujem aplikovaný v praxi. Dôležitou súčasťou materiálu sú úvahy de lege ferenda obsahujúce návrhy akým smerom by sa mal vývoj v tejto oblasti uberať. Táto časť slúži na otvorenie diskusie o verejnoprospešnosti na Slovensku.

Vypracovanie odbornej analýzy je súčasťou projektu Verejná prospešnosť a jej dôsledky pre neziskový sektor na Slovensku, ktorý realizujú Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation a Fórum donorov. Projekt podporil Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.


Prípadové štúdie (32)

Dražba darovaných predmetov organizovaná nadáciou

23.9.2021

JUDr. Martina Tomus Palušková

Má nadácia ohlasovaciu povinnosť, ak organizuje akciu spojenú s dražbou predmetov, ktoré nadácii venovali súkromné osoby a výťažok z tejto dražby bude použitý na niektorý z verejnoprospešných účelov podľa nadačnej listiny?

Chýbajúce dokumenty k žiadosti o zápis nadácie do registra nadácií

15.6.2020

JUDr. Martina Paluskova

Čo ak zistím, že som nepredložil/a zákonom určené podklady pre zápis nadácie do registra nadácií? Môže Ministerstvo kvôli tomu odmietnuť zápis nadácie do registra nadácií? Ako sa počíta lehota na vykonanie zápisu nadácie do registra nadácií? Odo dňa doručenia návrhu?

Predaj nadácie?

27.5.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Ako prebieha predaj nadácie, s čím všetkým treba počítať pri predaji nadácie? Je to vôbec možné? Aké by mal dôsledky predaj nadácie?

Nadačný audit v čase mimoriadneho stavu

15.4.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Je v momentálne vyhlásenej mimoriadnej situácií možný odklad pre nadačný audit? Sú prijaté nejaké sprísnené opatrenia, na základe ktorých sa audit nemôže uskutočniť?

Podpora volebného prieskumu prostredníctvom nadácie ?

12.12.2019

Mgr. Monika Ivanová

Nadácia chce prostredníctvom vlastnej internetovej platformy podporiť projekt, ktorého cieľom je na základe poskytnutých finančných darov financovať zaplatenie volebného prieskumu a touto cestou umožniť občanom získať pred voľbami informácie o vývoji volebných preferencií ?

Sankcie pre nesplnenie nahlásenia konečného užívateľa výhod

11.12.2019

JUDr. Adriana Kovacova

Člen správnej rady nadácie odmieta poskytnúť svoje osobné údaje pre nahlásenie konečného užívateľa výhod. Bude mať nadácia sankcie ak si nesplní túto povinnosť v lehote; ak áno aké? Je možné sankcie zosobniť osobe, ktorá odmieta splnenie svojej povinnosti voči nadácii?

Schválenie KÚV riadiacim orgánom pred oznámením do registra

4.12.2019

Mgr. Monika Ivanová

Je potrebné, aby pred oznámením údajov o KÚV príslušnému registrovému úradu schválil KÚV riadiaci orgán mimovládnej organizácie?

Poskytnutie finančných prostriedkov medzi subjektmi, ktoré majú rovnakú osobu vo svojich orgánoch

4.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Fyzická osoba je štatutár občianskeho združenia, a zároveň člen správnej rady nadácie. Môže občianske združenie získať prostriedky z tejto nadácie?

Zmena formy nadačného imania na nehnuteľnosť

4.6.2019

Mgr. Monika Ivanová

Aké doklady musí nadácia predložiť MV SR pri oznámení o zmene formy vedenia nadačného imania z peňažných prostriedkov na nehnuteľnosť ? 

Nakladanie s nadačným imaním

8.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

Akým spôsobom môže byť použitá finančná čiastka 6638 Eur, ktorá tvorí nadačné imanie? Môžu byť uvedené financie použité aj na činnosť nadácie?

Zmena termínu spracovania a zverejnenia výročnej správy po novele

16.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Do kedy je nadácia povinná uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok po účinnosti novely od 1. 5. 2018? Má nadácia postupovať podľa tohto znenia už pri výročnej správe za 2017 alebo platí ešte stará lehota, a teda do 15. mája musia zverejniť výročnú správu? (prechodné ustanovenia to neriešia).

Použitie 2% z dane do nadačného imania

21.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Sme prijímateľom 2% z dane, pričom by sme tento rok chceli časť z týchto finančných prostriedkov vložiť do nadačného imania. Ako sa využíva tento nový inštitút? 

Licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie

1.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Akým spôsobom môžeme získať oprávnenie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie? 

Sprostredkovanie predaja pozemku nadáciou za odmenu?

30.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Nadácia chce sprostredkovať jednorazovo predaj pozemku zahraničnej spoločnosti a výnos z tejto činnosti použiť na účely nadácie. Môže nadácia vykonávať takúto činnosť – sprostredkovať predaj pozemkov na území SR zahraničnej spoločnosti?

Dopady zníženia hodnoty nadačného imania

18.3.2016

JUDr. Adriána Kováčová

Je niekto právne postihnuteľný (správca, členovia správnej rady), ak klesne nadačné imanie pod minimálnu sumu 6638 EUR?

Zverejňovanie nadačných listín a ochrana osobných údajov

9.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sú nadácie povinné zverejňovať svoje nadačné listiny na webovom sídle? Ak áno, sú povinné ochraňovať osobné údaje členov orgánov v nich zahrnuté a v akom rozsahu?

Poskytnutie pôžičky tretej osobe

24.2.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže nadácia požičať finančné prostriedky (za primeraný úrok) tretej osobe, bez ohľadu na to, či by ich táto osoba použila na verejnoprospešný účel? 

Použitie podielu zaplatenej dane na výdavky so založením nadácie

24.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

V roku 2013 sme založili nadáciu, na ktorej činnosť sme zakúpili materiály v hodnote 250,- eur, ktoré boli hradené z vlastných zdrojov zakladateľov nadácie. Bloky o úhrade máme odložené. Tento rok máme prvýkrát na účte peniaze z 2% dane. Môžeme si z týchto peňazí uhradiť výdavky spojené so založením nadácie?

Úver (pôžička) pre nadáciu

3.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Chcela by som sa spýtať, či je možné, aby si Nadácia zobrala úver (pôžičku) z banky?


Povinnosť zverejňovania informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

19.5.2014

Matej Trnavský

V akom rozsahu je nadácia povinná postupovať v zmysle zákona č. 211/200 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám?

Súhlas správnej rady s nakladaním s majetkom nadácie

17.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je potrebné predchádzajúce rozhodnutie správnej rady na každý finančný dar (dotáciu)?

Poskytnutie finančnej podpory osobe v hmotnej núdzi

3.12.2013

Mgr. Matej Trnavský

Nadácia poskytla finančný dar vo výške 3.000,- eur osobe v hmotnej núdzi na pokrytie základných životných potrieb. Tejto osobe bolo následne prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Úrad“)zastavené vyplácanie dávok v hmotnej núdzi. Je takéto konanie Úradu v súlade so zákonom?

Súhlas s vyhotovením a propagáciou fotiek/videí detí v súťaži nadácie

4.11.2013

JUDr. Adriána Kováčová

Naša nadácia usporiadala súťaž, ktorej súčasťou sú aj fotografie a videá detí zo škôl. V rámci kampane súťaže by sme ich chceli použiť na verejnú propagáciu. Môžeme tak robiť v súlade so zákonom alebo potrebujeme súhlasy rodičov detí?

Povinnosť ohlásiť zmeny zapisovaných údajov

28.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je nadácia povinná oznamovať výsledky každých volieb členov správnej rady a správcu do registra? 

Je potrebné uzatvoriť zmluvu na výkon funkcie orgánu v občianskom združení?

16.8.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Občianske združenie má podľa stanov štatutárny orgán - riaditeľa. V stanovách sa nehovorí nič o odmene za výkon takejto funkcie. Je potrebné uzatvoriť zmluvu/dohodu o výkone tejto funkcie, v ktorej bude dohodnuté, že je vykonávaná dobrovoľnícky (bez nároku na odmenu)? Podľa akého zákona by mohla byť vypracovaná zmluva/dohoda o výkone funkcie?

Použitie nadačného imania pri zániku nadácie

5.8.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Nadácia nevykonáva svoju činnosť. Má dôjsť k zániku tejto nadácie spôsobom, aby bolo možné použiť jej nadačné imanie na podporu neziskovej organizácie. Ako postupovať?

Zmena v osobe správcu nadácie

4.4.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Aký procesný postup a formálne náležitosti je potrebné dodržať pri zániku funkcie správcu nadácie a vymenovaní nového správcu nadácie ? 

„Objednanie“ sociálnych služieb dočasne u iného poskytovateľa

2.11.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Možnosť objednania si sociálnych služieb u registrovaného poskytovateľa.

Porovnanie výhodnosti zlúčenia a splynutia neinvestičného fondu vo vzťahu k nadácii

7.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Zrušenie a zánik nadácie

6.11.2011

JUDr. Martina Paluskova

Kedy dochádza k zrušeniu nadácie a kedy k jej zániku? Aký je medzi nimi zrušením a zánikom nadácie rozdiel?

Príklad – nadácia ako príjemca podielu 2% zaplatenej dane

17.6.2011

Ing. Peter Rybár

Nadácia Zdravie našich detí, zaevidovaná ako prijímateľ v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky, prijala podiel zaplatenej dane na osobitné účely podľa § 50 ZDP (tzv. 2% dane) za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2010 vo výške 6,000 eur. Zahrnie nadácia tento príjem do základu dane z príjmov?

Cenné papiere v nadačnom imaní

26.8.2010

JUDr. Martina Palušková

Mám záujem o vklad cenných papierov do nadačného imania, je to podľa zákona o nadáciách možné?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (20)

Financovanie s.r.o. venujúcej sa výskumu založenej nadáciou

23.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Právo na slobodu prejavu nadácie vs. rasizmus a antisemitizmus

7.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Oprávnenosť na podanie návrhu na zrušenie nadácie

7.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Oprávnenie zakladateľa nadačného fondu meniť zakladacie dokumenty

1.12.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Riadenie podniku nepriamo založeného nadáciou a vylúčenie zo štátnej pomoci

27.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Vymenovanie správcu nadácie za likvidátora súdom

30.9.2020

Mgr. Jana Kochan

Nekalé podmienky v nájomných zmluvách k sociálnym bytom

30.9.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd ČR z 30.5.2017 - Zníženie nadačného imania nad rámec povolený zákonom

15.1.2020

Adriána Kováčová

Najvyšší súd ČR z 27.3.2018 - K zmene účelu nadačného fondu zakladateľom v ČR

16.10.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Bratislava z 6.3.2014 - Nie je povinnosťou súdu predvolať členov správnej rady v konaní o zrušenie nadácie v prípade ustanovenia štatutárneho orgánu ako likvidátora

10.6.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Trnava z 23.5.2018 - K ustanoveniu osoby likvidátora v prípade zrušenia nadácie

30.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Súdny dvor Európskej únie z 14.9.2006 - K zdaneniu nadácie súkromného práva iného členského štátu

20.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 26.5.2015 - Zrušenie nadácie a nariadenie jej likvidácie súdom

20.6.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Súdny dvor Európskej únie z 15.12.2005 - K oslobodeniu príjmov z prenájmu vs. podmienka rezidencie

13.12.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 26.5.2015 - K zrušeniu nadácie z dôvodu nepredloženia výročnej správy v dodatočne určenej lehote MVSR

12.9.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 26.1.2011 - K názvu nadácie/nadačného fondu a jeho zmene

3.5.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 28.8.2008 - Zhodnotenie majetku nadácie

18.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 17.9.2015 - K zdaneniu kapitálových výnosov a príjmov z prevodu podielov nadobudnutých tuzemskou nadáciou

28.9.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Účel zriadenia nadácie

6.9.2010

JUDr. Martina Palušková

Použitie nadačného imania na činnosť nadácie

29.7.2010

JUDr. Martina Palušková

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)

NKÚ c/a Nadácia City TV - kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie

25.5.2016

Administrátor

Vzory dokumentov (4)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (30)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.