Neziskové organizácie všeobecne

V tejto časti budeme prinášať odborné materiály, ktoré sú spoločné pre viaceré alebo všetky právne formy organizácií tretieho sektora. Obsahujú práva a povinností z rôznych oblastí práva a mali by byť neziskovým organizáciám známe, aby ich vedeli v praxi uplatňovať. 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (17)

Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri neziskových mimovládnych organizácií v platnom znení Zákon č.297/2008 Z. z. o o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Zákon č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadokv platnom znení Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v platnom znení Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní v platnom znení Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v platnom znení Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania Opatrenie Ministerstva financií SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (7)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (51)

Financovanie mimovládnych neziskových organizácií

4.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

V NRSR je poslanecký návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Cieľom tohto návrhu je zvýšiť transparentnosť financovania MNO.

Zdieľanie videoobsahu podľa nového zákona o mediálnych službách

9.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Cieľom zákona je nová komplexná právna úprava v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb, ktorá nahradila zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu.

Crowdfunding a potrebné povolenie od NBS?

15.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Aktualizované dňa 1.4.2022

Hromadné financovanie tzv. crowdfunding je v súčasnosti jedným z najrýchlejšie rastúcich segmentov online investovania. Ide o spôsob alternatívneho financovania rôznorodých projektov, najčastejšie prostredníctvom online kampaní, ktoré zabezpečujú prevádzkovatelia crowdfundingových platforiem. Crowdfunding sa môže využiť na rôzne účely (neziskové aj podnikateľské).

Účtovné závierky neziskoviek po novom

28.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Schválenou novelou č. 456/2021 Z. z. zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve dochádza od 01.01.2022 k  zmenám v oblasti účtovníctva pre neziskové organizácie. Zmeny sa týkajú najmä účtovných závierok a elektronizácie účtovníctva, cieľom ktorých je posilnenie transparentnosti informácií vykazovaných v účtovnej závierke zverejnením účtovných závierok všetkých právnických osôb vo verejnej časti registra účtovných závierok.[1]

Transferové oceňovanie v neziskovom sektore

30.9.2021

JUDr. Martina Tomus Palušková

Všeobecne o transferovom oceňovaní
Pod pojmom transferové oceňovanie rozumieme postup stanovenia cien pri kontrolovaných transakciách, ktoré sú uskutočňované závislými (prepojenými) osobami, tak aby spĺňali podmienky nezávislého vzťahu. Vzťahuje sa nielen na firmy, obce, živnostníkov a iné samostatne zárobkovo činné osoby, ale aj na združenia, nadácie a ostatné právnické osoby z neziskového sektora.

Transferové oceňovanie sa netýka len transakcií fyzických osôb, ktoré nedosahujú príjmy podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), a transakcií právnických osôb, ktoré nedosahujú zdaniteľné príjmy alebo výnosy z činnosti alebo z nakladania s majetkom.

Ukladanie výročných správ a účtovných závierok po skončení pandémie

3.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Odborný článok analyzuje vplyv “pandémie“ vírusu Covid-19 na povinnosť neziskových organizácii vyhotoviť a uložiť účtovné závierky a výročné správy do centrálneho registra účtovných závierok.

Vplyv pandémie na ukladanie výročných správ a účtovných závierok

2.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok analyzuje vplyv pandémie vírusu Covid-19 na povinnosť neziskových organizácii vyhotoviť a uložiť účtovné závierky a výročné správy do centrálneho registra účtovných závierok.

Zmeny daňových termínov z dôvodu obmedzení pre koronavírus

19.3.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Odborný článok prináša informácie o rozhodnutí o odklade daňovej povinnosti, ktoré prijala vláda SR ako jedno z ekonomických opatrení na zníženie negatívnych dopadov súvisiacich s mimoriadnou situáciou na Slovensku, ktorá je spôsobená vírusovým ochorením COVID-19.

Dotácie samosprávy vs. neúplne údaje v registri MNO

14.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje možnosti obce overiť rozsah zapísaných údajov o subjekte tretieho sektora v registri mimovládnych neziskových organizácií a na základe uvedeného zistenia poskytnúť resp. neposkytnúť tomuto subjektu dotáciu z rozpočtu obce.

Druhá vlna stop byrokracii

7.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

V tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať orgánom verejnej moci v papierovej podobe. Orgány verejnej moci tak budú postupne podľa delenej účinnosti zákona o byrokracii povinné získavať údaje o fyzických a právnických osobách z ďalších zdrojových registrov ako informačných systémov verejnej správy.

Exkurz do novelizovanej právnej úpravy neziskových organizácií a právo na spravodlivý proces pri ukladaní sankcií

21.3.2019

UČPS

Cieľom príspevku je poukázať na zásadné zmeny v právnej úprave neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby v roku 2018, najmä na odstránenie tvrdosti zákona – zrušenie neziskovej organizácie z dôvodu neuloženia výročnej správy do verejnej časti registra účtovných závierok do 15 júla. Pri trestaní neziskových organizácií je potrebné rešpektovať princípy stanovené článkom 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Tento článok sa sústreďuje na základné princípy správneho trestania pri ukladaní sankcií.

K identifikácii konečného užívateľa výhod v registri partnerov

6.3.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Zmyslom tohto odborného článku je vysvetliť bližšie povinnosť týkajúcu sa identifikácie konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra partnerov verejného sektora ako aj následného overenia identifikácie konečného užívateľa výhod za podmienok daných zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení. 

Podrobnejšie k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

28.2.2019

g_Monika Ivanova

V odbornom článku približujeme povinnosti neziskových organizácii, ktoré zaviedlo novelizované znenie zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Kalendár 2019 dôležité termíny pre mimovládne neziskové organizácie

20.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Prinášame kalendár dôležitých termínov pre všetky právne formy MNO podľa súčasných platných právnych predpisov. 

Nový zákon o hazardných hrách s dopadom na neziskový sektor

12.2.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Dňa 01. marca 2019 vstúpi do účinnosti nový zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách, ktorý v plnom rozsahu nahradí doterajší zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení platnom do 28.02.2019. Z dôvodu rozsiahlosti Nového zákona o hazardných hrách, vyberáme pre neziskový sektor najpodstatnejšie novinky.

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu

23.1.2019

Mgr. Monika Ivanová

Od 1. novembra 2018 je účinný zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zavádza novú povinnosť pre združenia majetku, a to vykonať identifikáciu darcu a identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej združenie majetku poskytlo finančné prostriedky. Viac k uvedenej téme nájdete v odbornom článku.

Význam zákona o registri MVO

10.1.2019

Mgr. Monika Ivanová

Od 1. 1. 2019 je účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „zákon o registri MVO“), ktorý prináša zmeny v rámci registrácie neziskových organizácií a rozsahu nimi uvádzaných údajov. Vzhľadom na to, že ide o úplne nový právny predpis, prinášame rozhovor, v ktorom odpovedáme na najčastejšie otázky užívateľov portálu itretisektor.sk týkajúce sa práve zákona o registri MVO.

Manuál k aktivácií elektronických schránok MVO organizácií

19.11.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Podľa súčasného znenia zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v platnom znení (ďalej len „ zákon o e-Governmente) sú právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra oprávnené dobrovoľne si aktivovať elektronickú schránku za účelom doručovania úradných rozhodnutí. Pôjde najmä o právnické osoby, ktorými sú občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a pod.

Pre tieto subjekty platí termín povinnej aktivácie elektronických schránok na 1. jún 2020. Pokiaľ si v tomto termíne dobrovoľne neaktivujú elektronickú schránku, vykoná túto aktiváciu automaticky Úrad vlády Slovenskej republiky, a to aj bez súhlasu právnickej osoby.   

Organizácia s medzinárodným prvkom a zákon o registri MVO

14.11.2018

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok prináša informácie o tom, aký ma dopad na povinnosti organizácií s medzinárodným prvkom prijatie zákon o registri MVO.

Nový register MVO a prepojenie s existujúcimi registrami

6.11.2018

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje register MVO a rozsah údajov v ňom zverejňovaných, ktorý do legislatívy zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2019 zákon o registri MVO.

Sumár povinností žiadateľa k registrácií 2% na rok 2023

1.8.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Aktualizované dňa 6.10.2022

Nakoľko prebieha registračné obdobie prijímateľov podielu zaplatenej dane, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac v odbornom článku.

Kalendár dôležitých termínov pre neziskovky

13.6.2018

Mgr. Miriama Draskovicova

S právnym postavením neziskového sektora je spojený celý rad povinností, ktorých nesplnenie spájajú súčasné platné právne predpisy s prísnymi sankciami, ktoré môžu viesť v mnohých prípadoch k uloženiu finančnej pokuty alebo až k zrušeniu mimovládnej neziskovej organizácie (ďalej len „MNO”).

Z dôvodu predchádzania nesplnenia povinností subjektmi neziskového sektora, prinášame chronologický kalendár dôležitých termínov pre základné právne formy MNO (nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond a občianske združenie) podľa súčasných nosných platných právnych predpisov.Podpora tretieho sektora obcou

6.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

Vzhľadom na množstvo a rozmanitosť spoločenských problémov nemožno očakávať od obcí, že budú schopné reagovať na všetky z nich. Z uvedeného dôvodu je veľmi dôležitá aktivita subjektov  tretieho sektora, ktoré pomáhajú obciam pri zabezpečovaní potrieb spoločnosti. Na to, aby mohli neziskové organizácie riadne plniť účel, na ktorý boli založené však potrebujú určité finančné prostriedky. V nasledujúcom článku Vám prinášame informácie o tom, akým spôsobom môžu obce podporiť tretí sektor, a tým na druhej strane zabezpečiť lepšie plnenie potrieb spoločnosti na svojom území.


Prepojenie tretieho sektora so samosprávou

3.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Základy tretieho sektora sú postavené najmä na slobode občanov združovať sa, pričom tvoria rôzne organizácie, ktorými sledujú presadzovanie svojich záujmov a svojou činnosťou môžu priniesť úžitok verejnosti. Za korene neziskových organizácií môžeme považovať najmä neziskovosť a filantropiu, ako tak povediac snahu nezištne pomôcť motivovanú láskou k blížnym. Organizácie tohto typu teda nevznikajú primárne z vôle štátu alebo obce ale preto, že si to vyžadujú priamo občania. Tieto organizácie prioritne investujú svoj čas a iniciatívu na aktivity, ktoré sú pre spoločnosť žiadané, v čom sa odzrkadľuje ich verejnoprospešná funkcia, preto sú v spoločnosti žiadaným javom. 

Získavanie IČO v neziskovom sektore

18.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Pri zakladaní právnickej osoby má získanie identifikačného čísla osobitný význam. Identifikačné číslo (tzv. IČO) je špecifický a nezameniteľný identifikátor právnickej osoby, ktorého postavenie možno prirovnať k rodnému číslu fyzických osôb. Mnoho právnických osôb neziskového sektora však nevie, ako toto identifikačné číslo získať.  

Elektronické schránky

1.7.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Prinášame Vám odborný článok o elektronických schránkach a o dokladoch požadovaných k ich zriadeniu a aktivácii.

Návrh nového zákona o registri MNO

17.5.2017

Ing. Milan Andrejkovič

Na Slovensku aktuálne existuje viac ako 50000 mimovládnych neziskových organizácií (MNO – nadácií, neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, občianskych združení a organizácií s medzinárodným prvkom), ktoré spadajú do pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, pričom drvivú väčšinu z nich tvoria občianske združenia. Tieto občianske združenia spolu s ďalšou právnou formou – organizáciami s medzinárodným prvkom, nemajú legislatívne zavedený oficiálny register, z ktorého by každému boli jasné všetky základné údaje o MNO – a to najmä kto je štatutárnym orgánom oprávneným konať v mene organizácie. Návrh jednotného zákona o registri MNO reaguje na celospoločenské požiadavky na vyriešenie tohto, ale aj ďalších problémov, ktoré vyplynuli z praxe registrového orgánu, ale aj mimovládnych neziskových organizácií.

Bezodplatné získavanie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na charitatívne účely II.

15.2.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je nadviazať na odborný článok, v ktorom sme bližšie rozoberali možnosť charitatívnych organizácií bezodplatne prevziať od prevádzkovateľa potravinárskeho podniku potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. V obsahu tohto článku rozoberáme podmienky, ktoré musí charitatívna organizácia splniť, ešte predtým než vstúpi do procesu prijímania týchto potravín a ich následného používania. 

Bezodplatné získavanie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na charitatívne účely I.

15.2.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na poslednú novelu zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení, ktorá zaviedla pre charitatívne organizácie možnosť bezodplatne prevziať od prevádzkovateľa potravinárskeho podniku potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. 

Register partnerov verejného sektora

8.2.2017

Mgr. Matej Trnavský

V tomto odbornom článku prinášame informácie z pohľadu neziskového sektora k zákonu č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorý s účinnosťou od 1. februára 2017 zavádza do právneho poriadku register partnerov verejného sektora a s ním upravený režim verifikácie konečného užívateľa výhod.

Pracovnoprávny vzťah štatutárneho orgánu

30.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme výkonu funkcie štatutárneho orgánu na základe pracovnej zmluvy a súbehu pracovného pomeru s výkonom funkcie štatutárneho orgánu.

Podpora petície v elektronickej podobe

15.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na možnosť fyzických ako aj mimovládnych neziskových organizácií podporiť zostavenú petíciu elektronicky.

Trestná zodpovednosť MNO

1.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Dňa 13. novembra 2015 schválila Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o trestnej zodpovednosti PO“), prostredníctvom ktorého sa zavádza v podmienkach Slovenskej republiky trestná zodpovednosť aj vo vzťahu k právnickým osobám.

Pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu vo vzťahu k MNO

5.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, či sa zákonom ustanovená pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vzťahuje aj na mimovládne neziskové organizácie a ak áno, tak v akých prípadoch.

Preskúmavanie interných aktov súdom

4.9.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, či civilnoprávne súdy majú založenú právomoc konať a rozhodnúť vo veci vyslovenia neplatnosti uznesenia/rozhodnutia orgánu MNO.

Sadzobník najčastejších správnych poplatkov

28.8.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V prehľadnom formáte prinášame prehľad sadzobníka správnych poplatkov na úseku vnútornej správy ako aj živnostenského podnikania. Pre mimovládne neziskové organizácie sú smerodajné najmä položky 34 - 36 a 148 prílohy zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. 

Nazeranie do spisov

10.8.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na jeden z právnych úkonov zabezpečujúcich účel a priebeh správy daní – nazeranie do spisov. 

Právo na dobrú správu vecí verejných

30.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme podstate a uplatňovaniu princípov dobrej správy vecí verejných v podmienkach Slovenskej republiky. 

Právny status MNO v pozícii spotrebiteľa

28.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, či aj na mimovládne neziskové organizácie sa vzťahuje právny status spotrebiteľa, t.j. či MNO môžu vystupovať v zmluvných vzťahoch s dodávateľmi v pozícii spotrebiteľa. 

Užitočné rady pri ukladaní účtovnej závierky a výročnej správy do registra

30.6.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto článku je poukázať na praktické situácie, ktoré mimovládnym neziskovým organizáciám vystali v súvislosti s ukladaním ich účtovných závierok a výročných správ do registra účtovných závierok. 

Virtuálna registračná pokladnica

10.3.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na novú právnu úpravu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorá od 1. apríla 2015 zavádza novú formu registračnej pokladnice a to virtuálnu registračnú pokladnicu.  


Pracovná zdravotná služba

2.2.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Dňa 1. augusta 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení, ktorá okrem iného zaviedla pre zamestnávateľov povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby aj u zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej a druhej kategórie.   

Úroky z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch

30.1.2015

Mgr. Veronika Tóthová

Úroky z omeškania predstavujú príslušenstvo k pohľadávke, ktoré veriteľovi patrí priamo zo zákona. V súčasnosti je výška úrokov z omeškania osobitne upravená pre občianskoprávne vzťahy a obchodnoprávne vzťahy. V obchodnoprávnych vzťahoch je pre určenie úrokov z omeškania kľúčová právna úprava v § 369 Obchodného zákonníka.

Zodpovednosť za záväzky mimovládnych organizácií

15.7.2014

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok rozoberá zodpovednosť jednotlivých foriem neziskových organizácií za záväzky v občiansko-právnej a trestno-právnej rovine. 

Účtovné právne predpisy a register účtovných závierok

13.2.2014

Ing. Mária Pančová Hudáková

V prílohe tohto článku prinášame prehľad v akej sústave účtovníctva je povinná nezisková organizácia účtovať, za akých podmienok má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a povinnosť vypracovať výročnú správu a prehľad lehôt a podôb na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok.

Doručovanie písomností do vlastných rúk subjektom neziskového sektora

10.2.2014

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa zaoberá podmienkami za akých sa doručujú písomnosti určené do vlastných rúk subjektom neziskového sektora. 

Čo znamená pojem nezisková organizácia?

16.12.2013

Mgr. Matej Trnavský

Odborný článok sa venuje ťažiskovému pojmu neziskového sektora, ktorým je neziskovosť a samotnému pojmu nezisková organizácia. 

Podnikanie a jeho znaky

16.12.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa zaoberá výkonom podnikateľskej činnosti organizáciami neziskového sektora. 

Možnosti zamestnávania v MVO

17.6.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Prinášame Vám krátky prehľad jednotlivých možností zamestnávania v mimovládnych organizáciách.

!!!!! Schválené znenie zákona o dobrovoľníctve !!!!!

25.10.2011

Peter Handiak

Prinášame schválené znenie zákona o dobrovoľníctve, ktoré parlament schválil 21.10.2011 aj s novými zmenami a doplneniami

Iná zárobková činnosť vo svetle Ústavy SR

1.10.2010

Prof. JUDr. Ján Svák, CSc.

Pre ústavnoprávnu úpravu práva na inú zárobkovú činnosť nie je ani tak dôležitým článok 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý toto právo deklaruje, ako skôr článok 51 Ústavy Slovenskej republiky. Podľa neho sa tohto práva možno domáhať len v medziach zákonov, ktoré tieto práva vykonávajú, čo dáva štátu pomerne širokú možnosť voľnej úvahy na upravenie či obmedzenie tohto práva zákonnou cestou.

Odborné stanoviská (3)

Metodický pokyn MFSR k ukladaniu účtovných dokumentov do registra účtovných závierok

11.2.2016

MFSR

Obsah prvého súboru je metodický pokyn na ukladanie účtovných dokumentov pre neziskové organizácie všeobecne. 

Príručka používateľa k registru účtovných závierok

1.5.2014

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Hlavným cieľom tohto dokumentu je poskytnúť všeobecné informácie k Registru účtovných závierok a oboznámiť neziskové organizácie s návodom na používanie verejnej časti tohto registra

Stanovisko k možnosti zahraničných neziskových organizácií prijímať 2% z dane na Slovensku

23.6.2010

Milan Andrejkovič

Môže nezisková (verejnoprospešná) organizácia registrovaná v zahraničí byť prijímateľom 2% z dane na Slovensku? Je rozdiel medzi zahraničnými organizáciami registrovanými v EÚ a v ostatných krajinách vzhľadom na prijímanie 2% z dane?
Prípadové štúdie (41)

Povinnosť neziskovej organizácie postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní

14.11.2023

JUDr. Helena Laposová

V akých prípadoch vystupuje nezisková organizácia ako verejný obstarávateľ a kedy je povinná obstarávať tovary a služby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní?

Zmeny správnej rady neziskovej organizácie a postup pri ukončení členstva

31.3.2023

JUDr. Monika Ivanová

Odkedy sa počítajú 3 roky funkčného obdobia správnej rady, 3 kalendárne roky alebo 3 roky od vymenovania? Aký je praktický postup po ukončení funkčného obdobia členov správnej rady neziskovej organizácie?

Výnimka z RPVS pre neziskový sektor

13.10.2022

JUDr. Monika Ivanová

Je aktuálne výnimka pre neziskový sektor z registrácie konečných užívateľov výhod v RPVS? Ako je definovaný pojem majetok, ktorý sa používa v zákone o RPVS?

Divadlo ako zakladateľ inej neziskovej organizácie na účely prijímania 2% dane

7.12.2021

Mgr. Monika Ivanová

Môže štátne divadlo založiť neziskovú organizáciu za účelom získavania 2 % z dane a ďalších zdrojov, z ktorých by financovalo účasť sociálne slabších skupín na kultúrnych podujatiach divadla?

Kalendár pre neziskové organizácie 2021

27.1.2021

tím itretisektor.sk

Prinášame sumár povinností pre všetky typy neziskových organizácií na rok 2021.

Financovanie projektu nadácie z EÚ fondov a verejné obstarávanie

20.1.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Nadácia získala z  Európskej únie prostriedky na financovanie portálu formou dodávky od tretej osoby. Predpokladá hodnota je 13.100 € s DPH. Je nadácia pri hľadaní dodávateľa povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní?

Zápis neverejného poskytovateľa sociálnych služieb do RPVS

16.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Je nezisková organizácia alebo občianske združenie poskytujúce sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá/é poberá príspevok na poskytovanie soc. služby od MPSVaR, povinné sa registrovať v Registri partnerov verejného sektora?

Schválenie KÚV riadiacim orgánom pred oznámením do registra

4.12.2019

Mgr. Monika Ivanová

Je potrebné, aby pred oznámením údajov o KÚV príslušnému registrovému úradu schválil KÚV riadiaci orgán mimovládnej organizácie?

Formy vyplácania odmien z dotácie

18.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ako občianske združenie sme dostali dotáciu na realizáciu vzdelávacej akcie. V rámci rozpočtu nám boli pridelené aj prostriedky na odmeny lektorov, moderátorov a hostesky. Aký typ zmluvy je najjednoduchší a najvýhodnejší na vyplácanie odmien pre uvedené osoby?

Poskytnutie dotácie v rozpore so zákonom o registri MNO

29.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Čo ak obec poskytne verejné zdroje neziskovke s neúplným zápisom v registri mimovládnych neziskových organizácií?

Účtovný doklad k vyúčtovaniu rekreačného príspevku na detský tábor

21.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

V akej „forme“ má občianske združenie organizujúce tábor pre deti poskytnúť účtovný doklad, ktorý následne zamestnanec predkladá zamestnávateľovi pre vyúčtovanie rekreačného príspevku?

Nezapísané údaje v registri MNO vs. dopady na prijímanie 2%

17.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže občianske združenie prijímať 2 % z dane, ak nemá zapísané v registri všetky údaje v súlade so zákonom o registri mimovládnych neziskových organizácií? 

Povinnosti pri obdržaní 2% v sume vyššej ako 33 tisíc EUR

17.1.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Aký je správny postup (vrátane auditu) pre občianske združenia, ktoré z 2% obdržia sumu vyššiu ako je 33.000,- EUR?

Odblokovanie účtu v banke s financiami nepodliehajúcimi exekúcii

12.7.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Exekútor nám zablokoval finančné prostriedky na účte v banke aj napriek tomu, že tieto finančné prostriedky exekúcii nepodliehajú. Mohol takto konať? Má banka povinnosť sledovať aké finančné prostriedky sú na účte?

Súkromné vozidlo na služobné účely a náhrada škody

29.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže sa zamestnanec neziskovej organizácií v prípade použitia vlastného motorového vozidla na služobné účely bez havarijného poistenia zrieknuť náhrady škody na tomto vozidle počas pracovnej cesty?

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby ako správca majetku obce?

31.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže byť neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby v oblasti zabezpečovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu zverená správa majetku mesta formou odplatnej zmluvy o hospodárení s majetkom obce?

Povinne zverejňovaný plán verejného obstarávateľa?

12.4.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Má nezisková organizácia poskytujúca sociálne služby povinnosť sprístupniť na žiadosť podľa infozákona plán verejného obstarávania, pričom jej činnosť financuje VÚC v rozsahu cca 60%?

Hospic ako partner verejného sektora?

17.3.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Je občianske združenie prevádzkujúce zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti (hospic) povinné sa zaregistrovať do registra partnerov verejného sektora? Zdrojom krytia tohto zariadenia sú aj platby zdravotných poisťovní.

Výklad ustanovenia o úhrnnej hodnote majetku z pohľadu Zákona o registri partnerov

2.3.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

V akom zmysle je potrebné vykladať ustanovenie o úhrnnej hodnote majetku pre účely posúdenia povinnosti zápisu subjektu pôsobiaceho v neziskovom sektore do registra partnerov verejného sektora?

Organizovanie konferencie a ochrana osobných údajov

6.12.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Aké sú povinnosti neziskovej organizácie v súvislosti s organizovaním konferencie a ochranou osobných údajov, napr. ak fotografuje, spracuje si video, či má zoznamy zúčastnených osôb?

Regionálny príspevok ako forma podpory najmenej rozvinutým okresom

15.11.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť akejkoľvek neziskovej organizácii poskytnutý regionálny príspevok ako forma podpory najmenej rozvinutým okresom podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov?

Výpočet výšky úrokov z omeškania

25.5.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako bude určená výška úrokov z omeškania z nezaplateného nájomného splatného v roku 2014 a 2015, ak nájomná zmluva, na základe ktorej nezisková organizácia nájomné uhrádza, bola uzatvorená v roku 2004?

Použitie dotácie obce na úhradu cestovných výdavkov

27.4.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Občianskemu združeniu bola zo strany obce poskytnutá dotácia na verejnoprospešný účel. Môže občianske združenie takúto dotáciu použiť aj na úhradu cestovných výdavkov?

Pôsobnosť zákona o finančnej kontrole voči neziskovkám obce (1)

19.4.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Pôsobnosť zákona o finančnej kontrole voči neziskovkám obce

7.4.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Neziskové organizácie zriadené obcou nie sú povinné vykonávať základnú finančnú kontrolu podľa nového zákona o finančnej kontrole a audite. Vzťahuje sa tento princíp aj na tie neziskové organizácie (zriadené mestom), ktoré sú zapísané v štatistickom registri organizácií a zaradené vo verejnej správe v súlade s európskou metodikou ESA 2010 ustanovenou Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii?

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

24.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ako neinvestičný fond do registra účtovných závierok elektronicky ukladáme výročnú spolu s Výkazom o príjmoch a výdavkoch a Výkazom o majetku a záväzkoch. Kedy je potrebné poslať aj oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky?

2% dane a zakladajúce dokumenty MNO

27.1.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Je potrebné explicitne uviesť v stanovách, že medzi príjmy združenia patria aj príjmy z podielu zaplatenej dane na osobitné účely?

Posudzovanie zhody zariadení detských ihrísk v súlade s technickými normami

21.4.2015

Mgr.Miriama Draskovicova

Sme materské centrum, ktoré má vo svojom areáli detské ihrisko postavené pred 30-timi rokmi. Je možné naďalej prevádzkovať toto ihrisko, aj napriek tomu, že už je rozpore so súčasnými normami platnými pre ihriská? 

Nahlásenie na daňovom úrade z dôvodu pridelenia IČO

13.4.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Musí sa nezisková organizácia nahlásiť na daňovom úrade, ak má pridelené IČO? 

Lekárske preventívne prehliadky

10.2.2015

g_Miriama Draskovicova

Sú MNO povinné zabezpečovať lekárske preventívne prehliadky pre svojich zamestnancov? 

Získavanie finančných prostriedkov na činnosť a projekty organizácie

8.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Aktualizované dňa 1.7.2021

Išlo by o verejnú zbierku, ak by sme v magazíne uverejnili informáciu o projektoch, ktoré naše občianske združenie podporuje s výzvou finančne podporiť tieto projekty? Považuje sa za verejnú zbierku možnosť pre kupujúceho v e-shope prispieť určitou sumou na projekt podporovaný naším združením? Je informácia na našom webe o možnosti finančne podporiť prácu združenia verejnou zbierkou?

Realizácia tomboly a jej zdanenie

18.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže občianske združenie mať na svojej spoločenskej akcii tombolu? Podlieha tombola zdaneniu?

Organizovanie spoločenskej akcie

4.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže občianske združenie s činnosťou v odvetí športu a zábavy (športový klub) zorganizovať spoločenskú akciu vrátane predaja vstupeniek, na ktorej by sme predávali aj alkoholické a nealkoholické nápoje?

Hodnota určená v slovenských korunách v zmluve

9.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Máme ešte staré zmluvy znejúce na slovenské koruny. Môže to takto byť? Nemali byť dodatkom k 1.1.2009 prevedené na menu euro?

 

Úhrada poplatkov za služby verejnosti RTVS

19.5.2014

Mgr. Veronika Tóthová

Právnická osoba (nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) obdržala od Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) výzvu na uhradenie poplatkov za služby verejnosti. Právnická osoba zamestnáva v pracovnom pomere dvoch zamestnancov. Sme povinní uhrádzať poplatky za služby verejnosti?

Ukladanie výročnej správy neziskovej organizácie

12.3.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže uložiť nezisková organizácia založená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. výročnú správu podľa § 34 ods. 4 citovaného zákona v listinnej podobe, ak nemá povinnosť podať daňové priznanie, nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom ,nie je registrovaná na daňovom úrade?  

Povinnosť platiť daň z motorových vozidiel

30.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

Máme ako nezisková organizácia - zamestnávateľ uhradiť daň z motorových vozidiel za zamestnanca našej neziskovej organizácie, ktorý využíva svoje súkromné auto na účely našej hlavnej verejnoprospešnej činnosti (nie na podnikanie!) a zamestnávateľ mu uhrádza na základe knihy jázd paušálne náklady na auto.

Vstupné a povinnosť použitia registračnej pokladne

20.12.2013

Michaela Uhrinová

Majú neziskové organizácie pri výbere vstupného na svoje akcie povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu?

Súhlas s vyhotovením a propagáciou fotiek/videí detí v súťaži nadácie

4.11.2013

JUDr. Adriána Kováčová

Naša nadácia usporiadala súťaž, ktorej súčasťou sú aj fotografie a videá detí zo škôl. V rámci kampane súťaže by sme ich chceli použiť na verejnú propagáciu. Môžeme tak robiť v súlade so zákonom alebo potrebujeme súhlasy rodičov detí?

Zlúčenie neziskových organizácii a dátum zápisu vzniku novej organizácie

1.7.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je možné aby sa zlúčila jeden mesiac stará nezisková organizácia s päť rokov starou neziskovou organizáciou a to tak, aby po zlúčení na výpise z registra zostal dátum vzniku staršej neziskovej organizácie?

Uzatváranie pracovnoprávnych vzťahov v občianskom združení

14.9.2010

JUDr. Iveta Boškajová

Môže občianske združenie uzatvárať pracovné zmluvy a dohody o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti napr. s ekonómom alebo pokladníkom?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (35)

Ekologické spolky a ich účasť v správnom konaní pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie

30.5.2024

Alexandra Močárová

Sprístupnenie informácie zo „stoviek“ spisov

5.2.2024

Alexandra Močárová

Rozpočtová organizácia a oslobodenie od súdnych poplatkov ako charitatívnej organizácie

4.8.2023

Alexandra Močárová

Zadanie zákazky výlučne dobrovoľníckym organizáciám

24.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Osobitné kategórie osobných údajov a vyhlásení o súkromných záujmoch osôb s právomocami vo verejnej správe

7.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Sociálne asistenčné služby za náklady vs. transparentná súťaž vo verejnom obstarávaní

22.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Právo neziskovej organizácie na informácie ako „verejného strážneho psa" a verejný záujem

28.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Procesná subjektivita vysokej školy zriadenej neziskovou organizáciou

19.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Prerušenie konania evidencie zmluvy pre spochybnenie zmluvy v súdnom konaní

11.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Zisk športovej neziskovej organizácie pri kúpe obchodného podielu a oslobodenie jej činností od DPH

9.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Poskytovanie služieb golfového areálu spravovaného neziskovou organizáciou a oslobodenie od DPH

6.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Opravné prostriedky pri neposkytnutí nenávratného finančného príspevku z EÚ fondov

30.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Protokol o výsledku kontroly ÚVO a korekcia pri finančných príspevkoch z ESF

9.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Zdaňovanie výdavkov a príjmov z reklamy neziskovou organizáciou

8.7.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Nezákonne menovaný sudca vs. následky rozhodovania súdu / GUÐMUNDUR ANDRI ÁSTRÁÐSSON vs. Island

8.6.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Oslobodenie služieb úzko súvisiacich so športom alebo telesnou výchovou od DPH

20.1.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Nemožnosť opravného prostriedku proti rozhodnutiu o pokute v rámci konania RPVS

14.10.2020

Mgr. Monika Ivanová

Súdny dvor Európskej únie z 18.6.2020 - EÚ Komisia proti Maďarsku Diskriminácia občianskych organizácií podporovaných zo zahraničia

20.6.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR - Nemožnosť priradenia daňových výdavkov k príjmom z hlavnej činnosti

26.11.2019

JUDr. Adriána Kováčová

Krajský súd Bratislava z 22.11.2018 - Nemožnosť preskúmania rozhodnutia o odvolaní riaditeľa neziskovej organizácie súdom

22.10.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd ČR z 27.3.2018 - K zmene účelu nadačného fondu zakladateľom v ČR

16.10.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 13.12.2018 - Preskúmanie disciplinárneho rozhodnutia poľovníckeho združenia v správnom súdnom konaní

10.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Krajský súd Bratislava z 4.5.2017 - Nakladanie s majetkom neziskovej organizácie v likvidácii a neodkladné opatrenie

30.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Krajský súd Bratislava z 11.10.2012 - K následkom neuloženia výročnej správy v zákonnej lehote

19.6.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 22.3.2017 - K možnosti prevodu prioritného majetku štátu vložený do neziskovej organizácie

27.2.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 28.11.2012 - Prípustnosť zániku nájomného vzťahu z dôvodov upravených v rámci všeobecných ustanovení o nájomnej zmluve

25.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd SR z 23.11.2011 - Zásah štátu do nakladania s majetkom neziskovej organizácie

18.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 2.2.2016 - Správny delikt za nepoužitie elektronickej registračnej pokladnice

10.3.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 29.1.2014 - K odpočítaniu dane z pridanej hodnoty

3.8.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 1.12.2011 - Povinnosť zaplatiť súdny poplatok za podanie urobené elektronickými prostriedkami

27.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 2.4.2009 - Podnikateľ a podnikateľská činnosť v judikatúre Najvyššieho súdu SR

5.5.2014

Mgr: Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 16.6.1998 - Normotvorná právomoc obce a právo podnikať

30.4.2013

Michaela Uhrínová

Ústavný súd SR z 1.10.2010 - Právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň

29.4.2013

Michaela Uhrínová

Ústavný súd SR z 19.12.2000 - Normotvorná činnosť obce vs. slobodné podnikanie na území obce

23.4.2013

Michaela Uhrínová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)
Vzory dokumentov (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.