Informácie COVID19

Informácie k rôznym situáciám a k získaniu štátnej pomoci alebo dotácií z dôvodov pandémie.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (1)

Vplyv pandémie na ukladanie výročných správ a účtovných závierok

2.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok analyzuje vplyv pandémie vírusu Covid-19 na povinnosť neziskových organizácii vyhotoviť a uložiť účtovné závierky a výročné správy do centrálneho registra účtovných závierok.

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (14)

Platnosť pandemických opatrení v sociálnych službách

12.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Je stále v platnosti ustanovenie o tzv. „chránenom kontakte s prípadom COVID-19“ Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s  COVID-19  (11. aktualizácia) alebo sa treba riadiť ustanovením §4 Vyhlášky ÚVZ SR č. 204?  Kde nájdeme skríningový a diagnostický protokol MZSR pre testovanie SARS-CoV-2 a jeho časti  - testovanie SARS-CoV-2 v ZSS a v sociálnych službách? Sú v platnosti ustanovenia uznesenia vlády SR č. 220, z 14.04.2020, ktoré upravujú povinnosti mesta smerom ku ľuďom bez domova?

Odmietanie očkovania zamestnancom zariadenia sociálnych služieb

18.3.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Ako môže zamestnávateľ postupovať v prípade, že zamestnanec zariadenia sociálnych služieb odmieta očkovania proti COVID-19? Podobné problémy vznikajú aj pri povinnosti nosiť rúško alebo respirátor.

Plynutie výpovednej doby počas OČR a pandémie

6.10.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Ako plynie výpovedná doba zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď v čase pandémie, a ktorý po prevzatí výpovede nastúpil na OČR? Kedy sa skončí pracovný pomer?

Prekážka v práci z dôvodu covid19

10.9.2020

Mgr. Jana Kochan

Ak zamestnanec je možným nositeľom Covid-19 a odchádza do domácej izolácie alebo mu RÚVZ nariadi domácu izoláciu,  ide o prekážku na strane zamestnanca alebo na strane zamestnávateľa? Je Usmernenie MŠVVaŠ o organizácií a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/202, podľa ktorého ide o prekážku na strane zamestnávateľa v oboch prípadoch správne a pre zamestnávateľov záväzné?

Úprava mzdy pedagógov z dôvodu nevyučovania maturantov

20.5.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Pani riaditeľka školy poslala informáciu učiteľom, ktorí v tomto školskom roku vyučovali maturantov, že nakoľko bolo ukončené vyučovanie v maturitných triedach, všetci budú mať znížený plat na 80% z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa za počet hodín pripadajúcich na výučbu maturantov. Je postup pani riaditeľky správny? 

Príspevok na udržanie zamestnanosti a odpustenie odvodov

8.5.2020

Mgr. Monika Ivanová

Môžeme žiadať aj príspevok na mzdy od ÚPSVaR a aj odpustenie odvodov za zamestnávateľa? 

Nájom nehnuteľností a ťarcha na strane prenajímateľov platcov DPH

7.5.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Prijatím novely zákona č. 62/2020 Z. z. bol zavedený inštitút ochrany nájomcov pred jednostranným ukončením nájmu zo strany prenajímateľov. Toto ustanovenie chráni nájomcov, avšak na druhej strane neprimerane sťažuje situáciu prenajímateľom, ktorí musia platiť DPH aj v prípade im neuhradeného nájomného. Aké možné riešenia/opatrenia môžu v danej situácií prijať prenajímatelia, aby to nemalo pre nich fatálne dopady?

Preradenie zamestnancov jaslí do karanténneho strediska?

30.4.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Sme prevádzkovatelia detských jaslí, ktorých prevádzka je momentálne prerušená. Sme subjekt hospodárskej mobilizácie? Mohli by sme zamestnancov využiť na prácu v karanténnom stredisku, v ktorom budú umiestnení čakatelia – budúci prijímatelia sociálnej služby a za akých podmienok? 

Náhrada mzdy rôznych zamestnancov počas mimoriadnej situácie

17.4.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z časti: rozlišujeme pomernú časť mzdy za vykonanú prácu a z časti mu patrí náhrada mzdy pri prekážke v práci?

Učiteľ ZUŠ a ZŠ, ktorý nemôže prostredníctvom elektronickej komunikácie s deťmi vykonávať  prácu „z časti“ vzhľadom na určený úväzok - prácu podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve sa bude posudzovať  podľa § 250b ods. 6) Zákonníka práce?

Je možné vychovávateľky ŠKD a učiteľky v MŠ  počas mimoriadnej situácie posudzovať za účelom uplatnenia nároku na mzdu v zmysle § 250b ods. 6 Zákonníka práce, t.j. nemôžu vykonávať prácu podľa pracovnej náplne  z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa a ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri náhrade mzdy v sume 80 %?

V prípade  kategórie tzv. „nepedagogický“ zamestnanec, ich práca môže byť z časti potrebná, ako pri mzde postupovať tu?

Výberové konanie na riaditeľa DSS počas mimoriadnej situácie

16.4.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Vzhľadom sa súčasnú mimoriadnu situáciu ako máme riešiť potrebu vyhlásenia výberového konania na riaditeľa Domova dôchodcov ako rozpočtovej organizácie obce. Momentálne je poverený riaditeľ najdlhšie na dobu 6 mesiacov.

Je prípustné poveriť tohto riaditeľa do doby ukončenia mimoriadnej situácie bez vyhlásenia nového výberového konania?

Nadačný audit v čase mimoriadneho stavu

15.4.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Je v momentálne vyhlásenej mimoriadnej situácií možný odklad pre nadačný audit? Sú prijaté nejaké sprísnené opatrenia, na základe ktorých sa audit nemôže uskutočniť?

Osobný rozsah núdzovej pracovnej povinnosti v zariadeniach sociálnych služieb

8.4.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Vzťahuje sa uložená pracovná povinnosť v núdzovom stave aj na zamestnancov sociálneho úseku a THP zamestnancov?

Poskytovanie sociálnych služieb v krízovom režime

6.4.2020

JUDr. Dagmar Pagáčová

Aké sú možnosti zariadení pri poskytovaní sociálnych služieb podľa súčasných obmedzení, čo ak napr. nebudeme mať dostatok personálu, pomôcok? Môžu zariadenia sociálnych služieb v prípade nedostatku ľudí použiť dobrovoľníkov aj bez kvalifikácie? 

Prerušenie prevádzky jaslí na základe nariadenia vlády

1.4.2020

Mgr. Jana Kochan

Je prerušenie prevádzky súkromných jaslí v dôsledku nariadenia vlády prekážkou v práci len na strane zamestnávateľa ale ide aj o prekážku na strane zamestnanca, keďže vláda predsa nariaďuje prerušiť prácu aj zamestnancom?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.